Fényadó

Felkészülés a Változásokra

Volt apám és volt anyám...

A magyarok Világhimnusza

Oh, Magyarország!

Kádár Gyula: A magyarság legnagyobb tragédiája

Trianon jogtalansága
Még ma is kényes kérdés Trianon, mert a történelmi Magyarország egykori nemzetiségei új hazához jutottak, míg az őshonos magyarság saját szülőföldjén hazátlanná vált, elvesztette hazaállamát, államországba, idegen uralom alá került.
Természetesen a nyerteseket zavarja, ha valaki emlegetni meri az 1920-as területrablást. A békediktátum jogtalansága abból fakad, a magyarságnak nem biztosították a népszavazás jogát, hogy önmaga dönthessen – az önrendelkezés elve alapján – saját sorsáról. A magyar békedelegáció vezetője – gróf Apponyi Albert – Párizsban hiába kérte a népszavazás jogát, hiába jelentette ki, hogy annak eredményét a magyar nép feltétel nélkül elfogadja, nem adtak lehetőséget erre. Mivel Magyarország soknemzetiségű állam volt, ezért sokan egyértelműnek tartják azt, hogy jogos volt feldarabolni, mert a történelmi jognál erősebb az etnikai.
Nos, ellenpéldáért nem kell messze menni. Annak ellenére, hogy Csehország egyik régiója német többségűvé vált, a német lakosság mégsem élhetett a csehektől való elszakadás jogával, mivel az általuk (utólag) benépesített terület a középkori cseh állam része volt. Tehát az erdélyi románságnál nagyobb lélekszámú német lakosság a történelmi jog alapján cseh uralom alatt maradt, miközben a hasonló helyzetű, a lakosság enyhe többségét alkotó erdélyi románok az etnikai elv alapján elszakíthatták Kelet-Magyarország területét. Tették ezt az önrendelkezési jogra hivatkozva, míg a magyarság történelmi jogára senki nem volt kíváncsi.
A magyar nép azonban nemcsak a történelmi jogát nem érvényesíthette, de az etnikai és a gazdasági elvet sem. A területrablók jogtalanul vették el Magyarország történelmi területének 70 százalékát és hajtották uralmuk alá a magyar nép közel egyharmadát. Az etnikai elv érvényesülése esetén a határ menti magyar többségű régiók Magyarországnál maradhattak volna, ha a határok megvonásánál érvényesítették volna az etnikai elvet. A magyarság némely részét, mint valami nyájat, úgy hajtották idegen fennhatóság alá. Tették ezt akkor, amikor Wilson amerikai elnök arra figyelmeztette szövetségeseit, hogy egyetlen népcsoportot se engedjenek idegen uralom alá jutni annak megkérdezése nélkül. Amikor az amerikai diplomácia felfigyelt a gátlástalan területrabló békeszerződések kidolgozására, nem volt hajlandó tovább részt vállalni azok munkálatain, és nem írta alá a trianoni diktátumot.
(...)
Jogos volt-e az etnikai elv?
Trianont megelőzően, 1918. december elsején a gyulafehérvári erdélyi román nagygyűlés vezetői az önrendelkezés magasztos elvére hivatkozva mondták ki az 53,8 százalékarányban románok által is lakott Erdély, Bánság és a Partium elszakítását Magyarországtól. Egy olyan országtól, amely elődeit befogadta, ahová a 13. századtól kezdve telepedtek át a Kárpátokon túli területekről. Mivel az enyhe román többség nem volt garancia arra, hogy népszavazással lehessen dönteni Erdély sorsáról, ezért a román politikai elit Erdélyben sem merte vállalni a népakarat kinyilvánítását. Tudták azt, hogy Erdélyt, a magasabb életszínvonalat biztosító hazát nem mindenki cserélné fel az elmaradott Óromániaival. Elsősorban a magyarországi szociáldemokraták, a szervezett munkásság gondolkodott így.
A nagyhatalmak egy soknemzetiségűvé, 55 százalékarányban magyarlakta ezeréves országot daraboltak fel úgy, hogy helyébe ugyancsak többnemzetiségű államokat alakítottak ki. A szlovákiai államrészben a szlovákok száma mindössze 47,6 százalékarányú, míg a szerb hegemónia alá került területeken, ideértve Horvátországot is, a szerbek aránya csupán 25 százalék volt. A Romániának ajándékozott területeken élő románság számaránya is alulmaradt a történelmi Magyarország területén élő magyarságénak.
Azok az új "nemzetállamok", amelyek az igazságtalan diktátummal születtek, jórészt felbomlottak, részben a második világháború küszöbén, majd végleg a 20. század utolsó évtizedében. Csehszlovákia, Jugoszlávia ma már egy múló történelmi emlék. Az utóbbi területén jelenleg hét ország osztozik. E nemzetállam felbomlásához – az 1990-es években – négy véres háború vezetett. Romániától még 1940-ben elvették a két százalékban "ősromán" Kadrilátert, Dél-Dobrudzsát, Bukovina északi részét, és Moldva déli megyéit Ukrajnához csatolták, míg a Prut és a Dnyeszter közti területeken kialakult a Moldáviai Köztársaság, amely a gagauzoknak széles körű területi autonómiát biztosít, míg a Dnyeszter mente állam az államban. Románia azonban megtarthatta Kelet-Magyarország történelmi területeit, a Bánság kétharmadát, a történelmi Partiumot és a történelmi Erdélyt. Ez utóbbi területen uralma alatt tartja a 80 százalékarányban ma is székely magyarok által lakott Szé­kelyföldet úgy, hogy még a hivatalos okmányokban sem lehet leírni e történelmi régió nevét.
Hazugsággal kreált államok
Az utódállamok jogtalanul jutottak az ezeréves Magyarország területéhez, mert azok sem gazdasági, sem történelmi elv alapján nem kapcsolódtak hozzájuk. Az igazságtalan határokat a franciák diktálták, őket csak az újonnan létrehozott államok érdekeinek kielégítése, a francia hatalmi befolyás biztosítása motiválta. Néhány politikus gerinctelen hazudozása, mint például Benes, Bratianu és Clemenceau szerepe igen jelentős volt abban, hogy egy történelmileg, gazdaságilag, földrajzilag egységes országot, egy nemzetet szétdaraboljanak. Természetesen a politikai haszonlesésnek, félrevezetésnek azért lehetett eredménye, mert a nagyhatalmakat nem érdekelte az önrendelkezés magasztos elve.
Közép-Kelet Európa legnagyobb tragédiájáról mondta Henri Pozzi francia újságíró, hogy e diktátum kikényszerítésben szereplő politikusok egykor a világtörténelem szégyenpadjára kerülnek. Lloyd George, a békediktátum angol aláírója rádöbbent arra, hogy hamis és hazug dokumentumok alapján döntöttek. Lord Sydemann szintén a döbbenet hangján állapította meg, hogy a világháborúért egy olyan államot büntettek a legkegyetlenebbül, amelynek a legkevesebb felelőssége volt abban. Reméli, egyszer kiderül, hogy e szörnyű igazságtalanság mögött milyen befolyás, milyen érdekek húzódtak. Cherfis francia tábornok és író úgy érezte, hogy olyan történelmi országot vertek szét, amely a törökök ellen évszázadokon át bástyaként védte Európát. Úgy gondolta, hogy e diktátum Franciaország szégyene lesz. Eva Maria Barki nemzetközi jogász szerint Trianon az önrendelkezési jog súlyos megsértését jelenti.
Kádár Gyula - Háromszék

Trianon és gyászos öröksége – a magyarság 20. századi passiója

1920. június 4-én a Napkirály által megálmodott és építtetett versailles-i királyi palotát övező hatalmas park Nagy-Trianon nevű kastélyában Benárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasche-Lázár Alfréd követ aláírták a történelmi magyar állam felnégyelését szentesítő békediktátumot.
Mi több, hatfelé darabolásról beszélhetünk, hiszen – bár jelentéktelen veszteségekként – még Lengyelországnak is jutott a Felvidék területéből 589 négyzetkilométer (a festői szépségű Nedec és környéke), illetve Olaszországnak 21 négyzetkilométernyi terület (Fiume és vidéke) Magyarország testéből. E sorok szerzője az elmúlt években már több írást is szentelt hírportálunkon a trianoni tragédia előzményeinek, okainak, tartalmának és következményeinek bemutatására, így ez alkalommal egy másfajta nézőpontból közelít a 91 esztendővel ezelőtti történelmi, nemzeti traumához.

Arról van szó, hogy a 20. században alapvető fordulat következett be a magyar históriában. Minden nemzeti sorsfordulónk alkalmából és világtörténelmi útelágazáshoz érkezésünkkor kizárólag és megfellebbezhetetlenül külső hatalmak döntöttek nemzetünk jövőbeni sorsának alakulásáról, ők határozták meg a hatalomra engedett, illetve juttatott magyarországi politikai erők további mozgásterét és diplomáciai perspektíváit. Kétségkívül igaz, hogy már 1526 óta korlátozottak voltak a nemzeti érdekérvényesítés lehetőségei, azonban a Habsburg Birodalom keretei között – az uralkodó és a rendek, illetve a magyar politikai faktorok aktuális erőegyensúlyának függvényében – legalább részben, mindenkor lehetősége nyílott Magyarországnak arra, hogy kisebb-nagyobb mértékben befolyásolja, a maga számára kedvező irányban alakítsa a hivatalos bécsi politika irányvonalát.
A nagy európai polgárháború első szakaszának (1914-1918) végeztével azonban a nemzet tehetetlenül, politikai akaratkifejtésre és érdekérvényesítésre képtelenül, megbénulva hevert az európai hatalmi játéktér porondján. Minden hazai közéleti erő – legyen az konzervatív, keresztény, demokrata, de még a '18-as és ’19-es hazaáruló liberális és szocialista irányzatok egyes képviselői is – valamifajta csodában hitt, s a Nyugat segítségnyújtásához fűzött teljesen alaptalan, illuzórikos és délibábos reményeket. Végzetünkre. Az az antant által hozott döntés, amely a történelemben szinte példátlanul, az egykori 325 ezer négyzetkilométernyi haza területét kis híján egynegyedére, 93 ezer négyzetkilométerre zsugorította – bár néhány nagyhatalmi szerződés a versailles-i rendezést azóta már több alkalommal is felülírta – a mai napig hatályos, és mind a trianoni határokon innen, mind azokon túl, sújt minden magyart.
Sajnálatos, hogy amikor nemzetünknek történelmi lehetősége adódott arra, hogy a trianoni diktátum égbekiáltó igazságtalanságát német-olasz nagyhatalmi politikai hátszéllel és jóváhagyással legalább részben jóvátegye – az 1938. novemberi első bécsi döntés, Kárpátalja 1939 márciusában honvédségi akcióval történő visszaszerzése, a második bécsi döntés 1940 augusztusának végén, végül a Délvidék részbeni visszavétele 1941 áprilisában –, csupán történelmi intermezzónak bizonyult, hiszen a tengelyhatalmak elveszítették a nagy európai polgárháború második szakaszának (1939-1945) heroikus küzdelemsorozatát, egyúttal megpecsételve az európai civilizáció jövőbeni sorsát is. (Mai, legfőbb civilizációs létproblémáink gyökerei ide nyúlnak vissza.)
A zárófejezetében világméretűvé eszkalálódott háborús konfliktus lezárásaképpen Magyarország jövőjéről ismét ellenségei döntöttek, tehát azok az országok – Szaniszló Ferenc találó szóhasználatával az euroantanti-atlanti hatalmak –, amelyek jórészt azonosak voltak az 1920. évi döntéshozókkal: az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország jogutódjaként a Szovjetunió. A csodavárás ez alkalommal is hiábavalónak bizonyult a hazai politikai pártok és közvélemény részéről: a Nyugat természetesen ekkor sem segített, hanem a vörös cár martalékául hajította hazánkat. Az 1947. évi ún. második párizsi béke még tovább is csonkította hazánk területét. A Duna jobb partján 43 négyzetkilométer területet, az ún. pozsonyi hídfőt – Dunacsún, Horvátjárfalu és Oroszvár falvakkal – a magyargyűlölő benesi, másodszorra is mesterségesen összetákolt csehszlovák államnak juttatta.
A kommunista érában a hivatalos politika tudomást sem vett Trianonról, s a Kárpát-medencében kisebbségi létre kárhoztatott – akkor még – mintegy 3,5 millió fős magyarságról. Ennek az ideológiának máig kísértő csökevénye, hogy a legszélesebb magyarországi közvélemény tudatában az államhatárok és a nemzethatárok egybemosattak. Így lettek erdélyi testvéreinkből „románok”, felvidéki honfitársainkból „csehszlovákok”, a délvidéki magyarságból „jugoszlávok”, a 20. században legtöbb impériumváltást elszenvedett kárpátaljai nemzettestvéreinkből pedig „ruszkik”. Ez is a kádári langymeleg gulyáskommunizmus öröksége. Talán a legkártékonyabb. Itt kell megemlékeznünk Kádár János emblematikus jellegű, 1958-as, gyalázatos marosvásárhelyi beszédéről, amelyben a Haynaun is túltevő tömeggyilkos gazember kijelentette, miszerint Magyarországnak nincsen területi követelése Romániával szemben (újólag emlékeztetnénk olvasóinkat, hogy Románia kapta a legnagyobb részt a történelmi magyar állam testéből, vagyis 103 ezer négyzetkilométert, azaz nagyobb földdarabot, mint ami nekünk megmaradt, tehát a trianoni börtönrácsok közé zárt 93 ezer négyzetkilométer kiterjedésű jelenlegi csonka ország), s lényegében az ott élő közel 2 milliós magyarságot szabad prédaként vetette az elnemzetietlenítésükre törekvő román nacionalista és soviniszta törekvéseknek.
A sokak által naivan és reménykedve várt 1990-es „rendszerváltoztatás”-ról hamarosan kiderült, hogy az bizony nem más, mint egy globális nagyhatalmi átrendeződés részeként végbement impériumváltásról szóló alku megvalósulása. Az 1989. decemberi máltai, Bush-Gorbacsov paktum eredményeként megszületett új politikai-gazdasági struktúrának semmi köze sem volt – ma sincs – a valóságos nemzeti törekvésekhez. Ha úgy tetszik, a népakarathoz. Az új világrendet működtető háttérhatalom potentátjai rájöttek, hogy Magyarország humán, természeti és pénzügyi-gazdasági erőforrásai sokkal hatékonyabban leépíthetők, kifoszthatók és korlátlanul az új gyarmatosítók szolgálatába állíthatók, ha az ellenőrizetlen, ultraliberális szabad piac és uzsorakapitalizmus démonát rászabadítják az országra.
Ennélfogva ma már nem lehet kérdéses, hogy vajon a „rendszerváltoztatás” korának kormányai miért is nem folytattak hatékonyabb nemzeti önérdek-érvényesítő politikát, s miért nem vetették fel egyetlen létező nemzetközi fórumon, tehát sem az ENSZ-ben, sem a NATO-ban, sem pedig az Európai Unióban Trianon revíziójának vagy legalább az idegen államok autoritása alá rendelt, kisebbségi létre ítéltetett Kárpát-medencei magyarság egyes közösségei autonómiájának kérdését. A válasz kijózanítóan és lakonikusan egyszerű, illetve logikus: azért, mert a jelenkori vezető réteg nem más, mint idegen érdekek kiszolgálójaként tevékenykedő kollaboráns-helytartó, lakáj-elit. Történelmünk 1990-2011 közötti korszakának belpolitikai és külpolitikai szála szétbogozhatatlanul összefonódva jelzi a lényeget: koldus rabszolgává kell tenni a bennszülötteket, mindenben megfelelve a globális hatalmi erőközpontok kényurai utasításainak és elvárásainak. Az új magyarországi, de a legkevésbé sem magyar politika ezen értelmezési tartományának a keretei közé a legkevésbé sem illeszthető bele külpolitikailag Trianon revíziója problémájának még puszta felvetése sem. Ezért ismételgették a „magyar” diplomácia felelősei rekedt hangú papagájként 1991-ben, Ukrajna megszületésekor, 1993-ban, Csehszlovákia szétesésekor, 1999-ben, a Milosevics Szerbiája ellen magyar felségterületről végrehajtott NATO-intervenció lebonyolításakor és ma is bármilyen potenciális európai konfliktus bekövetkezésének eshetőségekor, miszerint hazánknak egyetlen szomszédos országgal szemben sincs semmiféle területi követelése.
Ezzel a gyáva, nemzetellenes és hazaáruló hivatalos politikával, illetve annak sunyi képviselőivel szemben mi mégis egyik szellemóriásunk és fároszunk, Vörösmarty Mihály szellemiségét tekintsük gondolati iránytűnek és szellemi-lelki erőforrásnak, tehát higgyük, hogy „egy újabb szellem kezd felküzdeni”, valamint „egy új irány tör át a lelkeken”, mely jelenünkben a mély, kollektív narkózisból a nemzeti öntudatra ébredés, a nemzeti reneszánsz korszakának beköszöntése lesz. S ez esetben, tovább idézve koszorús poétánk sorait, elmondhatjuk:
„Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sűlyedésből
S a szellemharcok tiszta súgaránál
Ollyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
Lipusz Zsolt

Június 4. - a Nemzeti Összetartozás Napja 2010 óta

A Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította az Országgyűlés június 4-ét, vagyis a trianoni békeszerződés aláírásának napját. A jelentős többséggel, 302 igennel elfogadott javaslat kimondja, hogy a több állam fennhatósága alá tartozó magyarság egy nemzet, összetartozásuk pedig országhatárok felett áll.


A nap ünneppé nyilvánítását 302 igen, 55 nem szavazat és 12 tartózkodás mellett fogadta el a parlament: a Fidesz-KDNP ÉS A Jobbik frakciója egyöntetűen a javaslat mellett foglalt állást, de igennel voksolt az MSZP-s Juhász Ferenc és az LMP frakcióvezetője, Schiffer András is – pártjának más képviselői (12-en) viszont tartózkodtak. Az MSZP-ből 55-en voksoltak nemmel. Az országgyűlés egyben a törvény sürgős kihirdetését is kérte Sólyom László államfőtől.

A Nemzeti Összefogás Napját életbe léptető döntés kimondja, hogy 'a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme'. Az emléknap dátuma a trianoni békeszerződés idézi – 1920-ban ezen a napon döntöttek a történelmi Magyarország szétdarabolásáról.

Szaniszló Trianonról

József Atilla:Nem, nem, soha!

Magyar hiszekegy

Bemutatkozás

Gondolatok és tények a Világról, a természet változásáról és az Emberiség teendőiről.

ZENE

Legfrissebb hozzászólások
 • Czikó József: Kedves, Atilla!Ez eddig gondolkodtam, hogy vajon jogom, vagy kötelességem elmondani, megosztani, azt a tudást, s tapasztalatot, mit a Jó Isten kezeim közé adott?!A Magyarság nehézségei, nagyon, nagyon régen kezdődtek!Atilla mondotta volt, hogy a "...kegyelem, nagyon szép dolog, de, gyakorlása, rendkívüli bölcsességet kíván!"S, Ő mondotta, hogy"....sok kegyelem, fejetlenség, gyengeség, a kegyetlenség, = tisztelet, engedelmesség!"Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ellenségeinknek, a legritkább esetben kell megbocsátanunk! Véleményem szerint, szent istván ban, egy tömeg gyilkost istenítünk, aki a Magyarság színe javát gyilkoltatta le idegen segédlettel!Talán az lenne a javára írható, hogy a Magyar Koronát fel ajánlotta Szűz Máriának.De, így ez sem igaz!Hiszen, ma már be bizonyosodott, hogy mindenünket, amink van, azt a Jó Istentől, magától kaptuk!Mi, Isten gyermekei vagyunk, ugyan, úgy, mint az általa teremtett természet!S, azt a szenvedést, lesajnálást éljük meg, nap, mint nap, mint testvérünk, a Föld!Régen, Atilla is bele esett abba a hibába, hogy hitt Rómának, az egyháznak!Legádázabb ellenségünknek!Ők, soha nem felejtik, a sok rettegést, a félelmeket, a rossz lelkiismeretet!Pedig, maguknak köszönhették!Ha, lesz érdeklődés, folytatom! Jóska
  (2013-08-29 16:35:43)
  A Nemzeti Feltámadás Ünnepe
 • Desischado: Akárki csinálta az oldalt, az égiek áldják meg érte! Csak egy baj van, hogy letölteni nem lehet őket! Nem lehetne ezt megoldani? És bővül még a repertoár? Ha lehet, erre írjatok már választ! Nagyon köszönöm!
  (2013-04-19 02:28:58)
  Az összes régi magyar film
 • V Zs: EZT A PÉLDÁT A MAGYAR PARLAMENT IS KÖVETHETNÉ!! NEM LENNE ÁM 4 ÉVENKÉNT MILLIOMOSKÉNT KERÜLNEK KI A PARLAMENTBŐL MÍG EMBEREK EZREI MENEK TÖNKRE A KÉPVISELŐK JÓVILÁGÁBA!!
  (2013-03-30 16:24:56)
  Magyar országgyűlési képviselőknek svéd képviselői díjazást és juttatást!
 • MoSze: Igen, egy gyonyoru szep helyen, Csikszeredatol nem messze egy helyiseg.
  (2013-03-26 05:25:51)
  Mi az a „menaság”?
 • Kovács Arnold: Ez gyönyörűen kidolgozott,és nagy összpontosítást igényel.De az összhang külön elismerést érdemel.Már sokszor jártam díszszázadi bemutatón de egyik sem volt ilyen jó.
  (2013-02-13 17:37:51)
  Magyar Királyi Gárda
 • Babó: Számomra nem jelentett semmit a gyomrom tájékán ez az egész. SEMMIT nem tudtam arról, mi fog jönni, csak annyit, hogy nem lesz most világvége. Talán jobb is, mert így mehettem azután, amit ösztönösen éreztem. Azon kaptam magam, hogy elkezdtem gyertyákat gyújtogatni, és meditálni. Elkezdtem magamnak kérdéseket feltenni, utána pedig jött a megszabadító Igazság, és a lelki gyógyulás. Ennen magamhoz, a maghoz kezdtem fordulni, és azóta is minden nap egy csoda. Hálát adok az Égnek, hogy megélhetem ezt a nagyszerű korszakot, amit kívánok mindannyiótoknak is!
  Üdv mindenkinek
  (2013-02-10 05:31:34)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Kelemen Henriett : Tisztelt Kozsdi úr. Azért zavarom önt mert egy olyan jelről szeretném a véleményét kérni amit szefirotikus fa né az izraeliek magukénak tartanak,az nagyon hasonlít egy nagyon régi rovás írásos emlékünkre,de a magyar szent koronánk szimbolikájára is.Ez elég furcsa dolog szerintem és az is hogy miért látom meg az egységet ezek közt,de a tatárlakai korongon is van hasonlóság.Ez az én véleményem, de mivel nem találtam róla tökéletes leírást nem tudhatom hogy tévedtem e,de a férfi és nő jele a piramis alak és az íj feszítése jut róla eszembe.Ha ön többet tud róla szívesen elolvasnám az írásaiban,előre is köszönöm.Koppány népe
  (2013-01-17 14:26:09)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Marcsi: Tetszett az írás, köszönöm!
  (2012-11-07 20:52:29)
  A Mindenség Megváltoztatása Minden Pillanatban - Kiss Balázs Kunó
 • meli70: @: Nekem már felmondott devizahitelem van az OTP Factoring Zrt-nél. 2011.Júliusában lett felmondva, akkor a tőketartozásom átszámítva(CHF) 22.000.000.-Ft volt. Ugyan ebben az évben, novemberben behívtak, és közölték, hogy a tartozásom 27.000.000.-Ft. Megkérdeztem, milyen lehetőségeim vannak, azt mondta a hölgy, kössek egy 20 éves szerződést, havi 250.000.- Ft-os törlesztő részlettel. Mosolyogtam!!! :) Ha azt nézem, hogy 5 hónap alatt 5.000.000.-Ft-al nőtt a tőke tartozásom, akkor a mai nappal ez az összeg már 38.000.000.- Ft-nál tart. Jelzem, 2008-ban vettem fel a hitelt, 15.000.000.- Ft-ot. A házamat 23.000.000.-Ft-ra értékelték és azt kérdezték, amikor elfogadták a hitelkérelmemet, hogy "Felvehet akár 20.000.000.-Ft-ot is". :) Több lehetőséget is felkínált már az állam és az a bizonyos Eszköz kezelő Társaság, de sajnos mindegyik pikszisből kiestünk. A feltételek úgy lettek meghatározva, hogy még véletlenül se tudjuk igénybe venni a segítséget. Pl.: Az ingatlan hitelfelvételkori értéke nem haladhatja meg a 20.000.000.-Ft-ot Budapesten, és a 15.000.000.-Ft-ot vidéken. Jelenleg az ingatlanom jelzálog tulajdonosa az OTP Factoring Zrt. Nemrég küldtek egy számlakivonatot, amin szerepel egy értékbecslési díj 12.000.-Ft. Hogy mit, mikor, és hol becsültek fel, azt sajnos nem jelzik. Itt, nálunk nem járt senki!!! Érdemes lenne könyvet írnom a hitelem történetéről, ami persze még nem zárult le, és nem tudom mi lesz a vége. Rengeteg tortúrán mentünk keresztül, kezdve onnan, amikor 2009 januárjában kiküldték az első "válság" miatti törlesztőrészlet változásról szóló értesítőt!
  Tisztelettel! Pékné Pénzes Melinda
  (2012-10-19 10:46:56)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Demeter222: Önfejű önkormányzatok? Micsoda hülyeség! Ha nem is mindenkinek egyértelmű, de az önkormányzat és a polgármesteri hivatal két különböző szervezeti egység. Nem az önkormányzatok feladatkörét, hanem a polgármesteri hivatalokét veszik el, vagy szűkítik a járások kialakításával. Ráadásul az önfejűség és bürokratizmus nem a polgármesteri hivatalok bűne, hanem azoké, akik a munkájukat irányító jogszabályokat alkotják. De még hogy! Havonta módosítják, visszavonják, újat adnak ki, de úgy hogy közben azt hangoztatják, hogy egyre egyszerűbbek az eljárások. Ennek ellenére minden bonyolultabbá és kaotikusabbá válik. És még ők azok, akik önfejűnek nevezik a hivatalokat?!
  (2012-10-16 16:37:27)
  Járási hivatalok 2012-2013
 • Sárdi Piroska:

  Azt szeretném tudni hogy az "Arra fókuszálj hogy elengedj" az mindenre és mindenkire vonatkozik ami és aki már nem fontos vagy amihez és akihez érlelődik az ELENGEDÉS kifejezés?

  Köszönet a lényegre törő, érthető írásokért
  (2012-10-15 23:46:28)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Ilona Székelyné: Nagyon kedvelem a gyógynövényeket,ha lehet,csak gyógynövény teákból készítek reggeli italt,amit szívesen fogyaszt a családom.Köszönettel:Ilona

  (2012-09-28 17:37:51)
  Gyuri bácsi, a füvesember
 • istvankari: nagyon szep es meg szeretnek...imadsagokat kapni...
  (2012-09-09 09:16:52)
  Magyar imák
 • Pénzes Elek Gáborné: Tisztelt Ügyvéd Úr !
  Nagy örömmel olvastam tályékoztatóját.Sajnos nekem mind három gyermekem tragikus körülmények közé került a devizahitel felvétele kapcsán, szinte mára már kilátástalanná vált helyzetük.Szeretném, ha részükre bővebb inforációt küldene. Ezen célbol adnám meg email cimüket.
  Pénzes Elek,/ 3 gyermeket nevel/ email:ocsike007@totalcar.hu
  Pénzes Mónika:/ 3 gyermeket nevel/, email:monik05@freemail.hu
  Pékné Pénzes Melinda:
  meli70@vipmail.hu
  Aggódom gyermekeimért:

  Tisztelettel: özvegy Pénzes Elek Gáborné

  (2012-06-19 07:50:01)
  Elkészült a devizahitelesek perirata. SEGÍTSÉG A HITELKÁROSULTAKNAK!
 • Gime: Kedves író!
  Szeretnék kérdezni valamit, ámde személyes üzenetben. Mi erre a lehetőségem? Sajnos nem találok ilyet itt az oldalon...
  (2012-05-27 20:51:11)
  OLDÁS - április 6-a, reggel 6 óra - Kiss Balázs Kunó
 • Kelemen László: Annyit akartam még írni az előbb leírtakhoz,hogy a korongokról Grandpierre Atilla azt mondja hogy nem tudják értelmezni hát hogy hogy nem amikor magyarul van rá írva minden,több helyszín és több név,de amit akarok mindent kiolvasok belőle.Az édenkert től a mai emberig, mindent és nekem ez nem okoz semmi gondot,és szeretem nagyon tudom kié volt és kinek a sírja volt és ha lehet lerovom a kegyeletem előtte.Szóval imádom olyan mint egy mese könyv csak olvasni kell belőle,igaz még nekem sem megy tökéletesen de már jól haladok.Ezért már nem félek attól amit a biblia leírt hogy jön a vég,mert tudom hogy mi történik,és Atilla Mongóliában élt és onnan érkezett ide, amit a hun tó meletti hunnornak hívnak sajnos ma sivatag,ez a tó a neve Van-tó.Isten legyen velünk.
  (2012-05-02 11:24:16)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Kelemen László: Kedves Kozsdi úr,már írtam önnek egy másik oldalon de nem kaptam rá választ azt hiszem hogy ön nem hisz el semmit abból, amit leírtam,de akkor miért hiszi hogy az arvisúrákat valaki csak úgy el olvassa és lefordítja majd ajándékba önöknek.Nagyon fontosnak tartom azokat amiket önnek leírtam,mert ha az egyiptomiak rátalálnak a népünk nyomaira a piramisokban,akkor azt nem fogják elmondani a világon senkinek csak az amerikaiak fogják megtudni.De ez annál nagyobb dolog mintsem hogy ö vagy más kételkedjen a szavahihetőségemnek,mert amit én állítok az egyenesen neki megy a valóságnak.Azt gondolja hogy én csak hírverést akarok de nem,én már nem tudom ki vagyok,mert amióta a Tatárlakai korongokkal foglalkozom megváltozott az életem,sok olyan dolgot látok amit az előtt nem tudtam és nem is olvastam róla,de máshol sem hallottam.Ha önt érdekli a dolog írjon nekem emailt,mert nem telefon téma.
  (2012-05-02 11:06:32)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Bieganski Attila: Nagyon szeretem bösztörpusztát mert minden évben megyünk a magyarok országos gyülésére és nagyon szeretnék íjat mert élvezem hogy nyílazhatok. Én ott voltam ajánlom tegyétek meg ezt a turát és többé nem fog előfordulni hogy nem szereted a magyarokat. menjetek el bösztörre.

  (2012-04-23 21:03:22)
  III. Magyarok Országos Gyűlése 2011. Augusztus 12-15. Bösztörpuszta
 • Pöppl Magdolna: Ez mind igaz!!!De kellene egy ügyvédi cég, aki felvállalná utólagos fizetéssel,/ mert az igazán károsultak nem a nagy hitelesek, hanem a kicsik, akiket utcára tesznek/,hogy az érdekeiket képviseli. Szerintem szívesen fizetnének a visszakapott pénzükből utólag. Az ügyvédek tisztességes része nem vállalja el ezt az ügyet, mert nem ért hozzá. Ha csak írunk és beszélünk abból nem lesz semmi. A bírók nem véletlenül lettek lecserélve!!!!!!!!!!! Külföldön kellene, nemzetközi bíróságokon valamit kezdeni.
  (2012-04-17 08:20:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Nyári Gyula: Felháboritónak tartom a bankok hozzáállását az adósokkal szemben. Kérdésemre, hogy az ügyintézést is sváci frankban számolják, mikor a dolgozókat forintban fizetik, nem tudtak válaszolni, csak hebektek hápogtak! Mindenki látja, hogy az egész ország az elkeseredés határán van, mert ilyen tisztességtelenül bántak el az adósokkal Ugyanakkor meg vidéken az uzsorásokat bilincsben viszik el. A legnagyobb uzsorások a bankosok, és öket kellene már bilincsben vinni, mert az egész országot a padlóra küldték, és sokan öngyilkosok lettek, és családok hulltak szét, de ez a legkevésbé sem érdekli őket.
  (2012-04-16 23:02:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
Feedek
Megosztás
Címkefelhő
Címkefelhő