Fényadó

Felkészülés a Változásokra

1988.bejegyzés: Evangélium 2011. december 30. – Péntek, A Szent Család: Jézus, Mária és József

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai,  szülei
felvitték Jézust  Jeruzsálembe,  hogy bemutassák  az  Úrnak, amint  az  Úr
törvénye előírja: „Minden  elsőszülött fiú az  Úr szent tulajdona.”  Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr  törvénye szerint, „egy pár gerlét  vagy
két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon  nevű férfiú, egy igaz és  istenfélő
ember, aki  Izrael  vigaszára  várt,  és  a  Szentlélek  lakott  benne.  A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg  nem
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek  arra indította, hogy menjen a  templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta  Istent:
„Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert
szemeim   meglátták   szabadításodat,   melyet   minden   nemzet   számára
készítettél, hogy világosság  legyen: kinyilatkoztatás  a pogányoknak,  és
dicsőség népednek, Izraelnek.”
Jézus atyja  és  anyja ámulva  hallgatták  mindazt, amit  Simeon  mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám,
e  Gyermek  által  sokan  elbuknak  és  sokan  feltámadnak  Izraelben!  Az
ellentmondás jele lesz  ő –  még a  te lelkedet is  tőr járja  át –,  hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”
Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel  leánya Áser törzséből. Idős volt  már,
napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd  özvegyen
érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve
és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament,
dicsőítette Istent, és beszélt  a gyermekről mindazoknak, akik  Jeruzsálem
megváltására vártak.  Miután az  Úr törvénye  szerint elvégeztek  mindent,
visszatértek városukba, a galileai  Názáretbe. A gyermek pedig  növekedett
és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Lk 2,22-40

Elmélkedés:

Legyetek szentek!
Középkorú édesanya  hosszas panaszkodását  hallgattam végig  türelmesen  a
közelmúltban a tizenéves gyerekek küzdelmes neveléséről és a nagyszülőkkel
való kapcsolat nehézségeiről, amelyhez  még az édesapa hosszas  távollétei
is hozzájöttek. Idillikusnak  egyáltalán nem volt  nevezhető az a  családi
légkör,  amit  felvázolt.  Sok  mindenért  hibáztatta  az  önmagukat   már
felnőttek képzelő középiskolás gyermekeit, akik a lázadás és engedetlenség
példaképei lehetnének  véleménye  szerint.  Megértettem  panaszkodását  és
igazat adtam  neki. Aztán  elmondta  még, hogy  a  férje is  sok  probléma
forrása, mert a munkájára hivatkozva keveset  van együtt a családdal és  a
gyereknevelésben nem áll mindenben mellette.  Ebben is igazat adtam  neki.
Aztán a nagyszülők  hibáit is elsorolta,  s nekem nem  volt okom rá,  hogy
kételkedjem szavainak  igazságában.  De  őszintének  tűnő  helyzetelemzése
ezzel sajnos véget ért. Elégedetlenség azért maradt bennem, mert  ugyanezt
a történetet már  hallottam az  egyik gyerek  részéről is,  aki szintén  a
család többi tagjait hibáztatta a sokasodó problémákért, és a nagymama  is
előadta már a saját verzióját. Egyébként nekik is igazat adtam. Szóval,  a
gond  ott  volt,  hogy  mindegyikük  a  többieket  hibáztatta  a   családi
kapcsolatok megromlásáért,  de  sem  az  anyuka, sem  a  gyerekek,  sem  a
nagyszülők nem  gondoltak arra,  hogy ők  maguk is  felelősek a  kialakult
helyzetért,  ők  maguk  is  hibásak,  s  ebből  kifolyólag  nekik  is  van
tennivalójuk a helyzet javítása érdekében.

Szinte minden családban vannak gondok. Egyes családok a karácsonyi ünnepre
ugyan  félreteszik  nézeteltéréseiket,  mintegy  puskaporos  hordón   ülve
fogyasztják el az ünnepi  vacsorát szentestén, aztán karácsony  másnapján,
amikor sem iskolába  nem kell mennie  a gyerekeknek, sem  a szülőknek  nem
kell munkába indulniuk, s emiatt össze vannak zárva egy házba, felrobban a
hordó és véget ér a látszat békesség. Mások pedig talán még az ünnep miatt
sem türtőztetik  magukat, és  kihasználják az  alkalmat, hogy  a  szeretet
ünnepén kíméletlenül  szemére  vessék családtagjaiknak,  hogy  nem  kapnak
tőlük elegendő  szeretetet.  Mindannyian  egyetérthetünk  abban,  hogy  ha
mindenki csak a másikban keresi a hibát és találja meg a gondok  forrását,
akkor   abból    nem   lesz    kibékülés.    Javaslom,   hogy    a    napi
lelkiismeretvizsgálatban különösen  is  szerepeljen az  a  szempont,  hogy
miként viselkedtünk családtagjainkkal szemben!

Idén, a Család évében különösen is imáinkba foglaltuk azokat a fiatalokat,
akik házasságra  készülnek.  Itt sem  mondható  rózsásnak a  helyzet.  Egy
jegyespár például  a következőképpen  jelentette be  házassági  szándékát:
„Úgy gondoljuk, hogy megpróbálunk együtt élni, és ha sikerül, akkor együtt
maradunk.” Dicsértem jószándékukat,  de azért  igyekeztem értésükre  adni,
hogy a házasság  nem próbálkozás, kísérlet  vagy szerencsejáték, ami  vagy
sikerül vagy  nem, hanem  teljesen és  visszavonhatatlanul kell  egymásnak
adni  magukat,  mert  csak   ez  nevezhető  szeretetnek.  Ha   kiskapuként
meghagyják a válás lehetőségét, akkor ez annak a jele, hogy valójában  nem
akarják  önmagukat  teljesen  és  visszavonhatatlanul  elkötelezni  egymás
mellett.

A Szent  Család  mai ünnepén  befejezésként  még egy  dolgot  szeretnék  a
házasságra készülők  és  a  házastársak figyelmébe  ajánlani,  mégpedig  a
hűséget. Maradjanak hűségesek  a kezdeti  szerelemhez! Legyenek  hűségesek
egymás iránt!  Legyenek hűségesek  a  szeretethez! És  legyenek  hűségesek
Istenhez, minden szeretet forrásához!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Istenünk!  Te  azt  akartad, hogy  a  férfi  és a  nő  teljesen  és
visszavonhatatlanul adja át önmagát a másiknak szeretetben és fogadja el a
másikat szeretetben. Segítsd  a házastársakat a  helyes élet  szabályainak
elsajátításában és  gyakorlásában, hogy  hűségben keressék  és  szolgálják
egymás javát!  Érezzék minden  nap,  hogy te  vagy életük  középpontja  és
szeretetük forrása! Segítsd a családokat és a családtagokat, hogy  szentté
legyenek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 29. – Csütörtök

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai,  szülei
felvitték Jézust  Jeruzsálembe,  hogy bemutassák  az  Úrnak, amint  az  Úr
törvénye előírja: „Minden  elsőszülött fiú az  Úr szent tulajdona.”  Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr  törvénye szerint, „egy pár gerlét  vagy
két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon  nevű férfiú, egy igaz és  istenfélő
ember, aki  Izrael  vigaszára  várt,  és  a  Szentlélek  lakott  benne.  A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg  nem
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek  arra indította, hogy menjen a  templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta  Istent:
„Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert
szemeim   meglátták   szabadításodat,   melyet   minden   nemzet   számára
készítettél, hogy világosság  legyen: kinyilatkoztatás  a pogányoknak,  és
dicsőség népednek, Izraelnek.”
Jézus atyja  és  anyja ámulva  hallgatták  mindazt, amit  Simeon  mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám,
e  Gyermek  által  sokan  elbuknak  és  sokan  feltámadnak  Izraelben!  Az
ellentmondás jele lesz  ő –  még a  te lelkedet is  tőr járja  át –,  hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”
Lk 2,22-35

Elmélkedés:

János apostol a  Jézussal töltött esztendők  alatt és az  azt követő  évek
során elsajátította a  hit látásmódját.  Az idős Simeonnak  nem volt  erre
szüksége.  Mondhatjuk  azt  is,  hogy  ő  nem  Jézustól  tanult,  hanem  a
Szentlélek indításaira  hallgatott.  Hitt  a  Lélek  kinyilatkoztatásának,
amely szerint meg  fogja látni  az Üdvözítőt.  A Lélek  indította, hogy  a
templomba menjen és a Lélek nyitja  meg szemeit, hogy felismerje a  kisded
Jézusban a megváltót, akinek érkezésére várt.
Ettől kezdve nincs több vágya. Mert mit is kaphatna nagyobbat az  élettől,
minthogy megláthatta  az  Isten  Fiát?  Ne  mondja  karácsony  után  senki
csalódottan, hogy a másmilyen Jézus szeretett volna! Ez a Gyermek az Isten
Fia.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, gyújtsd föl bennem a lelkek üdvözítésének szenvedélyes lángját! Hadd
legyek kész arra, hogy ezért mindent megtegyek, hadd tudjam a lelkek javát
minden elé  helyezni,  hadd használjak  fel  minden lehetséges  eszközt  a
hitetlenek megtéréséért és üdvözítéséért!
Boldog Charles de Foucauld

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Jól tudjátok,  hogy mennyire  szívügyemnek  tekintem a  gyerekek  vallásos
nevelését. Ezért hoztam létre az Élő Kenyér újságot, amely havonta jelenik
meg és általános iskolás korú  gyermekeknek szól sok-sok képpel. Az  újság
nagy  segítséget  jelent  azoknak  a  szülőknek,  akik  fontosnak  tartják
gyermekük vallásos  nevelését.  Szentmisére járó  családoknak  ajánlom  az
előfizetést     2012-re.     Bővebb     információ     itt      található:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012

Lehetőség van jótékonysági előfizetésre is egy határon túli magyar gyermek
javára. 2011-ben  180 magyar  gyermeknek juttattuk  el ingyenesen  az  Élő
Kenyér újságot Erdélybe,  a Felvidékre, valamint  24 Csángóföldi  oktatási
intézménybe, ahol  magyar gyermekek  tanulnak. 2012-ben  a  lengyelországi
magyar  katolikus  misszió  gyermekeit,  valamint  további  felvidéki   és
kárpátaljai magyar közösségeket szeretnék ilyen módon támogatni.
Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2012. január-december: 6000
Ft/db     Bővebb     információ     a     jótékonysági      előfizetésről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012_jotekonysagi_elofizetes
Köszönöm a gyerekek nevében a támogatásokat!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 28. – Szerda, Aprószentek

Miután a  bölcsek  eltávoztak,  íme, az  Úr  angyala  megjelent  Józsefnek
álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és  menekülj
Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül,
hogy megkeresi és megöli a  gyermeket.” József fölkelt, fogta a  gyermeket
és anyját,  és  még  azon  éjjel elment  Egyiptomba.  Ott  maradt  Heródes
haláláig,  hogy  beteljesedjék,  amit  az  Úr  a  próféta  által  mondott:
Egyiptomból hívtam  az én  fiamat. Amikor  Heródes látta,  hogy a  bölcsek
kijátszották,  nagy  haragra  lobbant,  és  Betlehemben  meg  annak  egész
környékén megöletett minden fiúgyermeket  kétévestől lefelé, a  bölcsektől
megtudott időnek megfelelően. Akkor  beteljesedett, amit Jeremiás  próféta
jövendölt: „Kiáltás  hangzik  Rámában,  nagy  sírás  és  jajgatás:  Ráchel
siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”
Mt 2,13-18

Elmélkedés:

Jézus születésének,  karácsony ünnepének  öröme nem  tartott sokáig,  mert
Szent István vértanúságát követően az Aprószentek vértanúira emlékezünk  a
mai napon. Azokra az ártatlan  gyermekekre, akiket Jézus miatt öltek  meg.
Az emberi féltékenység,  a kicsinyesség,  a hatalom  féltése az  uralkodót
szörnyű cselekedetre  indítja.  Hatalmával  visszaélve  ártatlanok  életét
oltja ki.
De mindez  nem rendítheti  meg  Istenbe vetett  hitünket! Bár  nagynak  és
legyőzhetetlennek tűnik az emberi gonoszság, mi hisszük, hogy Isten jósága
képes mindent  fájdalmat  szeretetté  alakítani.  Törekedjünk  arra,  hogy
megmaradjon   bennünk   az   Isten   iránti   igaz   szeretet,   mert   az
Isten-szeretőknek valóban minden a javukra válik.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Segíts engem,  Uram, hogy  mindenről lemondjak,  ami nem  kizárólag  Isten
tiszteletére és dicsőségére szolgál, és azt a te szeretetedért tegyem,  ó,
Jézus, akinek ebben az életben nem  volt más élvezeted, és nem is  akartál
más örömet,  csak azt,  hogy megtedd  Atyád akaratát.  Ez volt  életed  és
táplálékod.
Ó, Uram, add, hogy tiszta és tökéletes szeretettel, az öröm, az élvezet, a
vigasztalás és a dicséret érdeke nélkül szolgáljalak téged!
Keresztes Szent János
______________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Jól tudjátok,  hogy mennyire  szívügyemnek  tekintem a  gyerekek  vallásos
nevelését. Ezért hoztam létre az Élő Kenyér újságot, amely havonta jelenik
meg és általános iskolás korú  gyermekeknek szól sok-sok képpel. Az  újság
nagy  segítséget  jelent  azoknak  a  szülőknek,  akik  fontosnak  tartják
gyermekük vallásos  nevelését.  Szentmisére járó  családoknak  ajánlom  az
előfizetést     2012-re.     Bővebb     információ     itt      található:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012

Lehetőség van jótékonysági előfizetésre is egy határon túli magyar gyermek
javára. 2011-ben  180 magyar  gyermeknek juttattuk  el ingyenesen  az  Élő
Kenyér újságot Erdélybe,  a Felvidékre, valamint  24 Csángóföldi  oktatási
intézménybe, ahol  magyar gyermekek  tanulnak. 2012-ben  a  lengyelországi
magyar  katolikus  misszió  gyermekeit,  valamint  további  felvidéki   és
kárpátaljai magyar közösségeket szeretnék ilyen módon támogatni.
Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2012. január-december: 6000
Ft/db     Bővebb     információ     a     jótékonysági      előfizetésről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012_jotekonysagi_elofizetes
Köszönöm a gyerekek nevében a támogatásokat!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 27. – Kedd, Szent János apostol és evangélista

A hét első napján (Húsvétvasárnap),  kora reggel, Mária Magdolna  elfutott
Simon Péterhez és  a másik  tanítványhoz, akit Jézus  szeretett, és  hírül
adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!”  Péter
és a  másik tanítvány  elindult,  és a  sírhoz  sietett. Futottak  mind  a
ketten, de a másik  tanítvány gyorsabban futott,  mint Péter, és  hamarabb
ért a sírhoz. Benézett, és látta  az otthagyott gyolcsleplet, de nem  ment
be. Közben odaért Simon Péter is. Ő  is látta az otthagyott lepleket és  a
kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez  nem volt együtt a leplekkel,  hanem
külön feküdt összehajtva egy  helyen. Akkor bement  a másik tanítvány  is,
aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt.
Jn 20,2-8

Elmélkedés:

Az  apostolok  igehirdetése   közvetlen  Jézus-tapasztalatból   származik.
Személyesen ismerték az Urat, tanítványaként évekig vele jártak, hallották
tanítását és  látták  cselekedeteit.  Amikor  elindulnak,  hogy  tanúságot
tegyenek  a  feltámadásról  és   továbbadják  mesterük  tanítását,   akkor
személyes élményeikről  beszélnek. A  ma  ünnepelt János  apostol  szintén
saját élményeit,  tapasztalatait  írja le  evangéliumában  és  leveleiben,
ahogyan ezt első  levelének bevezetésében  olvassuk. Írásának  éppen ez  a
közvetlen Jézus-élmény adja  meg erejét. Örömteli  élményét osztja meg  az
olvasókkal és velünk,  hogy ezáltal bennünk  is felébredjen a  Krisztussal
való személyes találkozás és a vele való közösség vágya.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Szűzi őrzője a legtisztább Szűznek,
szent hirdetője az örök Igének,
szolgáid lelkét tisztítsd meg a rossztól,
János apostol!

Égi forrásból eredő folyamként
futva kiáradsz a kiaszott földre,
és amit kebled merít a kebelből,
már ki is osztod.

Föld ékessége, dicsősége mennynek,
esdj megbocsátást gonoszságainkra,
szent tanításod csodálatos titkát
fejtsd ki előttünk!

Láttad a titkot, az Atya Igéjét,
s földünkre öntőd a hit áldott fényét;
jöjj, vezess minket, hogy teveled áldjuk
majd az örök Fényt!

Zengjen örökké hála Krisztusunknak,
Szűz Máriától született Urunknak,
ki az Atyával és a Szentlélekkel
egy örök Isten! Ámen.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 26. – Hétfő, Szent István első vértanú

Abban az  időben  Jézus így  szólt  tanítványaihoz: Legyetek  óvatosak  az
emberekkel szemben,  mert  bíróság  elé  állítanak,  zsinagógáikban  pedig
megostoroznak benneteket. Miattam  helytartók és  királyok elé  hurcolnak,
hogy tanúságot  tegyetek  előttük  és a  pogányok  előtt.  Amikor  átadnak
benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek,  hogyan és mit mondjatok.  Abban
az órában megadatik majd  nektek, hogy hogyan  beszéljetek. Hiszen nem  ti
fogtok beszélni, hanem  Atyátok Lelke  szól majd  belőletek. Halálra  adja
akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik
ellen támadnak,  hogy vesztüket  okozzák.  Miattam mindenki  gyűlölni  fog
titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.
Mt 10,17-22

Elmélkedés:

Jézus születése állásfoglalásra készteti az embereket. A hívők  hódolattal
és tisztelettel  fogadják,  mások  közömbösen  szemlélik  az  eseményeket.
Egyesek elkötelezik magukat Jézus mellett, mások nem kívánják beengedni őt
életükbe. De tanítványainak magatartása, tanúságtétele is  állásfoglalásra
késztet. Így volt ez Szent István diakónus esetében is, aki Jézus  nevében
tett csodákat.  Nem  mindenki  nézte  jó  szemmel  tevékenységét,  egyesek
szembeszálltak vele.  Talán  éppen  ez  bizonyítja  életének,  tanúságának
hitelességét. És  az  is,  hogy a  szenvedő  Krisztustól  tanult  irgalmas
lelkülettel viselte el az őt érő bántalmazásokat és halála pillanatában is
azokért imádkozott, akik elvették életét.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Ó, Mária, nem találtál szállást Fiad  számára? Íme, én a szívemet  kínálom
neki. Hideg és  méltatlan, igaz,  de vajon te  nem Isten  Anyja vagy-e?  A
kegyelemből mindenható? Minden javak  osztogatója? Cseréld ki a  szívemet,
tedd hasonlóvá a tiédhez!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 25. – Urunk születése – Karácsony – Pásztorok miséje

Miután az  angyalok  visszatértek a  mennybe,  a pásztorok  így  biztatták
egymást: „Menjünk hát Betlehembe, nézzük  meg a történteket, amelyeket  az
Úr hírül  adott  nekünk!” El  is  mentek sietve,  és  megtalálták  Máriát,
Józsefet  és  a  jászolban  fekvő  Kisdedet.  Miután  látták,  elbeszélték
mindazt, amit  már korábban  megtudtak a  Gyermekről. Aki  csak  hallotta,
csodálkozott  a  pásztorok   elbeszélésén.  Mária   pedig  szívébe   véste
szavaikat,  és   gyakran  elgondolkodott   rajtuk.  A   pásztorok   ezután
hazatértek. Dicsérték  és magasztalták  Istent mindazért,  amit láttak  és
hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik.
Lk 2,15-20

Elmélkedés:

Pásztorok utódai
Idén októberben  népszámlálást tartottak  országunkban. Néhány  rendkívüli
esetet leszámítva,  amikor  egyesek  nem  voltak  hajlandók  válaszolni  a
kérdésekre  vagy  nem  engedték  be  lakásukba  a  számlálóbiztosokat,  az
összeírás rendben  lezajlott.  Mindenkit felkerestek  az  ezzel  megbízott
emberek és feljegyezték életkörülményeiket, ugyanakkor az interneten is ki
lehetett tölteni  a  kérdőíveket. Kétezer  esztendővel  ezelőtt  módszerét
tekintve egészen másként  történt a  népszámlálás, s  egyáltalán nem  volt
népszerű esemény az  egykori római birodalom  tartományaiban, több  helyen
ugyanis lázadások törtek ki. A császári rendelkezés szerint a  családoknak
a családfő születési  helyére kellett menniük.  Az Augusztus  császár-féle
összeírás aligha kerülhetett volna a világtörténelem leghíresebb eseményei
közé, ha nem éppen ekkor történt volna Jézus születése. Ezen esemény miatt
indult  ugyanis  útnak  József   Názáretből  Betlehembe  Máriával,  az   ő
eljegyzett feleségével.  A  Betlehemben történt  eseményről  Szent  Lukács
evangélista jegyezte le  a legrészletesebben. Az  éjféli mise  evangéliumi
részlete beszámol a népszámlálásról, megemlíti, hogy József és Mária hiába
keresnek szállást, s  emiatt egy istállóban  kénytelenek meghúzni  magukat
éjszakára. Itt, egészen egyszerű és szegényes körülmények között született
meg Jézus, s ezt a hírt az  angyalok viszik meg a környéken nyájukat  őrző
pásztoroknak.

Ezt a beszámolót  folytatja a  karácsony napi  reggeli szentmise,  amelyet
pásztorok  miséjének   nevezünk.   Az   előző   rész   folytatásaként   az
evangéliumban arról halottunk, hogy  a Megváltó születésének örömhírére  a
pásztorok azonnal útnak indultak, hogy felkeressék az újszülöttet. És  itt
érdemes egy pillanatra megállnunk. Valamivel korábban útnak indult  József
és Mária, akik nagy utat tettek meg a népszámlálás miatt. Aztán most útnak
indulnak a pásztorok, akiknek  rövid az útjuk. Később  majd hallunk még  a
háromkirályokról is, akik szintén útnak indulnak, hogy hosszú  vándorútjuk
végén ők is megtalálják  az újszülöttet. A  karácsony útnak indító  ünnep.
Útnak indulunk  a templomba,  mert egy  vallási ünnepet  az Isten  házában
illik közösségileg megünnepelni. Jól tudják  ezt azok is, akik máskor  nem
indulnak útnak.

Ugyanakkor a  karácsony bevonult  a családok  életébe is.  Itt sajnos  már
kissé  összekeverednek   a  dolgok.   Sokaknál  az   ajándékozás  vált   a
legfontosabbá a szentestén vagy  az ünnepség középpontjába a  feldíszített
fenyőfa került.  Fontos  tisztáznunk,  hogy karácsonykor  nem  a  fenyőfát
ünnepeljük és  az  ünnep  lényege  nem  a  kellemes  családi  hangulat.  A
karácsony Jézus Krisztusnak, az  Isten Fiának születésnapja.  És ha ő  nem
születik meg a családi otthonokban, akkor a családi békés hangulat nem fog
sokáig tartani. Ha  ő nem születik  újra a családtagok  szívében, akkor  a
karácsonyi szeretet gyorsabban elszáll, mint az angyalok. Az ünnep  fényét
nem a  színes  karácsonyfaégők  adják,  hanem  a  kis  Jézusból,  a  világ
világosságából árad.  Sok  külsőség  rakódott  az  évek  során  a  családi
karácsonyi ünnepre,  amelyeket mondhatunk  szépnek  és hatással  vannak  a
karácsonyi hangulatra. De ezek a külsőségek soha ne vonják el figyelmünket
a betlehemi Gyermekről, a kis Jézusról, aki örömünknek és  boldogságunknak
az igazi forrása. Isten közel jön hozzánk, közénk jön, emberré lesz. Közel
van nem csak a gyermekekhez, hanem a család minden tagjához is. Gyertek és
nézzétek a  betlehemet, a  jászol szalmáján  fekvő Gyermeket!  Gyertek  és
érezzétek, hogy közel van hozzánk, az egykori egyszerű pásztorok utódaihoz
az Isten! Velünk az Isten!
© Horváth István Sándor

2011. december 25. – Urunk születése – Karácsony – Ünnepi mise
Evangélium
Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő  volt
kezdetben Istennél. Minden őáltala  lett, és nélküle  semmi sem lett,  ami
lett. Őbenne  élet volt,  és ez  az élet  volt az  emberek világossága.  A
világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.  Föllépett
egy ember,  akit  Isten küldött:  János  volt  a neve.  Azért  jött,  hogy
tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
Nem ő  volt a  világosság, ő  csak  azért jött,  hogy tanúságot  tegyen  a
világosságról. Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy
megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett,  de
a világ nem ismerte fel őt. A  tulajdonába jött, de övéi nem fogadták  be.
Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei
legyenek; azoknak, akik hisznek  benne, akik nem vér  szerint, nem a  test
kívánságából, és nem is a  férfi akaratából, hanem Istentől születtek.  És
az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő  dicsőségét,
mely az Atya Egyszülöttjének  dicsősége, telve kegyelemmel és  igazsággal.
János tanúságot tett  róla, amikor  ezt hirdette: „Ő  az, akiről  mondtam,
hogy utánam jön, de  megelőz engem, mert előbb  volt, mint én.” Hiszen  mi
mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A  törvényt
ugyanis Mózes  által  kaptuk,  a  kegyelem és  az  igazság  azonban  Jézus
Krisztus  által  valósult  meg.  Istent   soha  senki  nem  látta;   Isten
Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
Jn 1,1-18

Elmélkedés
Emberré lett
A karácsonyi ünnep lelki gazdagságát három szentmise hivatott feltárni  az
ember előtt. Pontosabban  a Megváltó születésének  örömhírét hallgató,  az
Isten Fia előtt hódolatát kifejezni akaró és a megtestesülésnek  örvendező
ember, röviden:  a  karácsonyi  titkot  ünneplő  ember  előtt.  Az  éjféli
szentmisén csodálkozva  hallgattuk  az éjszaka  csendjét  megtörő  angyali
éneket, amely  a  Megváltó  születéséről szólt.  Ez  az  örömhír  ugyanúgy
megdobogtatta a szívünket, miként egykor a betlehemi pásztorok szívét  is.
Isten ígérete beteljesedett, eljött emberi világunkba az Isten. A  második
karácsonyi  szentmisén,  amelyet  pásztorok  miséjének  nevezünk,  mi   is
elindultunk, hogy felkeressük Megváltónkat,  aki a betlehemi istállóban  a
jászolban  fekszik  és  kifejezzük  előtte  hódolatunkat.  A  pásztorokhoz
hasonlóan mi is hiszünk az angyali szónak, mi is felismerjük a  gyermekben
Isten emberré lett Fiát,  és mi is szívünk  imádásával hódolunk előtte.  A
karácsonyi titkot  harmadikként  a  mostani  ünnepi  szentmise  tárja  fel
számunkra, amelyben Isten Fia megtestesüléséről hallunk az  evangéliumban.
János evangélista írásának bevezetésében a megtestesülés titkát mondja  el
rövid tőmondatokban, egyszerű  szavakat használva. Evangéliumának  kezdete
az ő  személyes  hitvallása  a megtestesült  Fiúról,  ugyanakkor  az  első
keresztény  közösség  hitvallása  is.  Az  isteni  Igéről  szóló   himnusz
csúcspontja a következő kijelentés: „És  az Ige testté lett, és  közöttünk
lakott” (Jn 1,14).  Nem arról  van itt  szó, hogy  Isten rendkívüli  módon
megjelenik az ember  számára, nem  arról hallunk itt,  hogy a  láthatatlan
Isten csodálatos módon megmutatja magát  az embereknek, hanem arról,  hogy
testté  lesz,   emberré  lesz,   emberként   születik  meg.   Nem   emberi
kíváncsiságunk és  Istent látni  akarásunk  teljesítésére történik  meg  a
csoda, hanem azért, hogy Isten egyértelműen kinyilvánítsa emberszeretetét,
véghezvigye  a  megváltást,   megváltásunkat,  amely  a   megtestesüléssel
kezdődik és Jézus kereszthalálával teljesedik be.

Mi a jelentősége annak,  hogy Isten emberré  lett? Nem teológia,  elméleti
választ szeretnék  erre  a kérdésre  adni,  hanem egy  egészen  gyakorlati
dologra  szeretnék  rávilágítani.  Sokan  örülnének  annak,  ha  a  vallás
megmaradna a szavak  szintjén, a  tanítás szintjén,  elméleti síkon.  Mert
akkor csupán abban kellene dönteniük, hogy elhiszik-e, elfogadják-e ezt  a
tanítást. Csak  abban  kellene  állást foglalniuk,  hogy  adnak-e  szóbeli
választ a szóbeli tanításra.  Jézus emberré válása azonban  felülemelkedik
ezen a szinten,  átlép az  elmélet határán.  Isten emberként  élt ebben  a
világban, ugyanolyan  emberként,  mint  mi.  Emberként  született  meg  és
emberként halt meg,  mindenben vállalta  emberi sorsunkat. És  az Ő  élete
kihívást  jelent  számunkra,  mert  élete  –  születésétől  haláláig,  sőt
feltámadásáig –  példa,  követendő  példa számunkra.  Emberré  lett,  hogy
megmutassa nekünk, hogyan kell nekünk emberként élni, mi az életünk célja,
hogyan kell  keresnünk  és  teljesítenünk életünk  során  a  mennyei  Atya
akaratát. Nem elég  tehát szóbeli választ  adnunk, hanem egész  életünkkel
kell válaszolnunk Isten hívására.

Alig észrevehetően  lép közénk  az Isten,  hogy néha  alig  észrevehetően,
lassan,  máskor  gyors  változással  újjáalakítson  minket.  Észreveszem-e
szeretetét?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Jézus!  Te vagy  a fény,  a világosság,  a remény  és a  vigasztalás
számomra. Te vagy az Atya ajándéka. Te vagy a szeretet megnyilvánulása. Te
valóságos Isten és valóságos ember  vagy. Szüless meg bennem! Élj  bennem!
Halj meg bennem! És egykor támadj fel bennem az örök életre!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 24. - Szombat

Abban az időben Zakariás,  János atyja eltelt  Szentlélekkel, és ezekre  a
prófétai szavakra nyílt az ajka:
„Áldott az  Úr, atyáink  Istene,  mert meglátogatta  és megváltotta  az  ő
népét;  erős   szabadítót   támasztott  minekünk   szolgájának,   Dávidnak
családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták  ajka
által, megszabadít  az  ellenség kezéből,  mindazoktól,  akik  gyűlölettel
néznek minket;  atyáinkkal  irgalmat  gyakorol,  hogy  szent  szövetségére
emlékezzék, az  esküre, amelyet  Ábrahám atyánknak  esküdött, hogy  nekünk
váltja be, amit ígért;  hogy félelem nélkül  és megszabadulva az  ellenség
kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk: szentségben és igazságban  járjunk
előtte napról napra, amíg élünk.
Téged pedig, gyermek, a fölséges  Isten prófétájának fognak mondani,  mert
az Úr előtt jársz, egyengetni az  ő útját; az üdvösség ismeretére  tanítod
nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük Istenünk irgalmas szívétől,
amellyel meglátogat minket felkelő Napunk a magasságból, hogy fényt hozzon
azoknak, akik sötétségben és halálos  homályban ülnek, lépteinket pedig  a
béke útjára vezérelje.”
Lk 1,67-79

Elmélkedés:

A  műholdas   helymeghatározó   eszközök   korában  sem   bontják   le   a
világítótornyokat,  amelyek  évszázadok  óta  a  biztos  irányt   mutatják
fényükkel a  hajósoknak.  A  fény segít  bennünket  a  tájékozódásban,  az
eligazodásban és a helyes út megtalálásában. Szükségünk van az iránymutató
világosságra,  főleg  akkor,  ha  eltévedünk,  vagy  idegen   környezetben
vagyunk, mert a sötétben elveszítjük biztonságérzetünket és  bizonytalanul
keresgélünk. Jézus születése fogja beragyogni  a mai éjszakát. A  Gyermek,
Mária fia, aki ezen az estén megszületik Betlehemben és a te szívedben, az
isteni kegyelem fényét hozza el a mennyből, hogy megtörje a bűn sötétségét
a földön. Jézus  tündöklő fénye mutatja  meg nekünk az  irányt a  mennybe.
Kövesd a betlehemi  csillag fényét,  hogy megtaláld  Jézust, életed  igazi
világosságát!
© Horváth István Sándor

2011. december 25. – Urunk születése - Karácsony – Éjféli mise
Evangélium
Azokban a  napokban  Augusztusz császár  elrendelte,  hogy írják  össze  a
földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria
kormányzója  Kirinusz  volt.  Mindenki   elment  a  maga  városába,   hogy
összeírják.  Galilea  Názáret  nevű  városából  József  is  fölment  Dávid
városába, a  judeai Betlehembe,  hogy összeírják  eljegyzett  feleségével,
Máriával, aki  gyermeket  várt.  Amíg  ott  tartózkodtak,  beteltek  Mária
napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát,  pólyába
takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
A környéken pásztorok  tanyáztak a  szabad ég alatt,  nyájukat őrizték  az
éjszakában. Egyszerre  csak  megállt  előttük  az Úr  angyala,  és  az  Úr
dicsősége  beragyogta  őket.  Nagyon  megrémültek.  Az  angyal  így  szólt
hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az
egész népnek.  Ma  megszületett  a  Megváltótok,  az  Úr  Krisztus,  Dávid
városában. Ez  lesz nektek  a jel:  kisdedet találtok  pólyába takarva  és
jászolba fektetve.” Az  angyalt hirtelen nagy  mennyei sereg vette  körül.
Istent dicsőítve ezt zengték: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség
a földön a jóakaratú embereknek!
Lk 2,1-14

Elmélkedés
Ha a szíved jászol lenne
Október vége felé  számos híradásban  szerepelt, hogy  immár hét  milliárd
ember él a Földön.  Több ország is beszállt  abba a versenybe, hogy  náluk
született a hétmilliárdodik  ember, Oroszországtól  Indiáig számos  helyen
köszöntöttek egy-egy  újszülöttet,  mint  a  kerek  szám  tulajdonosát.  A
számítások természetesen  csak becslésekre  alapultak, mert  pontosan  nem
lehet  megmondani,  hogy  hányan  is  élünk  bolygónkon.  Igazából   semmi
jelentősége nincs annak,  hogy hol  és mikor  született a  hétmilliárdodik
földlakó, és kit nevezünk annak. Csupán érdekesség, könnyen felejthető hír
volt mindez.
Ennél sokkal  jelentősebb esemény  volt  egykor Jézus  születése,  amelyet
évszázadok óta megünneplünk Karácsony napján. Jézus születésének híre  nem
kerülhetett az újságok címlapjára,  mert abban is  időben nem volt  újság.
Nem szerepelt  vezető hírként  a  híradóban, mert  nem volt  televízió.  A
pásztorok sem internetes közösségi oldalakról tudták meg a hírt, mert  nem
volt még számítógép, de nem is mobiltelefonon hívták fel őket az angyalok.
A történet  sokkal egyszerűbben  indult. A  karácsonyi éjféli  mise  imént
felolvasott evangéliuma egyszerű szavakkal írja le a több mint 2000  évvel
ezelőtti eseményeket. A római császár által elrendelt népszámlálás  idején
József elmegy jegyesével,  Máriával Betlehembe.  Itt tartózkodásuk  idején
jött el az ideje annak, hogy  Mária megszülje gyermekét. Mivel a  városban
nem kaptak szállást, egy istállóban  találnak menedéket, itt születik  meg
Jézus, akit édesanyja a  jászol szalmájára fektet.  Ugyanebben az estén  a
környéken nyájukat őrző pásztoroknak  angyalok jelennek meg és  elmondják,
hogy  megszületett  a  Megváltó.  Egyszerű  szavakkal  elmondott  egyszerű
történet, amely akár a világ legismertebb története is lehetne, de  mégsem
az. A felmérések szerint ugyanis az emberek többségének igencsak hiányosak
az ismeretei  azzal  kapcsolatban,  hogy mit  is  ünneplünk  karácsonykor.
Németországban például csak az emberek  fele tudja, hogy karácsony  ünnepe
Jézus Krisztushoz kapcsolódik. Angliában  a kisiskolások egyharmada  hiszi
azt, hogy  a háromkirályok  az internetről  tudták meg  Jézus  születését.
Magyarországon pedig – annak köszönhetően, hogy évek óta ugyanazt a filmet
mutatja karácsony este a televízió –  a gyerekek többsége azt hiszi,  hogy
ilyenkor azt  ünnepeljük, hogy  egy  szőke hajú,  óvodás kisfiú  a  szülei
távollétében sikeresen megvédi a  házat a betörőkkel szemben.  Bármennyire
is humorosan  hangzik,  bizony  a helyzet  nagyon  elszomorító,  óriási  a
tudatlanság a karácsonnyal és vallási ünnepeinkkel kapcsolatban.
Ebből a tudatlanságból  fakadóan sokan  az ajándékozást  vagy a  fenyőfát,
mások a kellemes  családi hangulatot  teszik az  ünneplés tárgyává,  ismét
mások számára pedig a hóesés a legfontosabb. Valójában az ünnep lényege és
titka egészen máshol  van, de  ezt a titkot  aligha értik  meg azok,  akik
évente egy alkalommal, az éjféli mise alkalmával tévednek be a  templomba.
Olyan ez  számukra, mint  amikor találnak  egy könyvből  kiszakadt  lapot,
amelyen néhány  mondat van  csupán, s  hiába olvassák  el újra  és újra  a
sorokat, nem  tudják, hogy  miről szól  a  könyv egésze,  s talán  nem  is
kíváncsiak rá.
Hol van  a  karácsonyi  titok?  Talán az  angyalok  énekében,  akik  Isten
dicsőségét  zengik  és  békét  hirdetnek  a  jóakaratú  embereknek.  És  a
pásztorok buzgóságában,  akik hisznek  az  angyali üzenetben,  és  azonnal
elindulnak, hogy felkeressék  a Megváltót.  És talán  a betlehemi  istálló
csendje, egyszerűsége  is  titkot  rejt. A  betlehemi  csillag  fénye  egy
újszülött Gyermekre  világít.  A titkot  megértenéd,  ha a  szíved  jászol
lenne.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus  Krisztus!  Te  emberré lettél  értünk  és  vállaltad  emberi
sorsunkat.  Születésed   által   megújítasz  minket.   Emberi   világunkba
születéseddel  az  isteni  világba  hívsz  mindannyiunkat.  Megváltást  és
üdvösséget hozol  számunkra. Ó,  betlehemi  Gyermek, taníts  minket,  hogy
örökre megőrizzük magunkban a gyermeki lelkületet!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium - 2011. december 23. - Péntek

Amikor  elérkezett   Erzsébet   szülésének  ideje,   fiúgyermeket   szült.
Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr,
és  együtt  örült   vele  mindenki.   A  nyolcadik   napon  jöttek,   hogy
körülmetéljék a  gyermeket. Atyja  nevéről Zakariásnak  akarták hívni.  De
anyja ellenezte: „Nem,  János legyen a  neve.” Azok megjegyezték:  „Hiszen
senki  sincs  a  rokonságodban,  akit  így  hívnának!”  Érdeklődtek   erre
atyjától, hogyan  akarja őt  nevezni. Atyja  írótáblát kért,  és ezeket  a
szavakat írta rá: „János a neve.” Erre mindnyájan meglepődtek. Neki  pedig
megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és  magasztalta
Istent. Akkor félelem szállta meg  az összes szomszédokat, és Júdában  meg
az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla,
elgondolkodva mondta: „Mi lesz  ebből a gyermekből?  Hiszen nyilván az  Úr
van vele.”
Lk 1,57-66

Elmélkedés:

Keresztelő  János  születésekor  mindenki  együtt  örült  az  édesanyával,
Erzsébettel,  aki  már  annyira  idős  volt,  hogy  amikor  világra  hozta
gyermekét, emberi szemmel nézve már nem számíthatott erre. Az öröm oka az,
hogy Isten olyan dolgot  tett, ami emberileg lehetetlen.  De még ennél  is
nagyobb lesz az öröm Jézus születésekor! Születésén való örvendezésünk oka
itt is  az, hogy  Isten olyat  tesz, amire  az ember  képtelen: elküldi  a
megváltót. Nélküle nem tudnánk megszabadulni  vétkeinktől, s a bűn  elleni
küzdelmünk  teljesen   hiábavaló   volna.  Az   irgalmas   Isten   azonban
segítségünkre siet és elküldi Fiát, a megváltót. Örvendezzünk  mindannyian
teljes szívvel Jézus érkezésének, megváltásunk kezdetének!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj, Emmánuel,
csak téged áhít Izrael,
és hozzád sóhajt untalan,
mert Isten híján hontalan!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó  hetének liturgiájában  szerepelnek az  ún.  „Ó-antifónák”,
amelyekben a jövendő Messiás különböző  nevekkel szólítjuk meg. Az  imákat
december 17.  és 23.  között imádkozzuk.  Itt versbe  szedett,  énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium - 2011. december 22. - Csütörtök

Erzsébet  meglátogatása   alkalmával   Mária   így   magasztalta   Istent:
„Magasztalja lelkem az  Urat, és szívem  ujjong megváltó Istenemben!  Mert
tekintetre  méltatta  alázatos  szolgálóleányát,  lám,  ezentúl  boldognak
hirdet engem  minden  nemzedék. Nagy  dolgokat  művelt velem  a  Hatalmas,
szentséges az ő  neve! Irgalma nemzedékről  nemzedékre száll,  mindazokra,
akik félik őt.  Nagyszerű dolgot  tett karja ereje,  széjjelszórta mind  a
gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az
alázatosakat.  Az  éhezőket  elhalmozta  minden  jóval,  de  a  gazdagokat
elküldte  üres   kézzel.  Felkarolta   gyermekét,  Izraelt,   megemlékezve
irgalmasságáról,  amint  atyáinknak  megígérte:  Ábrahámnak  és  utódainak
mindörökre!”  Mária  ott  maradt  még  körülbelül  három  hónapig,  azután
visszatért otthonába.
Lk 1,46-56

Elmélkedés:

Erzsébet meglátogatásakor  Szűz  Mária  ujjongó  szívvel  ad  hálát  Isten
nagylelkűségéért. Isten irgalmának kiáradása, a hatalmasok  félreállítása,
az alázatosak és kicsinyek felemelése, az éhezők táplálása mind-mind Isten
nagyszívűségének a jele. S mindez egyetlen eseményben, Jézus  születésében
valósul meg.
Ezzel  szemben  az   ember  sokszor   kicsinyes,  akiben   semmi  jele   a
nagylelkűségnek. A  magunkéhoz ragaszkodunk,  ahelyett, hogy  elfogadnánk,
ami Istené, s amit ő ad nekünk. Emberi terveink megvalósításán fáradozunk,
ahelyett, hogy elfogadnánk a velünk kapcsolatos isteni szándékot.
Szívünk  akkor  fog   ujjongani  az  örömtől,   ha  karácsony   éjszakáján
felismerjük a betlehemi gyermekben megváltónkat.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Te Úr vagy minden nép fölött,
és Szegletkő, mely összeköt,
sárból formáltad hívedet,
most jöjj, fejezd be művedet!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó  hetének liturgiájában  szerepelnek az  ún.  „Ó-antifónák”,
amelyekben a jövendő Messiás különböző  nevekkel szólítjuk meg. Az  imákat
december 17.  és 23.  között imádkozzuk.  Itt versbe  szedett,  énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 21. - Szerda

Azokban a napokban Mária útrakelt, és  a hegyek közé, Júda egyik  városába
sietett. Belépett  Zakariás  házába,  és  köszöntötte  Erzsébetet.  Amikor
Erzsébet meghallotta Mária köszöntését,  szíve alatt megmozdult a  magzat,
és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott
vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De  hogyan
lehet az, hogy Uramnak anyja látogat  el hozzám? Mert íme, amikor  fülembe
csendült köszöntésed  szava, örvendezve  felujjongott méhemben  a  magzat!
Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
Lk 1,39-45

Elmélkedés:

Amikor Lukács evangélista  lejegyzi Mária  Erzsébetnél tett  látogatásának
történetét, elsősorban nem az  lehetett a célja,  hogy Mária jóságát  vagy
rokona iránt érzett szeretetét hangsúlyozza,  hiszen akkor nem írta  volna
le azt  is,  hogy  három  hónap múlva  hazatért  otthonába,  amikor  pedig
Erzsébetnek a  legjobban  lett volna  szüksége  a segítségre.  A  történet
jelentősége abban áll,  hogy találkozik a  két leendő édesanya.  Erzsébet,
aki Keresztelő János édesanyja és Szűz Mária, aki méhében hordozza Jézust.
Találkozik a  két  asszony  és  a két  gyermek  is.  Az  Erzsébet  méhében
megmozduló János  köszönti  Jézust.  Az  adventi  időben  Jézus  közeledik
hozzánk. Megmozdul-e a lelkünk az Úr karácsonyi érkezésére?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, napkelet,
mert éjben járunk nélküled;
jöjj, igaz Napunk, halld imánk
és fényességed áraszd ránk!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó  hetének liturgiájában  szerepelnek az  ún.  „Ó-antifónák”,
amelyekben a jövendő Messiás különböző  nevekkel szólítjuk meg. Az  imákat
december 17.  és 23.  között imádkozzuk.  Itt versbe  szedett,  énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 20. - Kedd

Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten  elküldte
Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese  volt
egy férfinak, a Dávid házából való  Józsefnek. A szűz neve Mária volt.  Az
angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr
veled van! Áldottabb  vagy te  minden asszonynál!”  Ennek hallatára  Mária
zavarba jött és gondolkodóba  esett, hogy miféle  köszöntés ez. Az  angyal
azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert
íme, gyermeket  fogansz  méhedben és  fiút  szülsz, s  Jézusnak  fogod  őt
nevezni! Nagy lesz ő:  a Magasságbeli Fiának  fogják hívni. Uralkodni  fog
Jákob házán  mindörökké, és  uralmának soha  nem lesz  vége!” Mária  ekkor
megkérdezte az angyalt:  „Hogyan történhet  meg ez, amikor  én férfit  nem
ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és  a
Magasságbeli ereje borít  be árnyékával.  Ezért szent lesz  az, aki  tőled
születik: Isten  Fiának  fogják  őt  hívni.  Lásd,  rokonod,  Erzsébet  is
gyermeket fogant  öregségében,  sőt,  már  a  hatodik  hónapban  van,  bár
magtalannak tartják az emberek, Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr  szolgálóleánya: történjék velem szavaid  szerint!”
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Amikor Jézus születését hírül  hozza az Isten  angyala, többek között  azt
mondja  a  názáreti  leánynak,  Máriának,  hogy  „szent  lesz,  aki  tőled
születik”. Karácsony éjszakáján tehát a Szent  lép be a profán világba,  a
Szent Isten  érkezik el,  hogy  megszentelje az  embereket és  az  emberek
világát. Sokszor jogosan  érezzük, hogy  egy olyan  világban élünk,  amely
szinte már semmit  sem tisztel,  semmit nem tart  szentnek. Mindent  lehet
gyalázni, mindenkit meg  lehet alázni,  bárki becsületét  el lehet  venni,
mert már az emberi méltóság értéke sem  szent. A szent Isten belép ebbe  a
világba, az Isten  emberré lesz, hogy  utat mutasson az  emberségre és  az
életszentségre.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Ó Dávid kulcsa, nyitni kész,
ha ajtót nyitsz, nem zárja kéz,
halál árnyéka vesz körül,
mirajtunk immár könyörülj!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó  hetének liturgiájában  szerepelnek az  ún.  „Ó-antifónák”,
amelyekben a jövendő Messiás különböző  nevekkel szólítjuk meg. Az  imákat
december 17.  és 23.  között imádkozzuk.  Itt versbe  szedett,  énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 19. – Hétfő

Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia
papi  osztályába  tartozott.  Felesége   Áron  törzséből  származott,   és
Erzsébetnek   hívták.   Mindketten   igazak   voltak   Isten   előtt,   és
feddhetetlenül  éltek  az  Úr  parancsai  és  törvényei  szerint.  De  nem
született gyermekük, mivel Erzsébet  magtalan volt, és  már mind a  ketten
éltesebb korúak voltak.
Amikor  Zakariás   egy   alkalommal  osztályának   rendjében   szolgálatot
teljesített Isten  színe  előtt, ráesett  a  sor, hogy  a  papi  szolgálat
szokása szerint az Úr templomába menjen, és bemutassa a tömjénáldozatot. A
tömjénáldozat órájában nagy tömeg imádkozott  a templomon kívül. Akkor  az
áldozati oltár jobb oldalán megjelent  Zakariásnak az Úr angyala.  Láttára
Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal azonban így szólt
hozzá: „Ne félj, Zakariás!  Könyörgésed meghallgatásra talált.  Feleséged,
Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz  ő,
és sokan  örülnek  majd születésének.  Nagy  lesz  az Úr  előtt:  bort  és
részegítő italt nem  iszik, sőt már  anyja méhében betelik  Szentlélekkel.
Izrael fiai közül sokakat megtérít Istenükhöz, az Úrhoz. Illés szellemében
és erejével  fog színe  előtt járni,  hogy  az atyák  szívét a  fiak  felé
fordítsa, az engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr  iránt
készségessé tegye a népet.”
Zakariás erre megkérdezte az angyalt: „Miből tudhatom meg mindezt?  Hiszen
már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú.” Az angyal így  válaszolt:
„Én Gábor vagyok,  az Isten  színe előtt  állok, aki  azért küldött,  hogy
beszéljek veled, és meghozzam neked ezt  az örömhírt. De mivel nem  hittél
szavamnak, amely majd valóra válik annak idején, megnémulsz, és nem  tudsz
beszélni a beteljesedés napjáig.” A nép várta Zakariást, és  csodálkozott,
hogy annyit  késlekedik  a templomban.  Amikor  pedig kijött,  nem  tudott
megszólalni. Ebből megértették,  hogy a templomban  látomása volt.  Intett
nekik, de néma maradt.
Mihelyt szolgálatának napjai  elmúltak, hazament. E  napok után  felesége,
Erzsébet méhében fogant, de öt hónapon keresztül titkolta. „Így tett velem
az Úr – mondta –, arra  méltatott e napokban, hogy elvegye szégyenemet  az
emberek előtt.”
Lk 1,5-25

Elmélkedés:

Amikor az Úr angyala hírül hozza Zakariásnak, hogy hamarosan gyermeke  fog
születni, azt állítja a gyermekről, hogy „nagy lesz az Úr előtt”.  Érdemes
odafigyelnünk a helyszínre. Az esemény a jeruzsálemi templomban  történik,
egy olyan szent helyen, ahol Isten jelen van. Isten házában kezdődik tehát
a hamarosan bekövetkező  üdvösség örömhírének  a meghirdetése.  Keresztelő
János lesz az a nagy próféta,  akinek feladata, hogy készségessé tegye  az
embereket Isten iránt. Bár az emberek egy részéről elutasítást szenved, az
Úr  előtt  mindig  nagy  marad,  mert  teljesíti  küldetését  a   bűnbánat
keresztségét  hirdetve   és   Jézus  érkezését   előkészítve.   Hivatásunk
teljesítésével válhatunk naggyá Isten előtt.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Ó jöjj el Jessze vesszeje,
rab nemzeteknek fényjele;
ha szólsz, elnémul földi nagy,
jöjj, szabadítónk csak te vagy!.
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó  hetének liturgiájában  szerepelnek az  ún.  „Ó-antifónák”,
amelyekben a jövendő Messiás különböző  nevekkel szólítjuk meg. Az  imákat
december 17.  és 23.  között imádkozzuk.  Itt versbe  szedett,  énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 18. – Advent 4. vasárnapja

Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
egy  szűzhöz,  aki  jegyese  volt  egy  férfinak,  a  Dávid  házából  való
Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:
„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te  minden
asszonynál!” Ennek  hallatára Mária  zavarba jött  és gondolkodóba  esett,
hogy miféle köszöntés ez.  Az angyal azonban  folytatta: „Ne félj,  Mária!
Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben, és
fiút szülsz, s  Jézusnak fogod  őt nevezni!  Nagy lesz  ő: a  Magasságbeli
Fiának fogják  hívni. Az  Úristen neki  adja atyjának,  Dávidnak  trónját.
Uralkodni fog Jákob házán  mindörökké, és uralmának  soha nem lesz  vége!”
Mária ekkor megkérdezte az  angyalt: „Hogyan történhet  meg ez, amikor  én
férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: A Szentlélek száll  le
rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az,  ki
tőled születik: Isten Fiának fogják  őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet  is
gyermeket fogant  öregségében,  sőt,  már  a  hatodik  hónapban  van,  bár
magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” Erre Mária
így szólt: „Íme, az Úr  szolgálóleánya: történjék velem szavaid  szerint!”
Ezután az angyal eltávozott.
Lk 1,26-38

Elmélkedés:

Gyermek születik
Van, aki örömmel, és van, aki, kétségbeesve fogadja a hírt, hogy gyermeket
vár. Van, aki soha  korábban nem érzett boldogságot  érez, és sajnos  van,
akiben  soha  korábban  nem  tapasztalt  rossz  érzések  ébrednek,  amikor
szembesül  a  ténnyel,  hogy  gyermeke  fog  születni.  Egyesek  az   első
pillanattól szeretettel várják a születendő új életet, mások fejében pedig
rögtön felmerül a gondolat, hogy meg szabaduljon a magzattól, s ne engedje
megszületni a gyermeket.  Egy gyermek  születésének a  híre sokak  számára
jelent  nagy-nagy  boldogságot,  elsősorban   a  várandós  kismamának   és
családjának,  de   sajnálatos  módon   sokaknak  jelent   rossz  hírt,   s
gátlástalanul megszabadulnak a nem  várt gyermektől. Mennyire  különbözőek
az  emberi  gondolatok,  reakciók  és  magatartások!  A  különféle  emberi
viselkedéseken  a  mindennapi  életben  nem  csodálkozunk,  hiszen   nincs
különösebb jelentősége annak, hogy az egyik ember jobb, a másik bal kézzel
mosunk fogat,  vagy  bizonyos dolgokat  másként  teszünk. De  itt  egészen
másról van szó: egy megfogant emberi élet, egy születendő emberi élet  nem
engedhetne meg ilyen különbségeket az emberek viselkedésében, főként nem a
felelősségteljes viselkedésben.

Láthatjuk, hogy az ember mennyire  veszélyes vizekre evez, amikor az  élet
és halál területéhez érkezünk. Mert a születés és a halál, az emberi  élet
kezdete és vége Isten  kezében van. De a  gőgős ember, az önmagát  sokszor
Istennek képzelő ember döntéshelyzetbe akarja hozni önmagát a születés  és
a halál  kérdésében.  Természetesen  teremteni,  életet  létrehozni  Isten
nélkül nem vagyunk  képesek. Amit  e területeken tenni  tudunk az  egészen
egyszerűen gyilkosság. Az ember képes  arra, hogy kioltsa egy emberi  lény
életét, mielőtt az megszülethetne  az Isten által  kijelölt időben. És  az
ember képes arra, hogy kioltsa egy ember életét, mielőtt az véget érne  az
Isten által rendelt időben. De ez gyilkosság és súlyos bűn. Ezzel  szemben
akkor járunk el helyesen, ha elfogadjuk, hogy a születés és a halál úgy és
akkor történjen,  amikor  ezt  Isten akarja.  A  megszülető  életet  Isten
ajándékának kell tekintenünk, és  hittel el kell  fogadnunk, hogy a  földi
halállal Isten új életet, örök életet ajándékoz nekünk.

Advent 4.  vasárnapján  az  evangéliumban  az  angyali  üdvözletet,  Jézus
születésének hírüladását hallottuk. Isten  angyala jelenik meg a  názáreti
leánynak, Máriának, és meghozza neki  a hírt, hogy hamarosan gyermeke  fog
születni. Mária  először  csodálkozik  ezen, amikor  az  isteni  hírnöktől
megtudja, hogy milyen csodálatos feladatra választotta ki őt a  mindenható
Isten, örömmel egyezik  bele az isteni  akaratba és mond  igent az  isteni
szándékra.  Örömmel  fogadja  Isten  szándékát,  örvendezik  a  hírnek  és
legfőképpen örvendezik annak, hogy anya lesz és gyermeke születik.

Minden  születés   változást  hoz.   Egy  gyermek   születése   gyökeresen
megváltoztatja   szülei,   családja   életét.   Jézus   születése   egykor
megváltoztatta  az  egész  világot,  új  korszak  kezdődött  az  emberiség
történelmében.  Jézus  születésének  megünneplése  évről  évre  változást,
megújulást, újjászületést hoz, hozhat életünkbe. Fogadjunk örömmel  minden
életet,  amelyet  Isten  ad   nekünk!  Fogadjuk  örömmel  minden   gyermek
születését! És fogadjuk örömmel a gyermekként megszülető Jézust, aki lelki
újjászületést hoz számunkra!
© Horváth István SándorImádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Adonáj,
ki cserjelángból szólalál,
majd kőbe vésted tíz szavad,
jöjj tárt karokkal jómagad!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó  hetének liturgiájában  szerepelnek az  ún.  „Ó-antifónák”,
amelyekben a jövendő Messiás különböző  nevekkel szólítjuk meg. Az  imákat
december 17.  és 23.  között imádkozzuk.  Itt versbe  szedett,  énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 17. - Szombat

Jézus Krisztusnak, Dávid  és Ábrahám fiának  családfája. Ábrahámnak  Izsák
volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz  és
Zára  Támártól,  Fáresznek  Eszróm.  Eszrómnak  Arám,  Arámnak   Aminadáb,
Aminadábnak Náásszon,  Náásszónnak  Szalmon,  Szalmonnak  Bóász  Ráhábtól,
Bóásznak Jóbéd Rúttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.
Dávidnak  Salamon  volt  a  fia  Uriás  feleségétől,  Salamonnak   Roboám,
Roboámnak Abija,  Abijának  Ászáf,  Ászáfnak  Jozafát,  Jozafátnak  Jórám,
Jórámnak Ozijás,  Ozijásnak  Joatám, Joatámnak  Acház,  Acháznak  Ezekiás,
Ezekiásnak Manasszesz,  Manasszesznek  Ámosz, Ámosznak  Joziás,  Joziásnak
pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság  után: Jekoniásnak  Szálátiél volt  a fia,  Szálátiélnek
Zorobábel,  Zorobábelnek  Ábiud,  Ábiudnak  Elijakim,  Elijakimnak   Ázór,
Ázórnak  Szádok,  Szádoknak   Áhim,  Áhimnak   Eliud,  Eliudnak   Eleazár,
Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a  férje
Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.
Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni
fogságig  tizennégy  nemzedék,  és  a  babiloni  fogságtól  Krisztusig  is
tizennégy nemzedék.
Mt 1,1-17

Elmélkedés:

Nemzedékek váltják egymást az évszázadokon keresztül. Emberek születnek  a
világra, s távoznak onnét évek múlva. De van egy születés, amely örök. Egy
születés, amely  nem egyetlen  alkalom, hanem  folyamatos újraszületés  és
újjászületés.  Jézus   világrajötte   kiemelkedik   az   emberek   milliói
születésének sorából.  Időbeli létezést  vállal  magára, aki  minden  időt
megelőzve  létezik.  Jézus  által  belép  Isten  az  emberi  történelembe.
Krisztus által  a bűnös  emberiség története  üdvtörténetté változik.  Nem
csak új  időszámítás,  hanem  egy  egészen  új  idő  is  elkezdődik  Jézus
születésével.
Az emberi  történelem  minden  eseménye  Isten  előtt  zajlik.  Benne  van
múltunk, az ő jelenlétében élünk most és ő a jövőnk is.
Karácsony azt  jelzi  számunkra,  hogy Isten  jelen  van  köztünk.  Lelked
betlehemében megtalálhatod őt.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,
ó Egyszülött, kit ád az ég,
te gyöngédség és őserő:
amit tudnunk kell, tárd elő!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!

(Advent utolsó  hetének liturgiájában  szerepelnek az  ún.  „Ó-antifónák”,
amelyekben a jövendő Messiás különböző  nevekkel szólítjuk meg. Az  imákat
december 17.  és 23.  között imádkozzuk.  Itt versbe  szedett,  énekelhető
(Éneklő Egyház 15.) változatát közöljük.)
________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A vasárnap  éjfélig  elküldött  megrendeléseket  hétfőn  postázom  és  még
Karácsony előtt megérkezik. A később küldötteknél nem garantálhatom,  hogy
a posta időben kiszállítja.
Megjelent  A  betlehemi  pásztor  című  képes  gyermekkönyvem.   Külalakra
mesekönyvnek tűnik, de igaz történeteket tartalmaz. A kötet történetei egy
gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A sok-sok  színes
rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900  Ft + postaköltség:  100 Ft/db Magyarországra  (külföldre
jelentősen több).
A könyv  megrendelhető tőlem  a  zalalovo@gmail.com címen  (boltokban  nem
kapható). A  megrendeléshez,  kérem, küldje  el  az Ön  nevét,  postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 16. - Péntek

Abban az időben Jézus így  beszélt a zsidókhoz: „Ti Jánoshoz  fordultatok,
és ő  tanúságot  tett  az  igazságról. De  nekem  nincs  szükségem  emberi
tanúskodásra. Csak azért  mondom ezt, hogy  üdvözüljetek. Égő és  világító
fény  volt  ő,  ti   azonban  csak  ideig-óráig  akartatok   fénysugarában
gyönyörködni. Olyan  tanúságom  van, amely  felülmúlja  Jánosét:  tetteim,
amelyeknek teljesítését  rám  bízta az  Atya.  Maguk a  tettek,  amelyeket
végbeviszek, tanúskodnak mellettem, hogy az Atya küldött engem.”
Jn 5,33-36

Elmélkedés:

Jézus világító fénynek nevezi Keresztelő Jánost, akinek a fényében azonban
csak ideig-óráig gyönyörködtek  az emberek.  Más fények  elvonták róla  az
emberek figyelmét, s ők engedtek  a csillogó látszatnak. Szemünket  könnyű
elkápráztatni.  De   a   káprázat   hamar  elmúlik,   mert   a   decemberi
hangulatvilágítást   januárban    leszerelik    a    városokban    és    a
bevásárlóközpontokban. A  karácsonyi  vásárlásra  csábító  csillogás  csak
ideig-óráig tart, s  helyét más  reklámfogások veszik majd  át. Az  ünnepi
fények hamar kialszanak, s a világító fényfüzérek a következő  karácsonyig
a raktárakba  kerülnek. Úgy  tűnik, nem  ez az  igazi fény.  A  karácsonyi
Gyermek  a  mi  igazi  világosságunk.  Krisztus  születésével  érkezik   a
Világosság a világba. Felismerjük-e Krisztus örök fényét?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Mindenható és legjobb Uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit,  melyeket
már gyermekkorom óta  hordok. Sírok,  mert haszontalanul telt  el az  idő.
Erőm  nem  elegendő,  hogy  kitartsak  a  fáradozásban,  erőim  hiúságokra
pazaroltam.
Mivel  te  vagy  minden  jóság   és  irgalom  forrása,  hozzád   könyörgök
kegyelemért  és  irgalomért,  könyörgök,  irgalmazz  nekem!  Érintsd   meg
lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos, vigasztald  meg
lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló!
Svéd Szent Brigitta
________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
A vasárnap  éjfélig  elküldött  megrendeléseket  hétfőn  postázom  és  még
Karácsony előtt megérkezik. A később küldötteknél nem garantálhatom,  hogy
a posta időben kiszállítja.
Megjelent  A  betlehemi  pásztor  című  képes  gyermekkönyvem.   Külalakra
mesekönyvnek tűnik, de igaz történeteket tartalmaz. A kötet történetei egy
gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A sok-sok  színes
rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900  Ft + postaköltség:  100 Ft/db Magyarországra  (külföldre
jelentősen több).
A könyv  megrendelhető tőlem  a  zalalovo@gmail.com címen  (boltokban  nem
kapható). A  megrendeléshez,  kérem, küldje  el  az Ön  nevét,  postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangelium@lista.hcbc.hu
http://lista.hcbc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/evangelium

Evangélium 2011. december 15. - Csütörtök

Amikor  János  követei  eltávoztak,   Jézus  beszélni  kezdett  a   néphez
Keresztelő Jánosról: „Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett
nádat lássatok? Vagy azért mentetek  ki, hogy puha ruhába öltözött  embert
lássatok? Aki  drága  ruhában jár  és  kényelmesen él,  királyi  palotában
lakik. Miért  mentetek  hát ki?  Hogy  prófétát lássatok?  Igenis,  mondom
nektek, prófétánál  is  nagyobbat.  Róla mondja  ugyanis  az  Írás:  „Íme,
elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse előtted az utat.”
Mondom nektek: Az asszonyok szülöttei  között nincs nagyobb próféta,  mint
Keresztelő János. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő.”
Az egész nép,  amely hallgatta  őt, még  a vámosok  is, felismerték  Isten
akaratát, és megkeresztelkedtek János keresztségével. Csak a farizeusok és
a törvénytudók  nem  keresztelkedtek  meg nála,  és  ezzel  meghiúsították
magukban Isten szándékát.
Lk 7,24-30

Elmélkedés:

Miért mentek az emberek Keresztelő Jánoshoz? – kérdezi Jézus. Azért,  mert
megértették, hogy Isten prófétája, akinek az a küldetése, hogy előkészítse
a Megváltó érkezését.
És mi miért indulunk  Betlehem felé? Miért megyünk  az advent során  Jézus
születésének helye felé? Mit  akarunk látni? Kivel szeretnénk  találkozni?
Talán egy híres emberrel?  Egy sztárral, akit felkapott  a média, és  akit
majd könnyedén elvet, mint  ahogy a szél felkapja  és leejti a  falevelet.
Gazdag  vagy  hatalmas  embert  szeretnénk  talán  látni?  Mit  várunk   a
karácsonytól? Kellemes  érzést?  Nyugalmat  a  rohanás  közepette?  Néhány
ajándékot? De ki  adhat értékesebbet,  mint Isten, aki  Fiát adja  nekünk?
Talán félre kellene  tennünk vágyainkat és  elvárasainkat, s engedni  hogy
Isten megajándékozzon minket. Azzal, amivel ő akar. Azzal, Akivel ő akar.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Milyen  nagy  a  te  irgalmasságod,  Krisztus  Urunk,  milyen  nagy  a  Te
jóindulatod  és  jóságod,  hiszen  megengeded,  hogy  Isten   jelenlétében
imádkozzunk és Őt Atyánknak nevezzük! Ahogy Te Isten Fia vagy, úgy  minket
is fiaknak hívnak.
Saját magától senki sem merte volna imájában ezeket a szavakat  használni,
arra volt szükség, hogy Te magad bátoríts erre.
Ó Jézus,  emlékeztess,  hogy  amikor  Istent  Atyánknak  szólítjuk,  Isten
gyermekeként viselkedjünk!  Ha nekünk  örömünk  telik Atyánkban,  neki  is
kedvét kell találnia bennünk. Atyánk, hadd legyünk templomod, amelyben  az
emberek felismerik jelenlétedet!
Szent Ciprián
________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Azoknak ajánlom az e-mailes  elmélkedések könyv változatát, akik  gyűjtik,
szívesen olvassák újra vagy éppen ajándékozni szeretnék másoknak. Eddig  2
sorozat, 3-3 év anyaga jelent meg.
Szép adventi készülődést!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Igéddel éltess engem! A-B-C kötet 2008-2010. A 3 kötet együtt: 3800 Ft  (1
kötet külön: 1900 Ft)
Szívünkben mély nyomot hagyott  A-B-C kötet 2005-2007.  A 3 kötet  együtt:
3800 Ft (1 kötet külön: 1900 Ft)
Postaköltség  Magyarországra:   800   Ft  (Külföldre   küldést   a   magas
postaköltség miatt nem tudok vállalni.)
Karácsony előtti kedvezmény a Napi Evangélium olvasóinak: Aki 2x3  kötetet
kér, annak  nincs postaköltség.  Az mindegy,  hogy különbözőket,  vagy  az
egyikből kéri a 3 kötetet duplán.
Megrendeléshez, kérem,  küldje  el  a  következőket  a  zalalovo@gmail.com
címemre:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobilszám, hogy a csomagfutár szükség esetén elérje a címzettet:
Igéddel éltess engem! A-B-C kötet Darabszám:
Szívünkben mély nyomot hagyott A-B-C kötet Darabszám:
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 14. - Szerda

Abban az időben Keresztelő János magához hívatta két tanítványát, és ezzel
a kérdéssel  küldte őket  az Úrhoz:  „Te vagy-e  az Eljövendő,  vagy  mást
várjunk?”
A két férfi Jézushoz érkezve így szólt: „Keresztelő János küldött  minket,
és kérdezteti: Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?”
Abban  az  órában  Jézus  sokakat  meggyógyított  különféle  bajokból   és
betegségekből,  megszabadított  a  gonosz  lelkektől,  sok  vaknak   pedig
visszaadta szeme világát.
Jézus tehát ezt  válaszolta nekik: „Menjetek,  jelentsétek Jánosnak,  amit
láttatok  és   hallottatok:   Vakok  látnak,   sánták   járnak,   leprások
megtisztulnak, süketek  hallanak,  halottak  feltámadnak,  a  szegényeknek
pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.”
Lk 7,19-23

Elmélkedés:

Keresztelő János tanítványai kérdezik  ezt Jézustól mesterük kérésére.  Az
adventi időben most mi is  megkérdezzük: Jézus-e a megígért Megváltó  vagy
mást  várjunk?  Jézus-e  az  Üdvözítő   vagy  mást  kell  várnunk?   Jézus
személyében teljesednek-e be az ígéretek vagy tovább kell várnunk?
A választ az  Evangélium pontosan  megadja. Az  Egyház története  folyamán
számos tanúságtevő keresztény is  válaszolta a kérdésre.  Isten most a  mi
személyes válaszunkra, a mi hitvallásunkra vár. Nem várakozhatunk  örökké,
mert nem  a várakozás  a  cél, hanem  a  megérkezés. Amikor  Isten  Fiához
érkezünk, jó volna megfogalmazni  saját hitvallásunkat. De vajon  hiszem-e
teljes szívemből, hogy Jézus az én megváltóm és Üdvözítőm?
Milyen nagy boldogság a szentestén kimondani: Jézusom, terád vártam!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Neked szenteljük magunkat, Urunk: fogadj el minket, igazság Istene, fogadd
el népedet,  és töröld  el  minden bűnét;  add, hogy  becsületességben  és
ártatlanságban éljen.  Legyenek valamennyien  választottak és  szentek,  s
kapjanak helyet angyalaid sorában!
Ókeresztény imádság
________________________________

Aktuális:
Kedves barátaim!
Azoknak ajánlom az e-mailes  elmélkedések könyv változatát, akik  gyűjtik,
szívesen olvassák újra vagy éppen ajándékozni szeretnék másoknak. Eddig  2
sorozat, 3-3 év anyaga jelent meg.
Szép adventi készülődést!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Igéddel éltess engem! A-B-C kötet 2008-2010. A 3 kötet együtt: 3800 Ft  (1
kötet külön: 1900 Ft)
Szívünkben mély nyomot hagyott  A-B-C kötet 2005-2007.  A 3 kötet  együtt:
3800 Ft (1 kötet külön: 1900 Ft)
Postaköltség  Magyarországra:   800   Ft  (Külföldre   küldést   a   magas
postaköltség miatt nem tudok vállalni.)
Karácsony előtti kedvezmény a Napi Evangélium olvasóinak: Aki 2x3  kötetet
kér, annak  nincs postaköltség.  Az mindegy,  hogy különbözőket,  vagy  az
egyikből kéri a 3 kötetet duplán.
Megrendeléshez, kérem, küldje el a következőket:
Megrendelő neve:
Postacím irányítószámmal:
Mobilszám, hogy a csomagfutár szükség esetén elérje a címzettet:
Igéddel éltess engem! A-B-C kötet Darabszám:
Szívünkben mély nyomot hagyott A-B-C kötet Darabszám:
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

1895. bejegyzés:Evangélium 2011. december 13. - Kedd

Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi
a véleményetek? Egy  embernek két fia  volt. Odament az  egyikhez, és  így
szólt hozzá:  „Fiam,  menj  ki ma,  és  dolgozz  a szőlőben!”  A  fiú  azt
válaszolta: „Nincs kedvem!”, de később megbánta, és mégis kiment.  Odament
a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: „Szívesen, uram!”,  menni
azonban nem ment. Kettőjük közül  melyikük teljesítette az apa  akaratát?”
Azt felelték: „Az első.”
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők
megelőznek  titeket  Isten  országában.  Mert  eljött  hozzátok  János  az
igazságosság útján járva, és  ti nem hittetek neki,  a vámosok és  utcanők
viszont hittek neki. De ti, akik mindezt láttátok, még ezután sem tértetek
jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”
Mt 21,28-32

Elmélkedés:

Máté evangéliumában Jézus  egy példabeszédet mond  az apáról, aki  fiaitól
segítséget kér. Az  egyik szóban igent  mond, de mégsem  megy, a  másiknak
ugyan pillanatnyilag nincs kedve dolgozni, de később mégis megteszi,  amit
kérnek tőle.  Egyértelmű, hogy  a kimondott  szó kevésnek  bizonyul, és  a
tettek mutatják meg, hogy ki tesz eleget az apa kívánságának.
Vallási életünkben állandóan  arra kell törekednünk,  hogy teljesítsük  az
Atya akaratát.  Hitvallásunkat  ne  csupán szavakkal  fejezzük  ki,  hanem
tetteink is tükrözzék  hitünket. Jézus  egész élete erről  szólt. Az  Atya
akaratából öltött emberi testet, vállalta a szenvedést és a kereszthalált.
Szavai és tettei egységet alkottak. Azt tette, amit hirdetett.
A karácsonykor  megszülető Jézus  legyen az  Atya iránti  engedelmességünk
példája!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz  utunk.
Töltsd el szívünket életadó  Lelkeddel, itass át  és végy birtokba  minket
oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen.  Ragyogj
át rajtunk, és úgy  élj bennünk, hogy mindenki,  akivel találkozunk, a  Te
jelenlétedet érezze  meg általunk.  Többé már  ne minket  lássanak,  hanem
egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan  Te
ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.
_______________________

Aktuális:
Sokszor hallom  felnőttektől: "Gyerekkoromban  olyan gyönyörű  karácsonyok
voltak és  olyan  szép  történeteket olvastam  az  ünnepek  alatt."  Azért
készítettem a  gyerekeknek a  karácsonyi könyvet  (tele színes  képekkel),
hogy 20-30 év múlva is ugyanezt mondják majd az akkori felnőttek.
István atya

Kedves barátaim!
Megjelent  A  betlehemi  pásztor  című  képes  gyermekkönyvem.   Külalakra
mesekönyvnek tűnik, de igaz történeteket tartalmaz. A kötet történetei egy
gyermek szemével tárják elénk Jézus születésének titkát. A sok-sok  színes
rajz Magyar Krisztina munkája.
A könyv ára: 900  Ft + postaköltség:  100 Ft/db Magyarországra  (külföldre
jelentősen több).
A könyv  megrendelhető tőlem  a  zalalovo@gmail.com címen  (boltokban  nem
kapható). A  megrendeléshez,  kérem, küldje  el  az Ön  nevét,  postacímét
irányítószámmal, a kiadvány címét és a darabszámot. Köszönöm!
Szeretettel: István atya (Horváth István Sándor)
Információ: http://zalalovo.plebania.hu/list/news/gyermekkonyv_karacsonyra
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 12. – Hétfő

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá
a főpapok  meg a  nép vénei,  és megkérdezték:  „Miféle hatalommal  teszed
ezeket? Ki  adta neked  a hatalmat  ehhez?” Jézus  így válaszolt:  „Én  is
kérdezek tőletek  valamit. Ha  megfeleltek  rá, megmondom  nektek,  milyen
hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az
emberektől?”
Azok tanakodni kezdtek egymás  között: „Ha azt  mondjuk, a mennyből  volt,
azt feleli: „Hát akkor miért nem hittetek neki?” Ha pedig azt mondjuk: „Az
emberektől”, akkor  meg  félnünk  kell  a  néptől,  mert  Jánost  mindenki
prófétának tartja.” Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk.”
„Akkor én sem  mondom meg  nektek, hogy  milyen hatalommal  teszek így”  –
felelte Jézus.
Mt 21,23-27

Elmélkedés:

Ha az égből  volt Keresztelő  János hatalma,  és az  Isten küldötte  volt,
akkor miért nem hittek  benne mégsem egyesek? Ha  Jézust az Atya küldi  el
hozzánk a  földre, és  Tőle kapja  hatalmát, akkor  miért nem  hisz  benne
mégsem mindenki?
A hit Isten ajándéka, amelytől senki  sincs elzárva, és amelyre senki  sem
kényszeríthető. A hit  megkívánja az ember  részéről a szabad  elfogadást.
Jézus egész földi élete – megtestesülésétől feltámadásáig – jel az emberek
számára, hogy hitre ébredjenek, hiszen Isten azért küldte el őt a világba,
hogy mindenki higgyen általa. Adventben  hittel várakozunk. Ez az  időszak
arra  a  napra  irányítja  figyelmünket,  amelyet  hittel  várunk:   Jézus
születésének napjára. Gyújtsd meg bennünk, Urunk, a hit lángját!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, tégy méltóvá minket, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat  az
embertársainkat, akik szegénységben élnek és halnak meg.
Add meg nekik a mai napon a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, és a mi
megértő szeretetünk által adj nekik békét és örömet.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Evangélium 2011. december 11. – Advent 3. vasárnapja

Abban az időben  föllépett egy  ember: az Isten  küldte, és  János volt  a
neve. Azért jött, hogy tanúságot  tegyen, tanúságot a világosságról,  hogy
mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem (azért jött, hogy)
tanúságot tegyen  a  világosságról. János  így  tett tanúságot:  A  zsidók
papokat és levitákat  küldtek hozzá Jeruzsálemből,  hogy megkérdezzék  őt:
„Ki vagy te?” Erre  megvallotta, nem tagadta,  hanem megvallotta: „Nem  én
vagyok a Messiás.” Ezért megkérdezték tőle: „Hát akkor? Talán Illés vagy?”
„Nem vagyok” – felelte.  „A próféta vagy?” Erre  is nemmel válaszolt.  Azt
mondták tehát neki:  „Akkor ki  vagy? Mert választ  kell vinnünk  azoknak,
akik küldtek  minket. Mit  mondasz magadról?”  Ezt felelte:  „A  pusztában
kiáltó hangja  vagyok: egyengessétek  az Úr  útját, amint  Izajás  próféta
mondta”. A küldöttek  a farizeusoktól jöttek,  ezért megkérdezték:  „Miért
keresztelsz hát,  ha  nem  te vagy  a  Messiás,  sem Illés,  sem  pedig  a
próféta?” János így  válaszolt: „Én csak  vízzel keresztelek. De  köztetek
áll az, akit nem ismertek, aki utánam  jön, s akinek még a saruszíját  sem
vagyok méltó megoldani.” Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János
tartózkodott és keresztelt.
Jn 1,6-8; 19-28

Elmélkedés:

Tisztító tekintet
Sok esztendeje történt már, amikor még kispap voltam, hogy karácsony előtt
néhány  nappal  vonattal  utaztam  hazafelé.  A  szerelvényre  az   utolsó
pillanatban ugrott  fel két  fiatal,  akik éppen  abba a  fülkébe  jöttek,
amelyben és is ültem. Ruházatuknál csak a beszédük volt feltűnőbb,  sajnos
negatív értelemben. A szeminárium imádságos légköre után meglehetősen nagy
zuhanás volt számomra az ilyen beszédet hallgatni. Hamar kiderült, hogy az
előző éjszakát nem tanulással és nem is imádkozással töltötték, hanem nagy
buliban  vettek  részt,  s  annak  nyomait  viselték  testükön,   lelkükön
egyaránt. Egyikük az ablak mellé  ült le, kinézett és rögtön  megjegyezte:
„Milyen mocskos ez az ablak!”  Önkéntelenül is arra pillantottam,  tényleg
koszos volt kívülről.  Közben magamban  azt gondoltam:  „Lám, a  tisztaság
iránti  igény  még   megvan  bennük.”   Röviden  szidták   még  az   egész
vasúttársaságot a  koszos vagonok  miatt,  aztán témát  váltottak.  Néhány
állomás után leszálltak, s én  azt gondoltam, hogy most biztosan  örülnek,
mert nem  kell tovább  utazniuk a  piszkos vonaton.  Helyükre  kellemesebb
társaság érkezett,  egy  fiatal  házaspár két  gyermekkel,  s  az  anyukán
látszott, hogy hamarosan már a harmadiknak örülhetnek. A vonat már  indult
is tovább. Kislányuk az  ablak melletti szabad helyre  ült le, kinézet  és
pár perc elteltével  megszólalt: „Milyen  gyönyörű a havas  táj!” Aztán  a
karácsonyi  készülődésről  kezdtek  el  beszélgetni  és  a  nagyszülőkről,
akikhez úton voltak. Magamban elgondolkoztam: a kislány azon az ülésen ül,
mint kicsit korábban a bulizó fiatal, és mégis, ugyanarról a helyről  mást
láttak. Egyikük csak  a koszos ablakig  látott, a gyerek  pedig észre  sem
vette az ablakot meg a koszt,  hanem a gyönyörű tájat szemlélte a  piszkos
ablakon keresztül.

Azt hiszem,  hogy a  jó Isten  is így,  ilyen tekintettel  néz  bennünket.
Bűneink piszkosságán át is  meglátja bennünk az  emberi jót és  szépséget.
Átlát gyarlóságainkon, s  mindazon, ami lelkünket  elcsúfítja, sőt, ez  az
isteni  tekintet  tisztító  hatású.  Ha  megvan  bennem  az  alázat,  hogy
megvalljam bűneimet,  akkor  Isten  tekintete  megtisztít,  megszabadít  a
bűneimtől. Be kell látnunk,  hogy a hiba bennünk  van! Az adventi  időszak
ezt a célt szolgálja. Be kell látnunk, hogy a bűn bennünk van, s e bennünk
lévő bűn torzítja  el látásunkat!  Nem hibáztathatjuk  a környezetet,  nem
okolhatunk másokat, nem tehetjük felelőssé a körülményeket! A hiba, a  bűn
bennünk van. A  megoldás pedig  Istennél van, mert  a megoldás  bűneinkre,
vétkeinkre a megbocsátás.

Ma, Advent  3. vasárnapján  az evangéliumban  emberekről hallottunk,  akik
Keresztelő  Jánoshoz  mennek.  Emberekről,  akik  mást-mást  láttak  János
személyében. Egyesek a  Messiást vélték benne  felfedezni, mások  Illésnek
gondolták, ismét  mások egy  eljövendő prófétának  hitték. A  bennük  lévő
vágyakozás, a  szívükben élő  elképzelés határozta  meg, hogy  kit  látnak
Jánosban. Ő  azonban visszautasítja  ezeket  az elképzeléseket,  mert  nem
kíván megfelelni  ezeknek  az  emberi  elvárásoknak  és  vágyaknak.  János
tisztában van saját  küldetésével és feladatával,  ezért jelenti ki,  hogy
majd utána fog jönni a Messiás.

A mi számunkra  a döntő kérdés  nem az, hogy  kit látunk Jánosban,  hanem,
hogy kit látunk a betlehemi gyermekben? Meglátjuk-e benne az emberré  lett
Istent? Meglátjuk-e benne Megváltónkat? A hiba mindig bennünk,  emberekben
van. Isten  azonban  megadja  a  lehetőséget,  hogy  kijavítsuk  a  hibát,
megbánjuk bűneinket és az ő tisztító tekintete által bocsánatot  nyerjünk.
Lehet, hogy valóban  koszos a vonatnak  az ablaka, s  lehet, hogy a  világ
igencsak rút, de az is lehet, hogy csak mi látjuk koszosnak vagy éppen  mi
tesszük csúffá a világot,  mert a bennünk  lévő sötétséget, bűnt  vetítjük
kifelé. Jó  lenne másként  nézni mindent.  Lehet, hogy  egy gyermek  képes
megváltoztatni látásunkat? Igen, talán a betlehemi Gyermek és az ő  tiszta
tekintete.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, gyógyítsd meg  lelkem sebét megbocsátó  tekinteteddel! Adj  szívembe
igaz bűnbánatot, mely  az irántad  való őszinte szeretetből  fakad és  nem
félelemből. Kész vagyok a gyógyulásra.  Kész vagyok elhagyni a bűn  útját.
Kész vagyok  engedelmeskedni  neked,  hogy  megtaláljam  életem  értelmét.
Tudom, hogy a bűnbánat útja vezet hozzád. A bűnbánat vezet az üdvösségre.
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Bemutatkozás

Gondolatok és tények a Világról, a természet változásáról és az Emberiség teendőiről.

ZENE

Legfrissebb hozzászólások
 • Czikó József: Kedves, Atilla!Ez eddig gondolkodtam, hogy vajon jogom, vagy kötelességem elmondani, megosztani, azt a tudást, s tapasztalatot, mit a Jó Isten kezeim közé adott?!A Magyarság nehézségei, nagyon, nagyon régen kezdődtek!Atilla mondotta volt, hogy a "...kegyelem, nagyon szép dolog, de, gyakorlása, rendkívüli bölcsességet kíván!"S, Ő mondotta, hogy"....sok kegyelem, fejetlenség, gyengeség, a kegyetlenség, = tisztelet, engedelmesség!"Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ellenségeinknek, a legritkább esetben kell megbocsátanunk! Véleményem szerint, szent istván ban, egy tömeg gyilkost istenítünk, aki a Magyarság színe javát gyilkoltatta le idegen segédlettel!Talán az lenne a javára írható, hogy a Magyar Koronát fel ajánlotta Szűz Máriának.De, így ez sem igaz!Hiszen, ma már be bizonyosodott, hogy mindenünket, amink van, azt a Jó Istentől, magától kaptuk!Mi, Isten gyermekei vagyunk, ugyan, úgy, mint az általa teremtett természet!S, azt a szenvedést, lesajnálást éljük meg, nap, mint nap, mint testvérünk, a Föld!Régen, Atilla is bele esett abba a hibába, hogy hitt Rómának, az egyháznak!Legádázabb ellenségünknek!Ők, soha nem felejtik, a sok rettegést, a félelmeket, a rossz lelkiismeretet!Pedig, maguknak köszönhették!Ha, lesz érdeklődés, folytatom! Jóska
  (2013-08-29 16:35:43)
  A Nemzeti Feltámadás Ünnepe
 • Desischado: Akárki csinálta az oldalt, az égiek áldják meg érte! Csak egy baj van, hogy letölteni nem lehet őket! Nem lehetne ezt megoldani? És bővül még a repertoár? Ha lehet, erre írjatok már választ! Nagyon köszönöm!
  (2013-04-19 02:28:58)
  Az összes régi magyar film
 • V Zs: EZT A PÉLDÁT A MAGYAR PARLAMENT IS KÖVETHETNÉ!! NEM LENNE ÁM 4 ÉVENKÉNT MILLIOMOSKÉNT KERÜLNEK KI A PARLAMENTBŐL MÍG EMBEREK EZREI MENEK TÖNKRE A KÉPVISELŐK JÓVILÁGÁBA!!
  (2013-03-30 16:24:56)
  Magyar országgyűlési képviselőknek svéd képviselői díjazást és juttatást!
 • MoSze: Igen, egy gyonyoru szep helyen, Csikszeredatol nem messze egy helyiseg.
  (2013-03-26 05:25:51)
  Mi az a „menaság”?
 • Kovács Arnold: Ez gyönyörűen kidolgozott,és nagy összpontosítást igényel.De az összhang külön elismerést érdemel.Már sokszor jártam díszszázadi bemutatón de egyik sem volt ilyen jó.
  (2013-02-13 17:37:51)
  Magyar Királyi Gárda
 • Babó: Számomra nem jelentett semmit a gyomrom tájékán ez az egész. SEMMIT nem tudtam arról, mi fog jönni, csak annyit, hogy nem lesz most világvége. Talán jobb is, mert így mehettem azután, amit ösztönösen éreztem. Azon kaptam magam, hogy elkezdtem gyertyákat gyújtogatni, és meditálni. Elkezdtem magamnak kérdéseket feltenni, utána pedig jött a megszabadító Igazság, és a lelki gyógyulás. Ennen magamhoz, a maghoz kezdtem fordulni, és azóta is minden nap egy csoda. Hálát adok az Égnek, hogy megélhetem ezt a nagyszerű korszakot, amit kívánok mindannyiótoknak is!
  Üdv mindenkinek
  (2013-02-10 05:31:34)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Kelemen Henriett : Tisztelt Kozsdi úr. Azért zavarom önt mert egy olyan jelről szeretném a véleményét kérni amit szefirotikus fa né az izraeliek magukénak tartanak,az nagyon hasonlít egy nagyon régi rovás írásos emlékünkre,de a magyar szent koronánk szimbolikájára is.Ez elég furcsa dolog szerintem és az is hogy miért látom meg az egységet ezek közt,de a tatárlakai korongon is van hasonlóság.Ez az én véleményem, de mivel nem találtam róla tökéletes leírást nem tudhatom hogy tévedtem e,de a férfi és nő jele a piramis alak és az íj feszítése jut róla eszembe.Ha ön többet tud róla szívesen elolvasnám az írásaiban,előre is köszönöm.Koppány népe
  (2013-01-17 14:26:09)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Marcsi: Tetszett az írás, köszönöm!
  (2012-11-07 20:52:29)
  A Mindenség Megváltoztatása Minden Pillanatban - Kiss Balázs Kunó
 • meli70: @: Nekem már felmondott devizahitelem van az OTP Factoring Zrt-nél. 2011.Júliusában lett felmondva, akkor a tőketartozásom átszámítva(CHF) 22.000.000.-Ft volt. Ugyan ebben az évben, novemberben behívtak, és közölték, hogy a tartozásom 27.000.000.-Ft. Megkérdeztem, milyen lehetőségeim vannak, azt mondta a hölgy, kössek egy 20 éves szerződést, havi 250.000.- Ft-os törlesztő részlettel. Mosolyogtam!!! :) Ha azt nézem, hogy 5 hónap alatt 5.000.000.-Ft-al nőtt a tőke tartozásom, akkor a mai nappal ez az összeg már 38.000.000.- Ft-nál tart. Jelzem, 2008-ban vettem fel a hitelt, 15.000.000.- Ft-ot. A házamat 23.000.000.-Ft-ra értékelték és azt kérdezték, amikor elfogadták a hitelkérelmemet, hogy "Felvehet akár 20.000.000.-Ft-ot is". :) Több lehetőséget is felkínált már az állam és az a bizonyos Eszköz kezelő Társaság, de sajnos mindegyik pikszisből kiestünk. A feltételek úgy lettek meghatározva, hogy még véletlenül se tudjuk igénybe venni a segítséget. Pl.: Az ingatlan hitelfelvételkori értéke nem haladhatja meg a 20.000.000.-Ft-ot Budapesten, és a 15.000.000.-Ft-ot vidéken. Jelenleg az ingatlanom jelzálog tulajdonosa az OTP Factoring Zrt. Nemrég küldtek egy számlakivonatot, amin szerepel egy értékbecslési díj 12.000.-Ft. Hogy mit, mikor, és hol becsültek fel, azt sajnos nem jelzik. Itt, nálunk nem járt senki!!! Érdemes lenne könyvet írnom a hitelem történetéről, ami persze még nem zárult le, és nem tudom mi lesz a vége. Rengeteg tortúrán mentünk keresztül, kezdve onnan, amikor 2009 januárjában kiküldték az első "válság" miatti törlesztőrészlet változásról szóló értesítőt!
  Tisztelettel! Pékné Pénzes Melinda
  (2012-10-19 10:46:56)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Demeter222: Önfejű önkormányzatok? Micsoda hülyeség! Ha nem is mindenkinek egyértelmű, de az önkormányzat és a polgármesteri hivatal két különböző szervezeti egység. Nem az önkormányzatok feladatkörét, hanem a polgármesteri hivatalokét veszik el, vagy szűkítik a járások kialakításával. Ráadásul az önfejűség és bürokratizmus nem a polgármesteri hivatalok bűne, hanem azoké, akik a munkájukat irányító jogszabályokat alkotják. De még hogy! Havonta módosítják, visszavonják, újat adnak ki, de úgy hogy közben azt hangoztatják, hogy egyre egyszerűbbek az eljárások. Ennek ellenére minden bonyolultabbá és kaotikusabbá válik. És még ők azok, akik önfejűnek nevezik a hivatalokat?!
  (2012-10-16 16:37:27)
  Járási hivatalok 2012-2013
 • Sárdi Piroska:

  Azt szeretném tudni hogy az "Arra fókuszálj hogy elengedj" az mindenre és mindenkire vonatkozik ami és aki már nem fontos vagy amihez és akihez érlelődik az ELENGEDÉS kifejezés?

  Köszönet a lényegre törő, érthető írásokért
  (2012-10-15 23:46:28)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Ilona Székelyné: Nagyon kedvelem a gyógynövényeket,ha lehet,csak gyógynövény teákból készítek reggeli italt,amit szívesen fogyaszt a családom.Köszönettel:Ilona

  (2012-09-28 17:37:51)
  Gyuri bácsi, a füvesember
 • istvankari: nagyon szep es meg szeretnek...imadsagokat kapni...
  (2012-09-09 09:16:52)
  Magyar imák
 • Pénzes Elek Gáborné: Tisztelt Ügyvéd Úr !
  Nagy örömmel olvastam tályékoztatóját.Sajnos nekem mind három gyermekem tragikus körülmények közé került a devizahitel felvétele kapcsán, szinte mára már kilátástalanná vált helyzetük.Szeretném, ha részükre bővebb inforációt küldene. Ezen célbol adnám meg email cimüket.
  Pénzes Elek,/ 3 gyermeket nevel/ email:ocsike007@totalcar.hu
  Pénzes Mónika:/ 3 gyermeket nevel/, email:monik05@freemail.hu
  Pékné Pénzes Melinda:
  meli70@vipmail.hu
  Aggódom gyermekeimért:

  Tisztelettel: özvegy Pénzes Elek Gáborné

  (2012-06-19 07:50:01)
  Elkészült a devizahitelesek perirata. SEGÍTSÉG A HITELKÁROSULTAKNAK!
 • Gime: Kedves író!
  Szeretnék kérdezni valamit, ámde személyes üzenetben. Mi erre a lehetőségem? Sajnos nem találok ilyet itt az oldalon...
  (2012-05-27 20:51:11)
  OLDÁS - április 6-a, reggel 6 óra - Kiss Balázs Kunó
 • Kelemen László: Annyit akartam még írni az előbb leírtakhoz,hogy a korongokról Grandpierre Atilla azt mondja hogy nem tudják értelmezni hát hogy hogy nem amikor magyarul van rá írva minden,több helyszín és több név,de amit akarok mindent kiolvasok belőle.Az édenkert től a mai emberig, mindent és nekem ez nem okoz semmi gondot,és szeretem nagyon tudom kié volt és kinek a sírja volt és ha lehet lerovom a kegyeletem előtte.Szóval imádom olyan mint egy mese könyv csak olvasni kell belőle,igaz még nekem sem megy tökéletesen de már jól haladok.Ezért már nem félek attól amit a biblia leírt hogy jön a vég,mert tudom hogy mi történik,és Atilla Mongóliában élt és onnan érkezett ide, amit a hun tó meletti hunnornak hívnak sajnos ma sivatag,ez a tó a neve Van-tó.Isten legyen velünk.
  (2012-05-02 11:24:16)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Kelemen László: Kedves Kozsdi úr,már írtam önnek egy másik oldalon de nem kaptam rá választ azt hiszem hogy ön nem hisz el semmit abból, amit leírtam,de akkor miért hiszi hogy az arvisúrákat valaki csak úgy el olvassa és lefordítja majd ajándékba önöknek.Nagyon fontosnak tartom azokat amiket önnek leírtam,mert ha az egyiptomiak rátalálnak a népünk nyomaira a piramisokban,akkor azt nem fogják elmondani a világon senkinek csak az amerikaiak fogják megtudni.De ez annál nagyobb dolog mintsem hogy ö vagy más kételkedjen a szavahihetőségemnek,mert amit én állítok az egyenesen neki megy a valóságnak.Azt gondolja hogy én csak hírverést akarok de nem,én már nem tudom ki vagyok,mert amióta a Tatárlakai korongokkal foglalkozom megváltozott az életem,sok olyan dolgot látok amit az előtt nem tudtam és nem is olvastam róla,de máshol sem hallottam.Ha önt érdekli a dolog írjon nekem emailt,mert nem telefon téma.
  (2012-05-02 11:06:32)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Bieganski Attila: Nagyon szeretem bösztörpusztát mert minden évben megyünk a magyarok országos gyülésére és nagyon szeretnék íjat mert élvezem hogy nyílazhatok. Én ott voltam ajánlom tegyétek meg ezt a turát és többé nem fog előfordulni hogy nem szereted a magyarokat. menjetek el bösztörre.

  (2012-04-23 21:03:22)
  III. Magyarok Országos Gyűlése 2011. Augusztus 12-15. Bösztörpuszta
 • Pöppl Magdolna: Ez mind igaz!!!De kellene egy ügyvédi cég, aki felvállalná utólagos fizetéssel,/ mert az igazán károsultak nem a nagy hitelesek, hanem a kicsik, akiket utcára tesznek/,hogy az érdekeiket képviseli. Szerintem szívesen fizetnének a visszakapott pénzükből utólag. Az ügyvédek tisztességes része nem vállalja el ezt az ügyet, mert nem ért hozzá. Ha csak írunk és beszélünk abból nem lesz semmi. A bírók nem véletlenül lettek lecserélve!!!!!!!!!!! Külföldön kellene, nemzetközi bíróságokon valamit kezdeni.
  (2012-04-17 08:20:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Nyári Gyula: Felháboritónak tartom a bankok hozzáállását az adósokkal szemben. Kérdésemre, hogy az ügyintézést is sváci frankban számolják, mikor a dolgozókat forintban fizetik, nem tudtak válaszolni, csak hebektek hápogtak! Mindenki látja, hogy az egész ország az elkeseredés határán van, mert ilyen tisztességtelenül bántak el az adósokkal Ugyanakkor meg vidéken az uzsorásokat bilincsben viszik el. A legnagyobb uzsorások a bankosok, és öket kellene már bilincsben vinni, mert az egész országot a padlóra küldték, és sokan öngyilkosok lettek, és családok hulltak szét, de ez a legkevésbé sem érdekli őket.
  (2012-04-16 23:02:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
Feedek
Megosztás
Címkefelhő
Címkefelhő