Fényadó

Felkészülés a Változásokra

Alkotmányba foglalták az MSZP bűnösségét

Az új alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló jogszabály preambulumában az Országgyűlés - a Fidesz-KDNP javaslatára - kimondta, hogy az MSZP a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) jogutódjaként osztozik minden felelősségben, amellyel az állampárt terhelhető. Rögzítették azt is, hogy eddig elmaradt a kommunista diktatúra vezetőinek felelősségre vonása, ám most "lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére". A törvény lehetőséget ad az előző rendszer vezetőinek biztosított állami nyugdíj és más juttatások csökkentésére is.

Az átmeneti rendelkezésekről szóló jogszabályt - amely az alaptörvény része - pénteken fogadta el az Országgyűlés. A törvény egy nyilatkozattal kezdődik, amely szerint a mai magyar jogállam nem épülhet a kommunista rendszer bűneire. Ezután felsorolja, miért terheli felelősség az MSZMP-t és jogelődeit. Ezek között szerepel a II. világháború utáni évek többpártrendszerre épülő demokratikus kísérletének szovjet katonai segítséggel történő felszámolása, az ország eladósítása, versenyképességének "végzetes lerontása", továbbá emberek meggyilkolása, idegen hatalomnak való kiszolgáltatása, törvénytelen bebörtönzése, kényszermunkatáborba hurcolása, megkínzása, embertelen bánásmódban részesítése, vagyonuktól való önkényes megfosztása, szabadságjogának teljes elvétele, származásukra, világnézetükre vagy politikai meggyőződésükre tekintettel történő hátrányos megkülönböztetése, az emberek magánéletének törvénytelen megfigyelésére és befolyásolására törő titkosrendőrség működtetése.

A jogszabály kimondja emellett, hogy az MSZMP és jogelődei felelnek az 1956-os forradalom "szovjet megszállókkal együttműködésben történt vérbefojtásáért, az azt követő rémuralomért és megtorlásáért, kétszázezer magyar ember hazájából való kényszerű elmeneküléséért", továbbá azokért a köztörvényes bűncselekményekért, amelyeket politikai indítékból követtek el, s amelyeket az igazságszolgáltatás ezért nem üldözött.

Azt is kijelenti, hogy az MSZMP és jogelődei, valamint a kiszolgálásukra létrehozott politikai szervezetek "bűnöző szervezetek" voltak, amelyek vezetői el nem évülő felelősséggel tartoznak "az elnyomó rendszer fenntartásáért, irányításáért, a jogsértésekért és a nemzet elárulásáért".

A szöveg érinti az MSZP-t is, mégpedig úgy, hogy kimondja: a szocialista párt az MSZMP jogutódaként, "a törvénytelenül felhalmozott vagyon örököseként, a diktatúrában vagy az átmenet során megszerzett illegitim előnyök haszonélvezőjeként, valamint a régi és az új pártot összefűző, a pártvezetést is jellemző személyi folytonosság okán" osztozik mindazon felelősségben, amellyel az állampárt terhelhető.

A nyilatkozat kitér arra, hogy a kommunista diktatúra alatt elkövetett, a rendszer kiépítését és fenntartását célzó bűncselekmények üldözése akkor nem volt lehetséges, és ez a lehetőség "az első szabad választás után sem nyílt meg", így elmaradt a diktatúra vezetőinek felelősségre vonása. Az alaptörvény 2012. január 1-jei hatálybalépésével azonban "lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére" - szögezik le, hozzátéve: minden magyar, aki a kommunista diktatúrával szemben ellenállást tanúsított, akit a diktatúra kiszolgálói emberi méltóságában, jogaiban megsértettek, igazságtalanul üldöztek, ha e jogsértésekben nem vett részt, elismerést és erkölcsi elégtételt érdemel.

"A ma élők és a jövő nemzedékek számára meg kell őrizni a bűntettek emlékét és meg kell nevezni a bűnösöket" - zárul a nyilatkozat azzal, hogy az Országgyűlésnek és más állami szerveknek a fenti alaptörvényi rendelkezésekből kell kiindulniuk.

A törvény ezt követően deklarálja, hogy a kommunista diktatúra - törvényben meghatározott - vezetőinek az állam által biztosított nyugdíj vagy más juttatása csökkenthető. E csökkentésből származó bevételt a diktatúra okozta sérelmek enyhítésére és az áldozatok emlékének ápolására kell fordítani.

A jogszabály értelmében nem tekinthető elévültnek azoknak a törvényben meghatározott, a pártállam nevében, érdekében vagy egyetértésével a kommunista diktatúrában az ország vagy emberek ellen elkövetett súlyos bűncselekményeknek a büntethetősége, amelyeket az elkövetéskor hatályos büntető szabályok figyelmen kívül hagyásával politikai okból nem üldöztek.

Létrejön a Nemzeti Emlékezet Bizottsága nevű szervezet "a kommunista diktatúrával kapcsolatos emlékezet állami megőrzése érdekében". Ennek feladata a diktatúra hatalmi működését, a kommunista hatalmat birtoklók szerepét, tevékenységét feltárni, és erről jelentést közzétenni.

Ezzel kapcsolatban rögzíti a törvény, hogy a kommunista diktatúra működésének valósághű feltárása és a társadalom igazságérzetének biztosítása közérdek, illetve hogy a diktatúra hatalombirtokosai közszereplőnek minősülnek. Így a hatalom birtokosai a diktatúra működésével összefüggő szerepükre és cselekményeikre vonatkozó tényállításokat - a szándékosan tett, lényegét tekintve valótlan állítások kivételével - tűrni kötelesek, e szerepükkel összefüggő személyes adataik pedig nyilvánosságra hozhatók.

A törvény alapján ugyanakkor az 1990. május 2-át megelőzően az életüktől vagy szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottaknak és az állam által a tulajdonukban igazságtalanul okozott károk miatt károsodottaknak pénzbeli vagy más vagyoni juttatást biztosító új kárpótlási jogcím nem állapítható meg.

 

MTI - barikad.hu

1992. bejegyzés:Kunhalmok - kurgánok

 

"Ti vagytok a mi katedrálisaink" - Illyés Gyula nevezte így a kunhalmokat, az Alföldnek ezeket a sajátos tájképi elemeit.
Az egykor vízjárta síkság jellemző földpiramisai Győrffy István, a honi néprajztudomány jeles képviselője szerint "olyan 5-20 méter magas, 20-50 méter átmérőjű, kúp vagy félgömb alakú képződmények, amelyek legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen terültek el.
A legvalószínűbbnek az tetszik, hogy a kunhalmok többségét a honfoglalás előtt itt élő népek temetkezési és őrhelyéül hozták létre, s a későbbi időben ezek lettek a ’vigyázóhalmok’ és a határhalmok.
”Az elgondolás szép, csakhogy a kunhalmok száma már önmagában is elgondolkodtató: 40.000 lehetett belőlük (levéltári adatok és katonai térképek szerint)! Mivel pedig errefelé sűrű erdőségek voltak, a kunhalmokon állva sem lehetett messzebb látni..
.A kunhalmok elsősorban tájképi, régészeti és növénytani értékként fontosak. Emellett azonban számos halomhoz történelmi események, legendák, hiedelmek, irodalmi emlékek és egyéb néprajzi kuriózumok fűződnek.
Sajnos mind több a jellegét vesztett (befásított, beépített, megcsonkított) halom. De az is rontja a látványt, ha a halom környékén létesítmények (távvezetékek, épületek, roncsolt területek) találhatók.
A kunhalmokat, kurgánokat azonban nem véletlenszerűen helyezték el elődeink, és mivel tekintélyes részük megsemmisült, eredeti rendszerük már csak töredékesen tárható fel.
A Föld valamennyi sík területén emeltek kurgánokat. Az eurázsiai sztyeppéken, de Amerikában, sőt, Ausztráliában is. Minden bizonnyal ugyanazzal az eredeti céllal: a Föld energiaösvényeinek fókuszálására és felhasználására.
Ettől eltérő cél minden bizonnyal későbbi korokhoz köthető.Az alföld legmagasabb kunhalma a Békésszentandrás közelében található Gödény-halom.
Csongrád megye legmagasabb kurgánja a Sáp-halom. Méréseink gyakori színhelye. A
Szentes és Szegvár határán emelkedő halom körül azonosították az azonos nevű falut. A hagyomány szerint Sáp nevű vitézről nevezték el, aki a törökök ellen vívott harcban itt esett el.
A halom tetején egykor templom állt.1730-ban Mikoviny Sámuel csillagász itt végezte szögméréseit, ezért a Sáp-halom térképtörténeti emlékhely is egyben. Ennek emlékét egy tábla is őrzi a halom tetején.Közelében Árpád-kor temetőt találtak.

 

 

Az egész Földre kiterjedő energia-áramlási rendszer

 

A Földünknek, akárcsak az élőlényeknek, megvan a maga „érrendszere”. Csak míg az élőlények ereiben vér folyik, addig szülőbolygónk megfelelő áramlási rendszerében energia.A globális léptékű energia-áramlási rendszer feltérképezésében Sunderson – amerikai, valamint Nyikolaj Goncsarov szovjet kutató tette meg az első lépést.. Sikerült ugyanis felismerniük a rendszer geometriáját. Miután felismerésüket magán a földgömbön ábrázolták, 12 szabályos ötszögből és 20 szabályos háromszögből álló elrendezést kaptak.
Amikor munkájuknak nekifogtak, igazából nem ilyesfajta rendszert kerestek, pusztán a Föld különleges pontjait kívánták feltérképezni, nagy léptékben. Olyan különleges pontokat, ahol hajók, repülők tűntek el, úgymond tehát a „végzetes térségeket” azonosítottak be, mint amilyen pl. a Bermuda-háromszög, az Ördög-tenger, vagy az Afar-háromszög.Munkájukat folytatván, az egyes „végzetes térségek” mellett, feljegyezték a földmágnesesség rendellenességeinek, a szélsőséges légköri nyomásváltozásoknak, a legpusztítóbb szélviharoknak a megjelenési helyeit, a jellegzetes egyirányú légáramlásokat, az ásványi kincsek leggazdagabb lelőhelyeit, az óceánok mélyén húzódó hegygerinceket és begyűrődéseket, a vulkánikus tevékenységről és földmozgásokról legismertebb pontokat, az óceánok áramlatainak gigantikus méretű örvényeit, sőt, még a madarak legfontosabb telelőhelyeit is.
Az imént felsorolt, más-más szempontok szerint fontos térségek, szépen illeszkedtek az általuk korábban felismert szabályos rendszerbe.A régmúlt legfontosabb színhelyei ugyancsak e geometriai rendszer csomópontjaiban találhatók: Egyiptom, az Indus-völgyi civilizáció, Észak-Mongólia, Írország, Húsvét-szigetek, az ősi Peru, stb.
A Föld „végzetes helyeit” megfigyelve azt tapasztaljuk, hogy az őket övező misztikumot nyugodtan félretehetjük, a térképen adódó hálózati pontok ugyanis éppenséggel a legnagyobb mágneses anomáliákat jelzik, napkitörésekkor itt fejlődnek ki a legerősebb mágneses viharok.
Ugyancsak ezeken a helyeken a legerősebbek a hurrikánok és a tengeri örvények. Mind-mind igen fontos tényező az ember-alkotta szerkezetek „eltűnésére”.A Földünkre borított háló azonban egyes, földtani és/vagy egyéb jelentőséggel bíró helyszíneket nem jelöl. Talán a rendszert még tovább kellene finomítani. Ehhez természetesen sokkal jobban meg kell ismerni annak működését.Persze ez az energiarendszer nemcsak a Föld fizikai működésére gyakorol alapvető hatást, hanem az életre magára is.
A dolog innentől kezdve válik még izgalmasabbá.Magának a rendszernek a kialakulására és tulajdonságainak okára még nem sikerült válaszolni. A Ley-vonalak rendszere. A teljes szülőbolygónkat behálózó energiarendszernek megvannak a jóval kisebb léptékű, de számunkra nem kevésbé érdekes „helyi” változatai is.
Alfred Watkins munkássága nyomán ezek az energia-áramlási csatornák kapták a Ley-vonalak elnevezést.Többféle néven hivatkoznak – kultúrától függően – ezekre az energia-csatornákra, mint pl. sárkányvonalak, ugarvonalak, tündérösvények, stb. A név különbözősége ellenére az közös bennük, hogy rajtuk ősidők óta ménhírek, dolmenek, kőgyűrűk, rendkívül régi épületek, mesterséges dombok, és ugyancsak mesterségesen elhelyezett, ingókövek találhatók.
Mára már több tízezer ilyen vonalat tártak fel. Működésük pontos megismerése még gyerekcipőben jár, azonban Dr. Wilhelm Reich már odáig jutott, hogy az energiavonalak segítségével képes volt esőt előidézni., vagy éppenséggel eloszlatni a viharfelhőket. Halála előtt közvetlenül az űrhajózásban való felhasználhatóságukat kutatta.
A vonalak mentén elhelyezett ingókövek nemcsak iránymutatóként szolgáltak, hanem energia-fókuszáló szerepük is volt, hiszen pl. a pákozdi Pogánykő közelben 12, különböző erősségű Ley-vonal találkozik.Meghatározott helyeken „gyógyító-köveket” állítottak fel tízezernél is messze több évvel ezelőtt élt őseink.
Ami különös, hogy az egész rendszer szinte él és lüktet, ahogy azt Dobogókőn, megfelelő Hold- és Napállásnál, bárki megtapasztalhatja. A vonalak többnyire nyílegyenesen futnak.
Miként lehet megtapasztalni, hogy ezekben a vonalakban energia áramlik?Az ilyen jellegű sugárzásokra érzékenyebb emberek beszámolnak róla, hogy az egyik vonalon állva kellemes bizsegést éreznek, a másik vonal esetleg éppen a fáradtság érzetét kelti bennük, a harmadik esetleg áramütésszerű zsibbadást okoz, míg a negyedik melegséget. A pontos kiváltó mechanizmus nem ismert még.
Igen fontos dolog lenne, ha e vonalak energetika működését pontosan felderítenénk, többé nem lennének ugyanis energia-gondjaink sem, hiszen közvetlenül bolygónk energiáját tudnánk megcsapolni. A kimerítés veszélye sem fenyegetne, mivel a Nap és a Hold folyamatosan újratölti a rendszert, mint valami hatalmas akkumulátort. A tiszta energia tehát kéznyújtásnyira van, talán mindössze néhány centiméterre tőlünk.

 

 

 

1990.bejegyzés: Gyógyító energia

 

Egyes megalitikus emlékhelyekről, mint amilyen pl. a Nagy-Britanniában található Moel Ty Uchaf, azt tartják, hogy gyógyító energia áramlik bennük, ám a felállított kövek villámokat és mennydörgést is képesek előidézni, sőt, időnként állítólag odébb vándorolnak. A köveket megérintve az emberek egy része bizsergést, olykor áramütést érez. E jelenségről elsőként Dion Fortune tett említést 1936-ban. A szent helyeket „energiaközpontoknak” nevezte. Arthur Lawton 1939-ben megjelent könyvében felismerte a kapcsolatot az ősi emberek által elhelyezett építmények és a kozmosz között.

Egyesek szerint a kőépítmények csak jelzik az energia-központokat, míg mások szerint konkrétan beavatkoznak az energia-áramlási rendszerbe, pl. különböző összetételű és formájú kőzetek, kristályok felhasználásával. Az egyes energiaáramok polaritását befolyásolják a holdfázisok, valamint a kozmikus hatások is. A kristályok segítségével az energia-áramlatok eltéríthetők, esetleg időlegesen kikapcsolhatók.
A Kőkorszaki emlékhely, Moel Ty Uchaf, nemcsak erről híres. 1974 telén ugyanis a közvetlen közelében zuhant le egy repülő csészealj. A közeli Llandrillo-ban élő szemtanúk elmondták, hogy erős robbanást, majd azt követően morajlást hallottak, mindeközben erős fényű, narancssárga színű tűzgömb jelent meg a hegyek felett. A hegyi utat napokra lezárta a Királyi Légierő, szakértői ufókutatókkal együtt közösen vizsgálták ki az eseményt. A pásztoroknak a védelmi minisztérium képviselő személyesen tiltották meg, hogy nyájaikat a kérdéses területre tereljék.

Létezik egy beszámoló arról is, hogy két, Királyi Légierő felségjelzést viselő, terepjáró hagyta el a helyszínt, két földönkívüli testét szállítva, akiket a roncsok közül szedtek össze, és azonnal Dél-Angliába, Porton Downba szállították őket a kutatóközpontba.
Feltétlen meg kell itt jegyezni, a lezuhant repülő csészealjak túlnyomó többségének hátterében balsikerű katonai kísérletek állnak és nem földönkívüliek! Talán jelen esetben is. A hivatalos források bizonyára ezt soha sem fogják nekünk részleteiben is elmondani...

Tápiószentmárton
Nekünk magyaroknak is megvannak természetesen a magunk „gyógyító helyei”, ezek közül talán a leghíresebb, folyamatosan a legtöbb embert vonzó, a tápiószentmártoni Attila-domb.
Az Attila domb a Kincsem Lovaspark területén fekszik. A terület a múlt század elejéig a Blaskovich nemesi család birtoka volt, itt nevelkedett a verhetetlen csodakanca, Kincsem is. Emlékére 1999-ben múzeum nyílt a Lovasparkban.

Gróf Blaskovich Ernő, Priscos Rhetor korabeli leírása alapján valószínűsítette, hogy hajdanán itt állhatott Attila fapalotája, ezért ásatásokat kezdett a területen. Ennek köszönhetően 1924-ben itt találták meg a legjelentősebb szkíta kori leletünket, az Aranyszarvast, mely jelenleg a Nemzeti Múzeum féltett kincse. Ezen kívül számos új-kőkori, réz-, bronz-, vas-, szarmata-, avar- és Árpád-kori használati és dísztárgy került a felszínre. Ez azt támasztja alá, hogy esetleg, a terület jótékony hatását is felismerve, már Kr.e. 4-5000 évvel ezelőtt is éltek itt emberek. A hely régészeti védettséget élvez, mert a terület teljes feltárása még nem történt meg.
Jelenleg itt lótenyésztés folyik, valamint a Kincsem Lovaspark SE fogathajtó és díjugrató versenyzőinek felkészülése. Természetesen a Parkba látogatók is kipróbálhatják a lovaglást, kocsikázást. Egy könnyű sétára található az őshonos állatok parkja, ahol a jellegzetes szikes ősgyepen szürke marha gulya legel és megtekinthetőek a mangalicák, rackajuhok, szamarak és őshonos lábasjószágok.

15 hektáron érezhető az a természeti erő, mely a köztudatban „energia” fogalomként ismert, az egész Kincsem Lovaspark területén megnyilvánul, beleértve annak létesítményeit (szálloda, étterem, istállók, udvar) is. Bár a jelenség középpontja az Attila-dombon van, a jelenség intenzitásban, térben és időben állandóan változik. A hatásmechanizmusban nem az erősség dominál.
Ma már köztudott, hogy minden betegség egyfajta energiahiányos állapot következménye. Az itt tapasztalható sugárzás segít helyreállítani és megőrizni a testi, lelki egyensúlyt. Az egész szervezetben harmonizálja az energia áramlását, tehát nem csupán egy szervre hat, hanem az egész szervezetre. Az alapvető működést segíti, öngyógyító folyamatokat indít be. Valakinek már egy alkalom is elég, másoknak a hely kúra-szerű felkeresése javallott.
Az első, amit érezhetünk, az energia megtapasztalása. Kézen, lábon, egész testen bizsergés, melegség, vagy éppenséggel hidegség, érezhető. Ám mindezt nem mindenki érzi és a különböző megnyilvánulások megtapasztalásának hiánya nem akadálya a gyógyító folyamatok beindulásának.
Meditatív, révületi állapot kedvezően befolyásolja a kívánt hatás elérését.
Nem tudni kinél, milyen betegségnél és milyen változások indulnak be. A tudományos adatgyűjtés és az adatok feldolgozása jelenleg is folyik. Ha sikerülne megismerni a hatásmechanizmus hogyanját és mikéntjét, az orvoslás tudománya sokat kamatoztathatna belőle.

Rollright
Az eddigi legátfogóbb vizsgálat földünk energia-áramlatainak felkutatására az 1977-ben, Paul Devereux kezdeményezésére Angliában meghirdetett Dragon-Project, azaz Sárkány-terv volt. A felhívást tíz éven át tartó, olykor rendkívül nehéz körülmények között végzett, ám hihetetlenül alapos és minden részletre kiterjedő munka követte. A kutatók két csoportra oszlottak. Egyikük szigorúan, a tudomány által elfogadott eszközökkel mért, míg a másik csoport parapszichológiai eljárásokat használt. Figyelmüket elsősorban a Rollright-kövekre összpontosították.

Rögtön megadta a kutatás alaphangját a teljesen ismeretlen természetű rádiójelek érzékelése. Emellett folyamatosan jelzett a Geiger-Müller számláló is.
A térségben az ultrahang-tartományt is monitorozták. Ugyanis évekkel korábban felfigyeltek már kutatók a Ley-vonalak felől érkező szokatlan ultrahang-jelekre. Néhány különleges adottságú ember hallotta is ezeket. Hallotta „énekelni” a köveket. Most mindezt sikerült igazolni is. Pirkadat előtt észlelték a legerősebb kilengéseket, Napfelkelte után a jelek fokozatosan gyengültek, majd elhaltak. Olykor napokon át nem történt semmi változás, legfeljebb éjszakánként rezdült meg egyszer-kétszer a mutató.

A megfigyeléseket úgy összegezték, hogy a holdfázisok, valamint a napfoltok száma valamiképpen hatást gyakorol a térségben elhelyezett kövek környékén tapasztalt ultrahang-kibocsátásra. A jelenség hatásmechanizmusa sajnos teljes mértékben ismeretlen. Viszont egy dologban tisztábban láthatunk, ugyanis a megfigyelés következményeképpen most már biztosak lehetünk abban, hogy az érzékeny fülű utazókkal nem a képzeletük játszott, amikor „éneklő kövekről” beszéltek. A Rollright kövek védettek, és közülük is fokozottan védett a a King Stone - azaz a Király Kő.

Ha a kövek képesek ultrahangokat kibocsátani, már pedig minden erre vall, akkor ez, az átlagos emberi fül számára nem hallható hangrezgés, fókuszálható, megfelelően elhelyezett kövekkel. ily módon elősegíthető az emberi szövetek regenerálódása - amennyiben az illetőt a megfelelő helyre állítjuk. Magvak csírázása is felgyorsítható ultrahang segítségével. Nem kizárt, hogy bizonyos termékenységi „rítusokat” nagyon is konkrét céllal és konkrét helyeken végeztek, nem is beszélve a rendkívüli precizitással megválasztott időpontról és körülményekről.
A Sárkány-terv kissé átformálódva, de 1991-től folyamatosan zajlik. Önkéntesek alszanak a köveken, illetve a kövek közvetlen környékén, miközben tudósok azt próbálják kideríteni, van-e bármiféle köze a jelen lévő sugárzásoknak az emberi tudat- és tudatalatti működésére. Arra is kíváncsiak, vajon jelentkeznek-e olyan álmok, látomások, melyek az energia-központokban megfigyelhetők.

1989.bejegyzés: energiavonalak Magyarországon

Magyarországi Ley-vonalak


Mások példáját követve, az 1990-es évek elején megpróbáltuk felderíteni a magyarországi Ley-vonal rendszert, megkeresni a hazánkban legjellemzőbb energia-központokat. Álláspontunk szerint, mivel az energia-ösvények az egész világra kiterjedő hálózatot alkotnak, akkor ennek a hálózatnak szükségképpen Hazánkban is vannak elemei. Olyan helyeket kerestünk elsősorban, melyek valamilyen „csodálatos esemény” kapcsán híressé váltak, és a katolikus egyház jelentős búcsújáró helyei közt tartja számon, de ugyanilyen alapossággal kerestük a „jelenési helyeket”, látomások helyeit, de gyógyforrások, különleges ikonok, szentképek, olykor „szent” források helyeit.

Munkánkat néhány körülmény hátráltatta, ugyanis legnagyobb sajnálatunkra, amikor valamilyen természetfölötti élményt tapasztalnak az emberek, és beszámolójukkal megkeresnek tudósokat, akkor a tudósok általában az illető bejelentő elmeállapotát kezdik el vizsgálni és nem magát a jelenséget, a megtapasztalt tényt. Nem kell mondani, ez a fajta hozzáállásuk mennyire árt a tudománynak, de a megfigyelőknek is, akik legközelebb nem mernek kiállni észleléseikkel.
A tudományt leginkább a „szokatlan” jelenségek megismerése viszi előre, s nem pedig az ilyeneknek való hátat fordítás. Mindezek ellenére tekintélyes mennyiségű anyag gyűlt össze az évek során archívumunkban.
Ahogy egyre-másra gyűltek térképünkön a különböző „szent helyeket” jelölő pontok, úgy vált mindinkább felismerhetővé az a rendszer, melyet alkotnak. Több száz kilométeren át vezető nyílegyenes vonalak, több tucat kilométeres sugarú körívek bukkantak fel. Nem hittünk a szemünknek!

Az ország egyik legnagyobb erővonal-csomópontja látható itt, Csobánka közvetlen közelében, a Pilisben. Közel hasonló jelentőségű csomópont található Gyulán és Lentiben. Ezek a helyek sok szempontból kitüntetettek.

A fő égtájakkal egybeeső, ezért „fő” vonalnak tekintett egyenesek meghúzása után néhány mellékvonal is előbukkant. Igazából csak ekkor mutatkozott meg az összefüggés a vonalrendszer és az ingókövek, illetve a kunhalomként (más vidékeken kurgán, mound, stb. néven) ismert dombok között. Ugyanis kiderült, hogy ezek az olykor több mint tízezer évvel ezelőtt, mesterségesen emelt halmok olyan rendszert alkotnak, amely pontosan beillik a korábban említett fővonalak rendszerébe. Ráadásul, amikor a vonalakat meghosszabbítottuk a környező országok felé, azt tapasztaltuk, hogy azok gyakorlatilag tökéletesen egybeesnek a Daniken és mások kutatásai alapján feltárt egyenesekkel. Pl. az egyik Dánián és Németországon áthaladó vonal áthalad a csobánkai szentkúton, Petőfiszállás-Szentkúton, a szegedi Dómon, valamint és az ókori jóshelyen Delphoin is. A kérdéseket mi is feltettük: Mi ez? És mi ennek az egésznek az értelme? Mindez a véletlen műve lenne csupán?
A Szentes közelében tapasztalt fő Ley-vonalak.
Jól látható, hogy egyikük városunk főutcájával egybeesik, s öt templommal is közvetlenül érintkezik.

Csobánka
Magyarország legjelentősebb „energia-központja” Csobánka. Négy Fő Ley-vonal metszi itt egymást. A településhatárában, egy domboldalon fakadó forrás már hosszú évszázadok óta ismert gyógyító hatásáról.
A Pilis-hegység déli peremén lévő község Pest megyéhez tartozik. Szerbek alapították a XVII. század végén, német és szlovák lakosságát a XVIII. század folyamán nyerte. A Szentkút eredetileg az ortodox szerbek búcsújáró helye volt, katolikus kultusza későbbi és német eredetű.
A hely legendája szerint 1842-ben a Pilis erdőségében egy nyáját legeltető pásztornak megjelent Mária egy forrás miatt mocsaras helyen. A látomás után a falusiak ivásra és mosakodásra használták a forrás vizét, s a víztől többen csodálatos módon meggyógyultak.
A legenda egy másik változata szerint a favágók kivágtak egy fát, amelyen egy Mária-kép függött. A fa vérezni kezdett, s ennek hatására kezdődtek meg a búcsújárások.
Akárhogy is, a forrásnak már a Mária-jelenés előtt, a XIX. század elején gyógyító híre volt: Lázkutacska, volt a neve. A jelenés után kapta a Máriakút, Szentkút nevet. A zarándokok ma is felkeresik a forrást, vizéből isznak, fájó tagjaikat, főleg szemüket mosogatják. Ezután a környező fákra, bokrokra akasztják kötéseiket, rongyaikat, ezzel is jelezve az elért vagy kívánt gyógyulást.

A múlt század közepén egy budai és egy pesti német asszony kápolnát építtetett a forrásnál, amit Sarlós Boldogasszony ünnepén áldottak meg. A nyitott forrás fölé századunk elején lourdes-i barlangot emeltek, amelybe hamarosan sok hálatábla került az első világháborús katonákért. Itt áll a szerbek keresztje is. Ezen egykor Illés próféta képe volt látható, akinek ünnepén szívesen látogattak ide.
A kápolnát az 1930-as évek végén átépítették. Bár az átalakítással sok régi fogadalmi kép kikerült a templomból, a felajánlás századunkban is szokás volt. Máig sok imameghallgatás történik itt. A zarándokok egy része zöld ágat visz haza Csobánkáról, más része a forrásból vizet.
Illés napján a szerb zarándokok a kereszt előtt építettek oltárt. Mise után a pap megszentelte a forrást, ennek vizével pedig a búcsúsokat.
Fő búcsúja Sarlós Boldogasszony (július 2). Jönnek zarándokok más Mária-ünnepeken is, és különösen szombatonként, mert a szombatot Mária napjának tartják. Egyéb búcsúi: Kisasszony napja (szeptember 8), illetőleg Illés-nap (július 20). A csobánkai búcsújáró kápolna vadregényes természeti környezetben fekszik. Hosszú erdei úton, kellemes sétával közelíthető meg. Rövidebb hétvégi kirándulások céljának is alkalmas.

Petőfiszállás-szentkút
A Csobánkán és Budapesten áthaladó, majd Delphoit is metsző vonal következő állomása Petőfiszállást-Szentkút. Az egyetlen nagy-alföldi, artézi forrás helye. Szintén ismert búcsújáró hely.
Az egykori Ferencszállás a XIII. században Magyarországra beköltözött kunok települése volt a Kiskunság területén. A templommal rendelkező falu életét a török hódítás törte meg. Lakói a portyázó török-tatár hadaktól nagyobb biztonságot jelentő Kecskemétre költöztek be. A falu határa hosszú ideig Kecskemét és más kun, jász települések legelője volt. 1745-ben a jászkunok önmegváltásakor a puszta területét Kiskunfélegyháza váltotta magához.

A legenda szerint 1791-et írtak, amikor egy pásztor, nyáját az éjszakai órán is legeltetvén egy ismeretlen forrásra bukkant, amelynek vizében Mária nagy fénnyel tündöklő alakját pillantotta meg. A hír gyorsan elterjedt a környéken és sokan jöttek a forráskúthoz csodát látni, vizéből pedig az otthonmaradt hozzátartozóknak vinni. A hagyomány ezt a csodát azzal magyarázta, hogy a falu papja a betörő törökök elől az Oltáriszentséget a templom előtti forráskútba rejtette.
Az 1700-as évek végén, mondja egy másik legenda, egy béna koldus jött a Szentkúthoz. Megmosakodott vizében, s a lába meggyógyult. Mankóit leszúrta a földbe, amelyek kihajtottak és terebélyes fává nőttek. E fákat később a búcsúsok szilánkonként elhordták.
A meginduló búcsújárás hatására a kiskunfélegyházi tanács a helyszínen egy kőkeresztet emeltetett. A zarándoklatokat azonban 1793-ban a váci püspöki hatóság betiltotta. Ennek hatására a város elrendelte a forrás betömését. Egy tanyai ember, akinek a földjén a búcsúsok a friss vetést sokszor letiporták, trágyával tömte el a víz útját. Ám a víz a piszkot kihányta, s még nagyobb erővel tört föl. Ezt égi intésnek tekintették, s ettől kezdve senki sem mert a forráshoz nyúlni. Körülkerítették, védőtetőt emeltek föléje és különösen Pünkösdkor és Kisasszony napkor (szeptember 8.) nagyon sokan látogatták.

A búcsújárás miatt Kiskunfélegyházán 1873-ban kápolnaépítő bizottság alakult. A templom építéséhez a középkori Ferencszállás elpusztult templomának köveit is felhasználták. Egy évtized múlva készen volt a templom és előtte a szent keresztút tizennégy stációja. A szentkút környékét Kiskunfélegyháza város 1888-ban megvásárolta és fásította. A millennium emlékére megépült a Skapulárés Szűzanya kápolnája, majd a Prágai Kisjézus képoszlopa, s végül a Lourdes-i barlang, amely egyúttal szabadtéri oltár is. A stációkat egy fedett folyosón újjáépítették.
A kegyhely sajátos szertartása a búcsús ünnepek gyertyás éjszakai körmenete. A tágas pusztán, ahol a látóhatárt csak néhány fa korlátozza, hatalmas égbolt borul a virrasztó búcsúsokra. A teremtmény-érzéssel eltöltött híveknek megtapasztalt Istenélményük van. A kegyhely jellegzetessége a búcsúsok adományaiból összegyűlt Mária-múzeum kiállítása. A kegyhely legendáját és történetét Móra Ferenc is felhasználta Ének a búzamezőkről című regényében.

1988.bejegyzés: Evangélium 2011. december 30. – Péntek, A Szent Család: Jézus, Mária és József

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai,  szülei
felvitték Jézust  Jeruzsálembe,  hogy bemutassák  az  Úrnak, amint  az  Úr
törvénye előírja: „Minden  elsőszülött fiú az  Úr szent tulajdona.”  Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr  törvénye szerint, „egy pár gerlét  vagy
két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon  nevű férfiú, egy igaz és  istenfélő
ember, aki  Izrael  vigaszára  várt,  és  a  Szentlélek  lakott  benne.  A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg  nem
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek  arra indította, hogy menjen a  templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta  Istent:
„Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert
szemeim   meglátták   szabadításodat,   melyet   minden   nemzet   számára
készítettél, hogy világosság  legyen: kinyilatkoztatás  a pogányoknak,  és
dicsőség népednek, Izraelnek.”
Jézus atyja  és  anyja ámulva  hallgatták  mindazt, amit  Simeon  mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám,
e  Gyermek  által  sokan  elbuknak  és  sokan  feltámadnak  Izraelben!  Az
ellentmondás jele lesz  ő –  még a  te lelkedet is  tőr járja  át –,  hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”
Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel  leánya Áser törzséből. Idős volt  már,
napjai előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd  özvegyen
érte meg a nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve
és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament,
dicsőítette Istent, és beszélt  a gyermekről mindazoknak, akik  Jeruzsálem
megváltására vártak.  Miután az  Úr törvénye  szerint elvégeztek  mindent,
visszatértek városukba, a galileai  Názáretbe. A gyermek pedig  növekedett
és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.
Lk 2,22-40

Elmélkedés:

Legyetek szentek!
Középkorú édesanya  hosszas panaszkodását  hallgattam végig  türelmesen  a
közelmúltban a tizenéves gyerekek küzdelmes neveléséről és a nagyszülőkkel
való kapcsolat nehézségeiről, amelyhez  még az édesapa hosszas  távollétei
is hozzájöttek. Idillikusnak  egyáltalán nem volt  nevezhető az a  családi
légkör,  amit  felvázolt.  Sok  mindenért  hibáztatta  az  önmagukat   már
felnőttek képzelő középiskolás gyermekeit, akik a lázadás és engedetlenség
példaképei lehetnének  véleménye  szerint.  Megértettem  panaszkodását  és
igazat adtam  neki. Aztán  elmondta  még, hogy  a  férje is  sok  probléma
forrása, mert a munkájára hivatkozva keveset  van együtt a családdal és  a
gyereknevelésben nem áll mindenben mellette.  Ebben is igazat adtam  neki.
Aztán a nagyszülők  hibáit is elsorolta,  s nekem nem  volt okom rá,  hogy
kételkedjem szavainak  igazságában.  De  őszintének  tűnő  helyzetelemzése
ezzel sajnos véget ért. Elégedetlenség azért maradt bennem, mert  ugyanezt
a történetet már  hallottam az  egyik gyerek  részéről is,  aki szintén  a
család többi tagjait hibáztatta a sokasodó problémákért, és a nagymama  is
előadta már a saját verzióját. Egyébként nekik is igazat adtam. Szóval,  a
gond  ott  volt,  hogy  mindegyikük  a  többieket  hibáztatta  a   családi
kapcsolatok megromlásáért,  de  sem  az  anyuka, sem  a  gyerekek,  sem  a
nagyszülők nem  gondoltak arra,  hogy ők  maguk is  felelősek a  kialakult
helyzetért,  ők  maguk  is  hibásak,  s  ebből  kifolyólag  nekik  is  van
tennivalójuk a helyzet javítása érdekében.

Szinte minden családban vannak gondok. Egyes családok a karácsonyi ünnepre
ugyan  félreteszik  nézeteltéréseiket,  mintegy  puskaporos  hordón   ülve
fogyasztják el az ünnepi  vacsorát szentestén, aztán karácsony  másnapján,
amikor sem iskolába  nem kell mennie  a gyerekeknek, sem  a szülőknek  nem
kell munkába indulniuk, s emiatt össze vannak zárva egy házba, felrobban a
hordó és véget ér a látszat békesség. Mások pedig talán még az ünnep miatt
sem türtőztetik  magukat, és  kihasználják az  alkalmat, hogy  a  szeretet
ünnepén kíméletlenül  szemére  vessék családtagjaiknak,  hogy  nem  kapnak
tőlük elegendő  szeretetet.  Mindannyian  egyetérthetünk  abban,  hogy  ha
mindenki csak a másikban keresi a hibát és találja meg a gondok  forrását,
akkor   abból    nem   lesz    kibékülés.    Javaslom,   hogy    a    napi
lelkiismeretvizsgálatban különösen  is  szerepeljen az  a  szempont,  hogy
miként viselkedtünk családtagjainkkal szemben!

Idén, a Család évében különösen is imáinkba foglaltuk azokat a fiatalokat,
akik házasságra  készülnek.  Itt sem  mondható  rózsásnak a  helyzet.  Egy
jegyespár például  a következőképpen  jelentette be  házassági  szándékát:
„Úgy gondoljuk, hogy megpróbálunk együtt élni, és ha sikerül, akkor együtt
maradunk.” Dicsértem jószándékukat,  de azért  igyekeztem értésükre  adni,
hogy a házasság  nem próbálkozás, kísérlet  vagy szerencsejáték, ami  vagy
sikerül vagy  nem, hanem  teljesen és  visszavonhatatlanul kell  egymásnak
adni  magukat,  mert  csak   ez  nevezhető  szeretetnek.  Ha   kiskapuként
meghagyják a válás lehetőségét, akkor ez annak a jele, hogy valójában  nem
akarják  önmagukat  teljesen  és  visszavonhatatlanul  elkötelezni  egymás
mellett.

A Szent  Család  mai ünnepén  befejezésként  még egy  dolgot  szeretnék  a
házasságra készülők  és  a  házastársak figyelmébe  ajánlani,  mégpedig  a
hűséget. Maradjanak hűségesek  a kezdeti  szerelemhez! Legyenek  hűségesek
egymás iránt!  Legyenek hűségesek  a  szeretethez! És  legyenek  hűségesek
Istenhez, minden szeretet forrásához!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Istenünk!  Te  azt  akartad, hogy  a  férfi  és a  nő  teljesen  és
visszavonhatatlanul adja át önmagát a másiknak szeretetben és fogadja el a
másikat szeretetben. Segítsd  a házastársakat a  helyes élet  szabályainak
elsajátításában és  gyakorlásában, hogy  hűségben keressék  és  szolgálják
egymás javát!  Érezzék minden  nap,  hogy te  vagy életük  középpontja  és
szeretetük forrása! Segítsd a családokat és a családtagokat, hogy  szentté
legyenek!
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Összehangolt munkát a paradigmaváltásért - Dr. Halász József

(dr. Czeke Andrásnak a 22-i beszélgetésükre - http://youtu.be/y8kPI_rtTt4))

Lélek-Testvérem, András!

Nagy érdeklődéssel néztem, hallgattam beszélgetéseteket Korsch Péterrel a Huntévében.

A beszélgetésből sok új ismeretet kaptam, amelyek szerves részei a Szent Korona Értékrend paradigmája eszmei (ideológiai) részének, de beszélgetésetekben elhangzott néhány olyan fogalom, amely értelmezéséről beszélnünk kell.

Azt hiszem, ennek a beszélgetésnek nagy visszhangja lesz, hiszen ez is volt a célotok: „Az információk átadásával készítjük elő, hogy a pozitív változások létrejöjjenek.” – fogalmazódott meg a beszélgetésben.

Az is elhangzott, hogy „a magyaroknak ebben (mármint a változásban - HJHJhj) szerepük lesz”, és megfogalmazódott a „tetemre hívás” is: „Szellemi síkon gondolja át a dolgot mindenki, mert mindig a szellemi síkról jött a ’pöcök’, a magyarság továbbéléséhez.”

 

Mielőtt tovább lépek, két dolgot kell kiemelnem:

–   jellemzően a Fénymunkások részéről elhangzó kijelentés: „mindannyian tesszük a dolgunkat”;

-   a beszélgetésben hivatkoztatok a „kabalyerok” hármas szabályára: „létrehozunk egy problémát (1), megmondjuk, hogy hogyan lehet megoldani (2) és ezt a megoldást végrehajtjuk (3)”. Ez Arisztotelész „három kérdésének” sajátos (inkább: cinikus) változata: „miért – mit – hogyan”. (Nem az egyetlen, amit elferdítettek azért, hogy ugyanannak a kifejezésnek több „olvasata” legyen, vagyis a szavak ereje csorbuljon.)

_________________________

Elöljáróként egy fontos alapkérdés:

Beszélgetésetekben igen nagy súlyt kapott az arany, mint (többek között) a gazdagság, a jólét szimbóluma és a földönkívüliekkel történt szövetség alapja.

Ha a FED, a kínaiak, a japánok, a Dragon Family és mások által bitokolt aranyat szétosztanák, egyetemes jólét lenne? Hát nem. Az aranyat nem lehet megenni, nem lehet vele fűteni, és általában semmit sem lehet vele kezdeni, a spekuláción és imádható borjúként bálványozáson kívül.

Az érték – és a Szent Korona Értékendben ez fogalmazódik meg – az ember lelki, szellemi és anyagi teremtő erejének gyümölcse.

Ebből eredően a pénz értékközvetítő eszköz, amelynek fedezete az ember által létrehozott érték.

A Szent Korona Értékend háztartása – a család, mint a legszentebb emberi közösség mintájára - erre épül.

A változás egy Új Világtörténelmi Korszakot teremt, egy olyan paradigma életbe léptetésével, amely három összetartozó, egymással rendszert alkotó részből áll: az eszmei, a szabályozási és a gazdasági elemekből.

A paradigma szerinti újjáteremtés emberi feladat, de nem emberi akaratot fogalmaz meg, mert a Teremtő a Szent Koronával kegyelmezte ránk, isteni feladatként. Ez Molnárfy Tibor megállapítása, amit alátámaszt a Magyar Biblia „Szövetség” fejezete, amely a Teremtő és az ember szövetségét a következők szerint határozza meg (itt összevonom): ’a Teremtő az embar (férfi és nő kettős egysége) fejére tette a Szent Koronát, hogy ez által a Lélek Fénye uralja és formálja az anyagot’.

Vagyis az anyag uralásának és formálásának isteni feladatát kegyelmezte ránk a Teremtő, de nem (idézet a beszélgetésetekből) „szabad akarati döntés elvén alapuló” szeretet alapján, hanem szkíta őseink értelmezése szerint: a szeretet minden élő és élettelen teremtmény számára a szabadság feltételeinek biztosítása, a hagyományainkhoz való hűség alapján. (A „hagyomány” a legnagyobb értékként kapott teljes tudás és szabadság generációkon keresztül történő leülepedése.)

A fentiek pontosítják a beszélgetésben elhangzó egyik megállapításotokat: nem csak szerepünk lesz a világtörténelmi korszakváltásban, hanem „nekünk kell mintát adni az emberiségnek az emberi életre” (Németh László).

.

A paradigmaváltás emberi feltétele az, hogy az egyes részek „munkásai” összehangolt tevékenységet végezzenek. Ehhez viszont az kell, hogy a „munkások” ismerjék azoknak a részeknek a feladatát is, amelyekkel az ő feladatuk egy rendszert alkot, tehát a „mindannyian tesszük a dolgunkat” kijelentést két szóval ki kell egészíteni: „mindannyian egymással összehangolva tesszük a dolgunkat”.

Azt a kegyelmet kaptam, hogy a Teremtő iránymutatását közvetíthettem, azt a jelen korra irányelvekként megfogalmazhattam és a megvalósítást felépíthettem. A kegyelem kiterjedt arra is, hogy őrizzem a Szent Korona Értékrend tisztaságát.

Azt érzem - és értelmem is egyre inkább megnyílik annak felismerésére -, hogy az a kegyelem, amit kaptam, nem teljes, szükséges a kegyelemben részesült többi munkással az összehangolt feladat-teljesítés ahhoz, hogy a Szent Korona Értékrend szerinti Világtörténelmi korszak megteremtődjék

Lélek-Testvérem, András!

Beszélgetésetekben az arisztotelészi „miért”-re adtatok egyetemes választ. A beszélgetés záró gondolatát a következők szerint fogalmaztad meg: „Amit elmondtunk, az reményt ad arra, hogy érezzük: a sötétség erői visszavonulóban vannak.”

 

Kevés reménynek az, hogy kivilágosodik, látnunk kell az életet a világosságban!

 

Ehhez az kell, hogy ne csak egyetemesen, hanem a mindennapokban jelenlevőként értsék az emberek, hogy az egyetemes hogyan válik személyessé a Lisszaboni Szerződésen, a Koppenhágai Kompromisszumon, a függetlenségi jogaink teljes elrablásán keresztül. De ez sem elég, mert ezzel csak a „miért”-re adott válasz válik teljesebbé.

Az is kell, hogy megismerjék az emberek azt az életet, amit a Lélek Fényének Világossága ad az embereknek, vagyis tudniuk kell, hogy a Teremtő miért tette mindannyiunk fejére a Szent Koronát.

És mindezek ismeretében kell mindenkinek tudnia, hogy hogyan legyen részese az Új Világtörténelmi Korszak megteremtésének.

 

A szkíta értelmezésű szeretettel kérlek az összehangolt munkára! Ugyanerre kérem az összes Fénymunkást, a szabályozás munkásait (jogászokat) és az anyag uralásának és formázásának munkásait!

Mindenkinek éreznie és értenie kell, hogy az Új Világtörténelmi Korszak létrejöttének feltétele, hogy

-    a Fénymunkások az anyag uralásának és formázásának lehetőségét és az anyagtalan és anyagi világ szabályozását, a Teremtő iránymutatása szerint,

-    szabályozás munkásai az eszmei alapot és a gazdaság szabályozására gyakorolt hatásait,

-    az anyag uralásának és formázásának munkásai az eszme által meghatározott szabályozási és jogi rendszer-összefüggéseket

megismerjék és saját feladatukat azzal összhangban végezzék.

 

Az összehangolásra kaptuk mindannyian a 2012. év Fergeteg havának harmadik és negyedik hétvégéjén rendezendő Tatai Átadó Szer kegyelmét.

 

Kelt Szegeden, 2011. Álom havának 29. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Evangélium 2011. december 29. – Csütörtök

Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai,  szülei
felvitték Jézust  Jeruzsálembe,  hogy bemutassák  az  Úrnak, amint  az  Úr
törvénye előírja: „Minden  elsőszülött fiú az  Úr szent tulajdona.”  Ekkor
kellett Máriának, ugyancsak az Úr  törvénye szerint, „egy pár gerlét  vagy
két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatnia.
És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon  nevű férfiú, egy igaz és  istenfélő
ember, aki  Izrael  vigaszára  várt,  és  a  Szentlélek  lakott  benne.  A
Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem lát halált addig, amíg meg  nem
látja az Úr Fölkentjét. A Lélek  arra indította, hogy menjen a  templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint
cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta  Istent:
„Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert
szemeim   meglátták   szabadításodat,   melyet   minden   nemzet   számára
készítettél, hogy világosság  legyen: kinyilatkoztatás  a pogányoknak,  és
dicsőség népednek, Izraelnek.”
Jézus atyja  és  anyja ámulva  hallgatták  mindazt, amit  Simeon  mondott.
Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám,
e  Gyermek  által  sokan  elbuknak  és  sokan  feltámadnak  Izraelben!  Az
ellentmondás jele lesz  ő –  még a  te lelkedet is  tőr járja  át –,  hogy
napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”
Lk 2,22-35

Elmélkedés:

János apostol a  Jézussal töltött esztendők  alatt és az  azt követő  évek
során elsajátította a  hit látásmódját.  Az idős Simeonnak  nem volt  erre
szüksége.  Mondhatjuk  azt  is,  hogy  ő  nem  Jézustól  tanult,  hanem  a
Szentlélek indításaira  hallgatott.  Hitt  a  Lélek  kinyilatkoztatásának,
amely szerint meg  fogja látni  az Üdvözítőt.  A Lélek  indította, hogy  a
templomba menjen és a Lélek nyitja  meg szemeit, hogy felismerje a  kisded
Jézusban a megváltót, akinek érkezésére várt.
Ettől kezdve nincs több vágya. Mert mit is kaphatna nagyobbat az  élettől,
minthogy megláthatta  az  Isten  Fiát?  Ne  mondja  karácsony  után  senki
csalódottan, hogy a másmilyen Jézus szeretett volna! Ez a Gyermek az Isten
Fia.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, gyújtsd föl bennem a lelkek üdvözítésének szenvedélyes lángját! Hadd
legyek kész arra, hogy ezért mindent megtegyek, hadd tudjam a lelkek javát
minden elé  helyezni,  hadd használjak  fel  minden lehetséges  eszközt  a
hitetlenek megtéréséért és üdvözítéséért!
Boldog Charles de Foucauld

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Jól tudjátok,  hogy mennyire  szívügyemnek  tekintem a  gyerekek  vallásos
nevelését. Ezért hoztam létre az Élő Kenyér újságot, amely havonta jelenik
meg és általános iskolás korú  gyermekeknek szól sok-sok képpel. Az  újság
nagy  segítséget  jelent  azoknak  a  szülőknek,  akik  fontosnak  tartják
gyermekük vallásos  nevelését.  Szentmisére járó  családoknak  ajánlom  az
előfizetést     2012-re.     Bővebb     információ     itt      található:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012

Lehetőség van jótékonysági előfizetésre is egy határon túli magyar gyermek
javára. 2011-ben  180 magyar  gyermeknek juttattuk  el ingyenesen  az  Élő
Kenyér újságot Erdélybe,  a Felvidékre, valamint  24 Csángóföldi  oktatási
intézménybe, ahol  magyar gyermekek  tanulnak. 2012-ben  a  lengyelországi
magyar  katolikus  misszió  gyermekeit,  valamint  további  felvidéki   és
kárpátaljai magyar közösségeket szeretnék ilyen módon támogatni.
Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2012. január-december: 6000
Ft/db     Bővebb     információ     a     jótékonysági      előfizetésről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012_jotekonysagi_elofizetes
Köszönöm a gyerekek nevében a támogatásokat!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Ki minek gondol

Ki minek gondol, az vagyok annak...
Mért gondolsz különc rokontalannak?
Jelet látsz gyűlni a homlokomra:
Te vagy magad, ki e jelet vonja.

S vigyázz hogy fénybe vagy árnyba játszik,
Mert fénye-árnya terád sugárzik.
Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról:
Rajtam látsz törvényt saját magadról.

Okosnak nézel? Hát bízd magad rám.
Bolondnak nézel? Csörög a sapkám.
Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz;
Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz.

Szemem tavában magadat látod:
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod.

Békét és reménységet

Egy év elmúlt

1. Elmúlt egy év, hova tűnt a szép tavasz, hajnali szél?
Az első rügyező ág, a találkozás? Ááá
Egy év elmúlt, hova tűnt az édes nyár, szép szerelem?
A forró éjszakák, ígéretek?

2. Elmúlt egy év, hova tűnt a fáradt ősz, sokszínű táj?
A hulló csillagok, a búcsúzás? Ááá
Egy év elmúlt, hova tűnt a hideg tél, a nagy havazás?
A sápadt napsugár, a várakozás?

3. És jön majd még sok-sok év;
Akire vársz talán majd rád talál.

||: Az élet nem áll meg soha, a végtelen tánc.
Akárhogy táncolhatsz, csak körbe jársz.
Szoríts meg jól, ha engem kívánsz.
Addig szeress, amíg látsz! :||

La-la-la-la-la-la...

1.

Évzáró hagyományok-babonák

Szilveszter estéjét és éjszakáját ma is – hasonlóan, mint régen, de igazodva a mai korhoz – ünneplések és rendezvények ölelik körül. Még ma is él az alábbi mondás: Amilyen az újév napja, olyan lesz az egész esztendő is. Ez a nagy fogadalmak ideje, amiket – attól függően, mennyire tartjuk be a magunknak adott szavunkat – ideig óráig meg is szoktunk tartani.

A szilveszter és Újév talán a leggazdagabb babonákban.
Még a hitetlenek is „varázsolnak” valamit ezen a napon. Álarcot húznak, hogy elijesszék az óévet magával vivő szellemet, vagy szerencsepénzt tesznek a tárcájukba. Sok családban szokás ezen a napon a szerencsepogácsa sütése. A legjobb nap ez a gazdagság varázslásra, gazdaggá teszi az új esztendőnket, ha ilyenkor pénzt találunk. A szerencsepogácsa úgy készül, hogy a sima pogácsák egyikének közepébe érmét teszünk, és aki megtalálja, azt éri abban az évben a legnagyobb szerencse. Fontos azonban, hogy a pogácsa még az óévben elfogyjon.
A hagyományos ételek fogyasztása is bőséget, szaporaságot, főleg anyagi gyarapodást varázsol. A lencse, a bab, vagy bármilyen apró szemes étel fogyasztása szerencsét hoz. A malac előre túrja a földet, vagyis „kitúrja a szerencsét”, sőt kunkori farkát meg is lehet markolni, így aztán garantálhatjuk a szerencsénket a következő évre. A lábasjószág, csirke, vagy tyúk fogyasztása azonban tilos, mert az hátrafelé rúg, elkaparja a szerencsénket.
IMa tilos a mosás, teregetés, mert az valaki halálát hozza. Ma tilos levinni a szemetet, mert kiöntjük vele a szerencsét a házból.

Azt tartják, a szilveszteri álom beteljesedik, így ne mulassuk át az egész éjszakát, hanem hagyjunk időt egy jósálomra is! Ezen a napon nem szabad orvost hívni, orvoshoz menni, mert akkor betegséggel töltjük majd a következő évet. A szilveszter éjjelén megfájduló fog valaminek a halogatását jelöli, amit már nem szabad tovább görgetnünk az új esztendőben.

Ma este szokás az ólomöntés, vagy – ez az egészségre kevésbé veszélyes, ám ugyanolyan hatékony módszer – a faggyúöntés. Az egyiknél ólmot olvasztanak, a másiknál gyertyafaggyút, vagy viaszt. Minkét eljárás azonos. A felmelegített anyagot hideg vízbe öntik, és megnézik, milyen alakot vett fel. Az alakok formák jellegzetességei utalnak a jövendőre, a formák egymásutánisága az időben előre haladó eseményeket vetíti előre. Éjfélkor az első óraütéskor elfújják a gyertyát, és csak az utolsó óraütéskor gyújtják meg újra (ekkor durran a pezsgő dugója is!). Aki ilyenkor hátra nézve nem látja meg a saját árnyékát, az bizony megrendelheti a koporsóját.
Távol lévő szerelmesek ilyenkor egy kicsi pezsgőt öntsenek ki a földre – azért ne a háziak féltett perzsaszőnyegére – mielőtt a többiekkel koccintana, hogy a kedvessel egész évben együtt maradjanak. Egyes hagyományok szerint ez azért is hasznos, mert ha ilyenkor valamit kiöntünk a földre, akkor "dől a lé" egész évben.

Névnapi köszöntés December 26-27-én köszöntik a magyar falvakban az Istvánokat és a Jánosokat. Tekintettel arra, hogy e két férfinév igen népszerű hazánkban, az István- és János-napi köszöntés a karácsonyi ünnepi ciklus fontos része: baráti ünneplő alkalom, mikor az ismerősök meglátogatják egymást, és munkaszüneti nap lévén, a terített asztal mellett elszórakoznak.

Aprószentek napja (december 28)Sok helyen vesszőből font korbáccsal megcsapkodják a lányokat, hogy egészségesek, szépek legyenek. Győr-Sopron megyében a legényavatással kapcsolódik össze. A legények végiglátogatják a lányos házakat, és szép, régies dallamú ének kíséretében korbácsolják a háznépet. A lányok szalagot kötnek a korbácsra, az édesanyák pedig előre becsomagolt húsdarabokat adnak át a csoportnak. A legények ezután visszatérnek a kocsmába, s a szabadban felállított tűzhelyen megfőzik az összegyűjtött húst. Ezt fogyasztják el a közös vacsorán, ahol a legények avatása történik. Ezen az ünnepségen csak férfiak vehetnek részt.  Az avatás maga hosszú beszéd kíséretében történik, amely összekapcsolja a betlehemi gyermekgyilkosság történetét a legényavatás tényével. A beszéd végén a keresztapák leöntik a legényt egy pohár borral, utána kiadós ivás következik, majd az újdonsült legényeket elviszik látogatóba egy-egy lányos házhoz. A kislányok és az édesanyák elnéző mosollyal segítik át a kótyagos legényeket a nehéz viziten, s ezzel be is zárul életüknek ez az ünnepélyes fordulója.

Újév napja (január 1) A télközépre eső, karácsonyi, újévi évkezdés a napév szerinti időszámítással együtt honosodott meg Európában, s a római birodalomból sugárzott szét. Az egységes január elsejei évkezdést azonban sok nép csak az utolsó évszázadokban fogadta el, hazánkban is csak néhány évszázad óta kezdődik ezen a napon az év. Feltételezhetjük, hogy a honfoglaló magyaroknál az évkezdés őszre vagy tavaszra eshetett. A nomadizáló pásztornépeknél a két időpont jelentőségét növelte a nyári legelőkre vonulás és az őszi, téli legelőkre, szállásra való visszavonulás gyakorlata. Ennek a régi, tavaszi-őszi évfordulónak emléke az őszi és tavaszi pásztorünnepekben maradt fenn, ezek azonban egy évezred alatt más jelleget öltöttek, "európai" ünnepekké váltak.
Az évkezdő újévi szokások főként abból a hitből nőttek ki, hogy a kezdő periódusokban végzett cselekmények analógiás úton maguk után vonják e cselekmények későbbi megismétlődését, ezért az emberek, hogy az egész évi jó szerencsét biztosítsák, igyekeztek csupa kellemes dolgot cselekedni. Közismert
szokás az is, hogy az óévtől hatalmas lárma, zaj, kolompolás közepette búcsúznak el. E zajkeltés ősi oka sokféle lehetett: a gonosz hatalmak, az óév kiűzése, vagy csak az általános ünnepi féktelenség.

A  pezsgő ivása . A ma már a legtöbbek számára megfizethető ital nagyon sokáig csak a leggazdagabbak itala volt. Dom Perignon francia szerzetes az 1600-as évek végén állított elő először – véletlenül – borból pezsgőt. A habzó ital létrejöttéhez szükséges erjesztést ezután egészen a XIX. század közepéig egyedileg, üvegenként végezték, ami azt jelentette, hogy egy üveg pezsgő elkészítése 2-3 évet is igénybe vett. Ráadásul a palackok egy jelentős része felrobbant az előállítás során. Nem véletlen tehát, hogy a pezsgő ebben az időszakban csak a legtehetősebb nemesi családok mulatságain kerülhetett elő. Az 1850-es évek óta ismert a tankpezsgő-készítés, vagyis az az eljárás, amellyel hatalmas tartályokban egyszerre 7-8000 palacknyi pezsgő is előállítható egyszerre. Érthető módon az új gyártási technika a pezsgő árának jelentős csökkenéséhez vezetett, és ezáltal a kiváltságosok itala az egyszerű földi halandók számára is elérhetővé vált.A luxus érzete azonban mind a mai napig hozzákapcsolódik a pezsgőiváshoz. A szilveszteri szokás lényege tehát az, hogy ha drága, úri italt iszunk az újév első perceiben, a folytatás is gazdag, úri, fényűző lesz.

Újévi köszöntők: Adjon Isten füvet, fát, /Teli pincét, kamarát. /Sok örömet e házba, /Boldogságot hazánkba!/Este harangszóra, gilingalangóla,/Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója./Azért friss egészséget,/Bort, búzát, békességet./Aggyon Isten bőven,/Az újesztendőben./Ez újév reggelén minden jót kívánok,/Ahova csak nézek, nyíljanak virágok!/Amennyi az égnek lehulló zápora,/Annyi áldás szálljon gazduram házára./Újesztendő, vígságszerző most kezd újjulni,
/Újjuláskor víg örömmel akkor hirdeti,/Hirdeti már a Messiás, eljöttünk lenni. /Legyetek hát az Istennek igaz hívei.

A Szilveszteri szokások Szent Szilveszter pápa (IV. század) ünnepe, gyakorlatilag az újév vigíliája (előestéje). A szilveszteri szokások közös célja, a következő esztendőre egészséget, bőséget, szerencsét, boldogságot varázsolni. Különösen fontos szerepet kapnak az e naphoz kötődő zajkeltő szokások melyek célja az ártó, rontó erők távol tartása a háztól. Eszközei igen változatosak, karikás ostor, duda, csengő, kolomp. Ismert szokás volt vidéken a nyájfordítás is, a cél az volt, hogy az állatok felébredjenek és a másik oldalukra feküdjenek, így gondolták szaporaságukat biztosítani. Erdélyben szokás az óév kiharangozása, és az új esztendő énekkel köszöntése. Ezeknek a zajos mulatozásoknak a városi megfelelői a szilveszteri trombitálás és sajnos a petárdadobálás is.

Erdélyben volt szokásban minden nagyobb ünnepen, így húsvétkor és pünkösdkor is a tüzeskerék-engedés. Szalmával betekert kereket meggyújtottak és a domboldalról legurították. Különösen az erdélyi szászok körében népszerű szokás, úgy tartják a kerék összeköti az óesztendőt az újjal.
Falvainkban általában az óév búcsúztatást és az új esztendő köszöntését harangzúgás kísérte. Volt ahol a falu lakói együtt ünnepeltek, a templomhoz vonultak, egy legény felment a templomtoronyba, onnan köszöntötte az új esztendőt,a hívek pedig hálaadó énekeket mondtak.
A bukovinai székelyek szilveszterkor hagymából jósoltak a következő évi időjárásra. A gazda félbevágott egy fej vöröshagymát, 12 réteget lehántott róla, ezek jelképezték egyenként a hónapokat. Mindegyikbe szórt egy kevés sót, és amelyikben reggelre elolvadt, az a hónap csapadékosnak ígérkezett, ha azonban a só megmaradt a hagymalevélben, akkor szárazságra lehetett számítni. Természetesen szilveszterkor is jártak a legények házakhoz köszöntőt mondani, vagy éppen valamely tréfás jelenettel a háziakat jókedvre deríteni.

Újévi szokások A január 1-i évkezdés a Gergely-féle naptárreform után vált általánossá. Az új év első napjához számos hiedelem, babona kötődik, mert ennek a napnak a lefolyásából következtettek az egész évre. Így pédául semmit sem szabad ezen a napon kiadni a házból, mert akkor egész évben minden kimegy onnan. Igyekeztek tartózkodni a veszekedéstől, házi viszálykodástól. Női munkatilalmi nap is volt, nem szabadott mosni, varrni, fonni, de az állatokat sem fogták be újévkor. Azt tartották, ha újév napja reggelén az első látogató férfi, az szerencsét hoz, ha nő, az szerencsétlenséget. Szokás volt kora reggel friss vízben mosakodni, hogy egészségesek maradjanak. Aki reggel a kútról elsőnek mert vizet, úgy mondták, elvitte az aranyvizet, egész évben szerencsés lesz. Egyes vidékeken a mosdóvízbe egy piros almát is tettek, ami szintén az egészség jelképe.

Szép hagyomány újév napján, hogy fiúgyerekek és legények házról-házra járva verses jókívánságokat mondanak a háziaknak, akik cserébe megvendégelik őket. Egyes falvakban az újévköszöntők a portákon gabonamagvakat szórnak szét, hogy bő termés legyen. Ezeket a magokat aztán a tyúkoknak adták a háziak, hogy sokat tojjanak. A hajnali időjárásból az egész évre jósoltak, ha szép idő volt, mezőgazdasági szempontból jó lesz az esztendő, ha csillagos az ég, rövid lesz a tél.


1980. bejegyzés: Így új év előtt...

/Ferenc Krisztián nyomán/

B.U.É.K. 2012:
Záróvizsgán tették föl ezt a kérdést kémia szakon Maynooth egyetemen (Kildare grófság, Irország).
Az egyik diák válasza olyan mélyenszántó volt, hogy a professzor közzétette az interneten kollégái számára, de mi is szórakozhatunk rajta.
Extra kérdés: Vajon a pokol exotherm (leadja a hőt), vagy endotherm-e (fölveszi a hőt)?
A legtöbben a Boyle-törvény vették alapul, azaz hogy a gáz táguláskor lehűl, nyomás alatt viszont növekszik
Az egyik diák azonban a következő gondolatmenetet írta le:
Először is meg kell állapítani, hogy a pokol tömege változik-e az idő folyamán. Ehhez a pokolba vándorló, valamint a poklot elhagyó lelkek számának ismerete kell.
Úgy vélem, bizonyosra vehető, hogy aki a pokolba kerül, onnan már soha ki nem jut. Ahhoz, hogy megállapítsuk, hányan jutnak a pokolba, ahhoz a különböző vallásokat kell alapul venni. A legtöbb mai vallás szerint mindenki a pokolba jut, aki nem az adott vallás követője. Minthogy több ilyen vallás létezik, abból indulhatunk ki, hogy mindenki a pokolra jut. A világ népességének növekedése arra enged következtetni, hogy a pokolra jutók száma exponenciálisan növekszik.
Ezek után a pokol térfogatát kell megvizsgálnunk. A Boyle-törvény értelmében a pokol térfogata a pokolra jutó lelkek számával arányosan kell növekedjen, hogy a hőmérséklet és a nyomás állandó maradjon. Ekkor két lehetőség van:
1. Ha a pokol lassabban tágul, mint amilyen iramban érkeznek a lelkek, akkor a hőmérséklet és a nyomás addig emelkedik, míg a pokol szét nem robban.
2. Ha a pokol gyorsabban tágul, mint amilyen ütemben a lelkek érkeznek, akkor a hőmérséklet és a nyomás csökken, míg a pokol be nem fagy.
Melyik a helyes megoldás?
Figyelembe véve évfolyamtársam, Sandra jövendölését, miszerint 'hamarabb befagy a pokol, mintsem, hogy lefeküdjek veled', valamint azt a tényt, hogy tegnap mégiscsak lefeküdtünk, csak a második eshetőség jöhet számításba. Ennélfogva meggyőződésem, hogy a pokol endotherm és ráadásul már be is fagyott.
Következik még, hogy ha a pokol befagyott, akkor több lelket nem fogadhat be, hiszen nincs már tüze.
Ebből az is következik, hogy már csak a mennyekbe juthatunk, ami egyrészt Isten létezését bizonyítja, másrészt arra is magyarázatot ad, miért kiáltotta tegnap este Sandra annyiszor 'Istenem!'

Csak ez a diák kapott kitűnőt.......:-)

Külföldre megy az egészség őre:Egyre több egészségügyi dolgozónk külföldön

2011, december 28 - 19:59

Idén is nőtt azoknak az egészségügyi dolgozóknak a száma, akik külföldi munkavállalást terveznek.

Míg tavaly összesen 1777, ebben az évben mostanáig már 1881 egészségügyi dolgozó számára állított ki külföldi munkavállaláshoz szükséges engedélyt az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH).

A hivatal december 28-i összesítése szerint az idén is nőtt azoknak az egészségügyi dolgozóknak a száma, akik külföldi munkavállalást terveznek.

A foglalkozás szerinti bontás azt mutatja, hogy csak a gyógyszerészek közül mennének kevesebben külföldre dolgozni. Tavaly 48, az idén 43 gyógyszerész kért ehhez szükséges engedélyt. Rajtuk kívül viszont orvosok, fogorvosok, ápolók, szülésznők és egyéb szakmákban dolgozók is többen dolgoznának külföldön, mint tavaly.

A legtöbben az orvosok közül mennének külföldre; míg 2010-ben 1111, addig az idén már 1184 orvos kapta meg a külföldi munkavállaláshoz szükséges engedélyt - derül ki az egészségügyi engedélyezési hivatal összegzéséből.

MTI - barikad.hu

...ezzel a képeslappal kívántak ...

Forrás:

http://www.facebook.com/markabolt?sk=app_268247613224060#!/groups/173726752674426/

 • A Gyöngyöspatai Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak ezzel a képeslappal kívántak Kellemes ünnepeket, Boldog Újévet! Lehet kommentálni..... Várom!

  • Ez 4 embernek tetszik.
   • Kati Bukucs No comment!
    8 órája
   • János Farkas Csak nyugodtan - sőt megköszönném!
    8 órája
   • Kati Bukucs Amit írni tudnék, azt az Adminoknak törölnie kellene. Úgyis ismered a véleményem.:(
    8 órája · 1
   • Sándor Jakab nem szeretnék a bőrötökben lenni Janim! A kép magáért beszél fegyveresekkel a bogármesteretek. Nem sok jót jósolok nektek a jövőre nézve. De nézzük a dolog jó oldalát legalább tudjuk hogy mire számíthatunk.:-(((
    8 órája
   • Viktoria Anandamayi Fulop hát ez :(
    8 órája
   • Horváth Judit Ki, vagy kik küldték ezt a képeslapot? Feladó nincs?
    8 órája
   • Sandor Szoke A Belügy-, és Területfejlesztési Minisztérium közös adományából 3 volt paramilitáris közhülye ismételt felfegyverzésére és legalizálására forditott 1, 6 M Ft arányosan van elköltve a Jobbikos polgármester által... Kaptak puskát, djeepet, egyenruhát - és maradt pénz a provokáció teljessé tételére is: ime a cigány lakosoknak küldött évvégi jókivánság…Azt hiszem, világos: amig Orbán országosan tör a szükségállapot bevezetésére, Jobbikos barátai ismét jobbra előzik: irány a polgárháború...
    8 órája · 3
   • Horváth Judit Nem azért van a lájk mert tetszik, hanem mert mindent értettem, és tudomásul vettem. A levegőt meg csak szívom befelé............Majd ha eljön az idő hogy ki kell engedni, mert már több nem fér, az első sorban leszek. :)
    7 órája
   • Sandor Szoke És persze: a Horthy-, és Szálasi korszakot felelevenitő "Mezőőrség" nevet kapta az n-ik helyi csodacsapat: meghirdetett céljuk khmmm a falopások és más, mélyszegénységi vég-önvédelmi szabálysértés-, és bűntény szigorú megtorlása - helyszinen...Próbáltak ők már mindent: Csendőrség, Gárda...Ez átment: hiszen szemléletében megfelel a Köztársaság teret (és: modelljét, a Köztársaságot...) megszüntető álszent, aljas és semmiből semmit sem tanult hatalom világának, vágyainak.
    7 órája · 2
   • Horváth Judit Sajnos ezzel is tökéletesen tisztában vagyunk, már nagyon rég. Csak addig amíg mások nem, illetve még vannak akiknek tetszik ez a helyzet, addig a mi tisztán látásunkkal nem sokat érünk.
    7 órája
   • Gina Böni finoman kifejezve, úgy hat mint egy vadásztársaság üdvözlője !
    7 órája
   • László Pikács már megis vannak a lövöldözők
    7 órája
   • Iván Leon Berki Én meg viszont kívánok neki fertelmes karácsonyt és büdös újévet.
    3 órája
   • Virág Erdős ‎:-(
    3 órája

Járda csak férfiaknak - nézegessen EU-érett zsidókat!


Megtámadják és leköpdösik a nőket és kislányokat, ha rá mernek lépni a zsinagógába tartó járdára - de ez van a tömegközlekedési járműveken és az élet más területein is (lásd a lenti kapcsolódó anyagokat). Ez az az ország, amely az Európai Parlament elnöke szerint "
tulajdonképpen Európához tartozik".
Kapcsolódó:További részletek: http://kuruc.info/r/6/90031/#ixzz1hrUlvOlF

1976.bejegyzés: Szervezetten és tudatosan tették tönkre a hazai cukoripart

2011, december 28 - 15:34

Nem spontán történt a cukoripar privatizációja, hanem egy háttérből irányított értékesítés zajlott.

A magyar cukoripar privatizációját és az EU-csatlakozás utáni cukorrendtartás után kialakult problémák vizsgálatára felállított parlamenti bizottság munkájáról számolt be Varga Géza, a Jobbik országgyűlési képviselője szerdai sajtótájékoztatóján.

A honatya kifejtette: a paritásos bizottságot a tavaszi ülésszak végén hozta létre az országgyűlés, 180 napos mandátummal, amely a napokban jár le. Az ügyben érintett számos szakmai és politikai vezetőt meghallgattak, akiknek a rendszerváltást megelőzően, illetve azt követően kulcsszerepük volt a cukoripar privatizációjában.

A politikus leszögezte: egy, a mezőgazdaságunkban komoly hagyományokkal rendelkező, jól beépült iparágat sorvasztottak el, aminek következtében több tízezren veszítették el a munkájukat.  Emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltást követően még 12 cukorgyár volt hazánkban, ezeknek az üzemeknek a privatizációját kísérte figyelemmel a bizottság. Azt is vizsgálták, hogy az EU-csatlakozáskor hazánk egyedüliként miért mondott le cukorkvótájának 75 százalékáról.

A képviselő sajnálatát fejezte ki, hogy munkájuk nagyrészt az érintettek meghallgatásában merült ki, aminek eredményét úgy foglalta össze: „nem emlékszem, nem énrám tartozott, nem én hoztam a döntést”. Míg a jelentés megvitatására csak nyolc napjuk marad – tette hozzá.

Nem spontán privatizáció volt

A jelentéssel kapcsolatban a politikus elmondta, az eredeti formájában teljesen elfogadhatatlan ugyanis minden hibát a spontán privatizáció számlájára ír, és kizárólag a vállatok eladását előkészítő menedzsmenteket teszi felelőssé. Ezzel szemben Varga úgy látja, hogy ennél a probléma sokkal összetettebb, ezért 25 módosító indítványt csatoltak hozzá, amik elfogadásáról szerdán tárgyalnak, ezek közül eddig négyről hoztak döntést, melyekből három került elfogadásra. Ha továbbra is hasonló arányban fogadják majd el javaslataikat, akkor támogatni fogják a jelentés elfogadását – mondta Varga.

A honatya kiemelte, a dokumentumokból, és a meghallgatottak nyilatkozataiból az a kép rajzolódik ki, hogy nem spontán történt a cukoripar privatizációja, hanem egy háttérből irányított értékesítés zajlott. Hozzátette: már 1982-ben az első IMF-árgyalásokkor szerkezet-átalakításokat írtak elő, amelyek a privatizáció megkezdésének tekinthetőek. Úgy látja, hogy az euró-atlanti integrációs törekvések állnak a háttérben. A nyugat-európai cukoripart irányító üzleti körök felosztották egymás között a magyar cukorpiacot. Céljuk az volt, hogy felvásárolják a cukor üzletágat, majd a hazai gyártást fokozatosan leépítsék.

A politikus azt a feltételezését, hogy a nemzetközi tőke és a hazai rezidensei álltak a cukoripar tönkretétele mögött, azzal támasztotta alá, hogy a jegybank által gerjesztett inflációnak köszönhetően tőkehiányossá váltak a hazai cukorgyárak. A termelési eredményük hiába volt kedvező, pénzügyileg veszteségessé tette őket a magas alapkamat.

Varga Géza úgy látja: az Állami Vagyonügynökség, és az akkori Földművelésügyi Minisztérium felelőssége is megállapítható, ugyanis a jogszabályok lehetővé tették volna, hogy leállítsák a privatizációt. A törvényi előírásokat figyelmen kívül hagyva, egy esetben sem hirdették meg 15 nappal az értékesítés előtt a cukorgyárak eladását. Így zárták ki a magyar gazdákat a lehetséges vevők köréből – tette hozzá.

Medgyessy Péternek is szerepe volt a cukoripar tönkretételében?

A 90-es évek közepén még, magyar állami tulajdonban lévő öt cukorgyár által alapított konzorcium megpróbált versenyezni a külföldi versenytársakkal – emlékeztetett Varga. Szerinte ez azért nem sikerült, mert ahhoz a Fejlesztési Bankhoz fordultak rövid lejáratú hitelért, amelyben Medgyessy Péter, későbbi miniszterelnök is vezető pozícióban volt úgy, hogy mindemellett az egyik külföldi cukorgyár felügyelőbizottságában is szerepet vállat. A politikus szerint egy ellenérdekelt félhez mentek hitelért.

J.F.

barikad.hu

Karácsony világszerte - érdekes és vicces szokások

2011, december 26 - 17:45

A világ minden táján ünneplik a karácsonyt, a különböző országokban érdekes és vicces szokásokkal találkozhatunk. Indiában mangófát díszítenek fel, Svédországban szaunáznak, Spanyolországban lottóznak, Ausztráliában pedig a Mikulás szánját kenguruk húzzák.

Ha érdekes és vicces karácsonyi szokásokra vagyunk kíváncsiak, a Kárpát-medencében is bőven találunk példát, a hajadon alföldi lányok például mézet ettek a hajnali mise előtt, hogy férjet édesgessenek magukhoz, Erdélyben pedig minden ajtót és ablakot bezártak, nehogy a boszorkányok állati alakot öltve bejussanak és rontást hozzanak a házra.

Angliában a gyerekek nem Szenteste (Christmas Eve), hanem december 25-én reggel kapják meg zokniba csomagolt ajándékaikat Télapótól, aki a kéményen keresztül érkezik, és a kandallóból bújik elő. Elmaradhatatlan eseménye a napnak Erzsébet királynő karácsonyi televíziós beszéde, amelyet ugyan az angolok meglehetősen unalmasnak tartanak, mégis mindenki megnézi. December 26-a az úgynevezett Boxing Day, ilyenkor hagyományosan a személyzetet ajándékozzák meg. A név arra utal, hogy ezen a napon nyitották fel a templomi perselyt, amelynek tartalmát a szegények között osztották szét. A brit hagyományok szerint a karácsonyi puding keverése közben kívánt dolgok valóra válnak, de csak akkor, ha a keverést az óramutató járásával egyező irányban végezzük. A régi Angliában a hagyományos karácsonyi vacsora a mustáros disznófej volt. Nagy népszerűségnek örvend még a „karácsonyi pukkantó”, ami egy csillogó papírba csomagolt, keménypapírból készült henger, és erősen hasonlít egy nagyobb méretű szaloncukorra. Mindig két ember szakítja szét, ezt egy kisebb petárdaszerű pukkanás kíséri. A hengerben egy színes papírkorona, egy vicc és egy kis ajándék található.

Az amerikai Mikulás, Santa Claus erősen hajaz brit kollégájára, azzal a különbséggel, hogy ő rénszarvas szánon érkezik. A pogány és a római eredet miatt az Egyesült Államokba érkező vallásos angol emigránsok az 1600-as évekig elutasították a karácsony ünneplését. A karácsony meleg, örömteli ünneplése a német és a holland bevándorlóknak köszönhető. Mára azonban az amerikaiak egész jól belejöttek a karácsonyozásba, legalább is a díszítő eszközök használatába. Vannak olyan települések, melyek díszítő versenyt rendeznek egymás között.

Indiában a karácsony hivatalos nemzeti ünnep, annak ellenére, hogy a teljes népesség csupán 3 százaléka keresztény. Itt december 24-én kezdenek ünnepelni, és ez eltart egészen az új év kezdetéig. A kisebb településeken fenyőfa híján banán és mangófát díszítenek fel „karácsonyfaként”.

Svédországban a karácsony gyakorlatilag már december 13- án, Luca napján kezdődik. Ilyenkor a lányok fehérbe öltöznek, és egy hétgyertyás koszorúval a fejükön viszik szüleiknek ágyba a reggelit. Szenteste a családi vacsora előtt szaunáznak, majd a vacsora után a hagyomány szerint mindenki egyszerre bontja ki a karácsonyfa alá tett ajándékokat. Ezeket egyébként a Jultomten, vagyis egy manó hozza.

Norvégiában karácsony éjszakáján az összes seprűt elrejtik, mivel a hiedelem szerint ilyenkor a boszorkányok és a gonosz szellemek előjönnek, és ellopják a takarítóeszközöket egy kis száguldozásra. Itt nem a Jézuska, hanem a Julenissen viszi az ajándékokat a jó gyerekeknek 24-én este. Norvég hagyományok közé tartozik a karácsonyfa körül való körözés, miszerint ha valaki körbejárja a fát, felvesz egy ajándékot, odaadja a címzettnek, majd mindenki nézi, ahogy kibontja, és örül neki. Majd valaki más is körbejár, felvesz egy ajándékot, és így tovább, amíg tart az ajándék-készlet.

A szomszédos Finnországban (ne feledjük, az „igazi” Télapó ezen a vidéken, Lappföldön lakik!) a Télapó nem akkor látogatja meg a gyerekeket, amikor ők alszanak. A család karácsony előestéjén ünnepi ételeket eszik, amelyek nem más, mint rakott krumpli, lazac, sonka és rizskása. 24-én reggel a család körbeüli az asztalt, fahéjas tejberizst reggeliznek, amelybe egy szem mandulát rejtenek, s aki ezt megtalálja, nagyon szerencsés lesz a következő évben. A finnek ilyenkor az állatokat is megvendégelik. Természetesen ezen a napon sem maradhat el a szaunázás. 24-én délben pedig Turkuban, Finnország régi fővárosában kihirdetik a karácsonyi békét, amit a rádió is közvetít.

Olaszországban és Spanyolországban az ajándékozás fő napja nem szenteste, avagy karácsony napja, hanem vízkereszt, vagy annak előestéje januárban. Itália több vidékén La Befana, vagyis Vízkereszt szülötte hozza a meglepetéseket. Újabban azonban - talán a

külföldi hatásoknak is engedve - divatba jött Babbo Natale, azaz a Télapó, aki természetesen nem vár januárig az ajándékok szétosztásával. Olaszországban nem a fenyőfa a divat, hanem kis fából készült piramisokat díszítenek fel gyümölcsökkel.

Spanyolországban december 22-én a spanyolok nagy része lottót vásárol, melynek számait december 24-én húzzák ki, és énekelve ismertetik a nézőkkel. Vízkeresztkor a gyerekek a kitisztított, kifényesített cipőiket a küszöb elé teszik, és abba kapják az ajándékot. A spanyol gyerekek a bibliai napkeleti bölcstől (Három Királyok) várják az ajándékot. Különösen Baltasar, vagyis Boldizsár örvend nagy népszerűségnek.

Portugáliában a brit mintához hasonlóan cipők kerülnek a kandallók mellé, hogy a kéményen keresztül érkező O Pai Natal titokban abba tegye az ajándékokat. A portugál gyerekek csak karácsony első napjának reggelén találhatják meg az ajándékokat. Portugáliában a karácsony hivatalosan egy napig tart.

Venezuela fővárosában, Caracasban, hogy karácsony estéjén lezárják az utcákat, és az emberek görkorcsolyával mennek a templomba.

Ukrajnában a karácsonyfa díszei között megtalálható a műpók és a műpókháló is. Karácsony reggelén pókot találni a karácsonyfán a hiedelem szerint szerencsét jelent.

Japánban piros színű karácsonyi üdvözlőlapot küldeni valakinek nagy udvariatlanság, ugyanis a gyásztáviratokat is ilyen színnel nyomtatják.

Ausztráliában van olyan település, ahol a Mikulás szörfön érkezik, sokan ugyanis a tengerparton töltik a karácsonyt. Az ausztrál hagyományok szerint a Miklulás szánját 8 kenguru húzza.

 

B. J. - S. Sz.

barikad.hu

Evangélium 2011. december 28. – Szerda, Aprószentek

Miután a  bölcsek  eltávoztak,  íme, az  Úr  angyala  megjelent  Józsefnek
álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és  menekülj
Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül,
hogy megkeresi és megöli a  gyermeket.” József fölkelt, fogta a  gyermeket
és anyját,  és  még  azon  éjjel elment  Egyiptomba.  Ott  maradt  Heródes
haláláig,  hogy  beteljesedjék,  amit  az  Úr  a  próféta  által  mondott:
Egyiptomból hívtam  az én  fiamat. Amikor  Heródes látta,  hogy a  bölcsek
kijátszották,  nagy  haragra  lobbant,  és  Betlehemben  meg  annak  egész
környékén megöletett minden fiúgyermeket  kétévestől lefelé, a  bölcsektől
megtudott időnek megfelelően. Akkor  beteljesedett, amit Jeremiás  próféta
jövendölt: „Kiáltás  hangzik  Rámában,  nagy  sírás  és  jajgatás:  Ráchel
siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”
Mt 2,13-18

Elmélkedés:

Jézus születésének,  karácsony ünnepének  öröme nem  tartott sokáig,  mert
Szent István vértanúságát követően az Aprószentek vértanúira emlékezünk  a
mai napon. Azokra az ártatlan  gyermekekre, akiket Jézus miatt öltek  meg.
Az emberi féltékenység,  a kicsinyesség,  a hatalom  féltése az  uralkodót
szörnyű cselekedetre  indítja.  Hatalmával  visszaélve  ártatlanok  életét
oltja ki.
De mindez  nem rendítheti  meg  Istenbe vetett  hitünket! Bár  nagynak  és
legyőzhetetlennek tűnik az emberi gonoszság, mi hisszük, hogy Isten jósága
képes mindent  fájdalmat  szeretetté  alakítani.  Törekedjünk  arra,  hogy
megmaradjon   bennünk   az   Isten   iránti   igaz   szeretet,   mert   az
Isten-szeretőknek valóban minden a javukra válik.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Segíts engem,  Uram, hogy  mindenről lemondjak,  ami nem  kizárólag  Isten
tiszteletére és dicsőségére szolgál, és azt a te szeretetedért tegyem,  ó,
Jézus, akinek ebben az életben nem  volt más élvezeted, és nem is  akartál
más örömet,  csak azt,  hogy megtedd  Atyád akaratát.  Ez volt  életed  és
táplálékod.
Ó, Uram, add, hogy tiszta és tökéletes szeretettel, az öröm, az élvezet, a
vigasztalás és a dicséret érdeke nélkül szolgáljalak téged!
Keresztes Szent János
______________________

Aktuális:
Kedves Barátaim!
Jól tudjátok,  hogy mennyire  szívügyemnek  tekintem a  gyerekek  vallásos
nevelését. Ezért hoztam létre az Élő Kenyér újságot, amely havonta jelenik
meg és általános iskolás korú  gyermekeknek szól sok-sok képpel. Az  újság
nagy  segítséget  jelent  azoknak  a  szülőknek,  akik  fontosnak  tartják
gyermekük vallásos  nevelését.  Szentmisére járó  családoknak  ajánlom  az
előfizetést     2012-re.     Bővebb     információ     itt      található:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012

Lehetőség van jótékonysági előfizetésre is egy határon túli magyar gyermek
javára. 2011-ben  180 magyar  gyermeknek juttattuk  el ingyenesen  az  Élő
Kenyér újságot Erdélybe,  a Felvidékre, valamint  24 Csángóföldi  oktatási
intézménybe, ahol  magyar gyermekek  tanulnak. 2012-ben  a  lengyelországi
magyar  katolikus  misszió  gyermekeit,  valamint  további  felvidéki   és
kárpátaljai magyar közösségeket szeretnék ilyen módon támogatni.
Jótékonysági előfizetési díj 1 évre (12 hónap) 2012. január-december: 6000
Ft/db     Bővebb     információ     a     jótékonysági      előfizetésről:
http://zalalovo.plebania.hu/list/kiadvanyok/elo_kenyer_2012_jotekonysagi_elofizetes
Köszönöm a gyerekek nevében a támogatásokat!
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://www.evangelium365.hu/

Bemutatkozás

Gondolatok és tények a Világról, a természet változásáról és az Emberiség teendőiről.

ZENE

Legfrissebb hozzászólások
 • Czikó József: Kedves, Atilla!Ez eddig gondolkodtam, hogy vajon jogom, vagy kötelességem elmondani, megosztani, azt a tudást, s tapasztalatot, mit a Jó Isten kezeim közé adott?!A Magyarság nehézségei, nagyon, nagyon régen kezdődtek!Atilla mondotta volt, hogy a "...kegyelem, nagyon szép dolog, de, gyakorlása, rendkívüli bölcsességet kíván!"S, Ő mondotta, hogy"....sok kegyelem, fejetlenség, gyengeség, a kegyetlenség, = tisztelet, engedelmesség!"Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy ellenségeinknek, a legritkább esetben kell megbocsátanunk! Véleményem szerint, szent istván ban, egy tömeg gyilkost istenítünk, aki a Magyarság színe javát gyilkoltatta le idegen segédlettel!Talán az lenne a javára írható, hogy a Magyar Koronát fel ajánlotta Szűz Máriának.De, így ez sem igaz!Hiszen, ma már be bizonyosodott, hogy mindenünket, amink van, azt a Jó Istentől, magától kaptuk!Mi, Isten gyermekei vagyunk, ugyan, úgy, mint az általa teremtett természet!S, azt a szenvedést, lesajnálást éljük meg, nap, mint nap, mint testvérünk, a Föld!Régen, Atilla is bele esett abba a hibába, hogy hitt Rómának, az egyháznak!Legádázabb ellenségünknek!Ők, soha nem felejtik, a sok rettegést, a félelmeket, a rossz lelkiismeretet!Pedig, maguknak köszönhették!Ha, lesz érdeklődés, folytatom! Jóska
  (2013-08-29 16:35:43)
  A Nemzeti Feltámadás Ünnepe
 • Desischado: Akárki csinálta az oldalt, az égiek áldják meg érte! Csak egy baj van, hogy letölteni nem lehet őket! Nem lehetne ezt megoldani? És bővül még a repertoár? Ha lehet, erre írjatok már választ! Nagyon köszönöm!
  (2013-04-19 02:28:58)
  Az összes régi magyar film
 • V Zs: EZT A PÉLDÁT A MAGYAR PARLAMENT IS KÖVETHETNÉ!! NEM LENNE ÁM 4 ÉVENKÉNT MILLIOMOSKÉNT KERÜLNEK KI A PARLAMENTBŐL MÍG EMBEREK EZREI MENEK TÖNKRE A KÉPVISELŐK JÓVILÁGÁBA!!
  (2013-03-30 16:24:56)
  Magyar országgyűlési képviselőknek svéd képviselői díjazást és juttatást!
 • MoSze: Igen, egy gyonyoru szep helyen, Csikszeredatol nem messze egy helyiseg.
  (2013-03-26 05:25:51)
  Mi az a „menaság”?
 • Kovács Arnold: Ez gyönyörűen kidolgozott,és nagy összpontosítást igényel.De az összhang külön elismerést érdemel.Már sokszor jártam díszszázadi bemutatón de egyik sem volt ilyen jó.
  (2013-02-13 17:37:51)
  Magyar Királyi Gárda
 • Babó: Számomra nem jelentett semmit a gyomrom tájékán ez az egész. SEMMIT nem tudtam arról, mi fog jönni, csak annyit, hogy nem lesz most világvége. Talán jobb is, mert így mehettem azután, amit ösztönösen éreztem. Azon kaptam magam, hogy elkezdtem gyertyákat gyújtogatni, és meditálni. Elkezdtem magamnak kérdéseket feltenni, utána pedig jött a megszabadító Igazság, és a lelki gyógyulás. Ennen magamhoz, a maghoz kezdtem fordulni, és azóta is minden nap egy csoda. Hálát adok az Égnek, hogy megélhetem ezt a nagyszerű korszakot, amit kívánok mindannyiótoknak is!
  Üdv mindenkinek
  (2013-02-10 05:31:34)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Kelemen Henriett : Tisztelt Kozsdi úr. Azért zavarom önt mert egy olyan jelről szeretném a véleményét kérni amit szefirotikus fa né az izraeliek magukénak tartanak,az nagyon hasonlít egy nagyon régi rovás írásos emlékünkre,de a magyar szent koronánk szimbolikájára is.Ez elég furcsa dolog szerintem és az is hogy miért látom meg az egységet ezek közt,de a tatárlakai korongon is van hasonlóság.Ez az én véleményem, de mivel nem találtam róla tökéletes leírást nem tudhatom hogy tévedtem e,de a férfi és nő jele a piramis alak és az íj feszítése jut róla eszembe.Ha ön többet tud róla szívesen elolvasnám az írásaiban,előre is köszönöm.Koppány népe
  (2013-01-17 14:26:09)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Marcsi: Tetszett az írás, köszönöm!
  (2012-11-07 20:52:29)
  A Mindenség Megváltoztatása Minden Pillanatban - Kiss Balázs Kunó
 • meli70: @: Nekem már felmondott devizahitelem van az OTP Factoring Zrt-nél. 2011.Júliusában lett felmondva, akkor a tőketartozásom átszámítva(CHF) 22.000.000.-Ft volt. Ugyan ebben az évben, novemberben behívtak, és közölték, hogy a tartozásom 27.000.000.-Ft. Megkérdeztem, milyen lehetőségeim vannak, azt mondta a hölgy, kössek egy 20 éves szerződést, havi 250.000.- Ft-os törlesztő részlettel. Mosolyogtam!!! :) Ha azt nézem, hogy 5 hónap alatt 5.000.000.-Ft-al nőtt a tőke tartozásom, akkor a mai nappal ez az összeg már 38.000.000.- Ft-nál tart. Jelzem, 2008-ban vettem fel a hitelt, 15.000.000.- Ft-ot. A házamat 23.000.000.-Ft-ra értékelték és azt kérdezték, amikor elfogadták a hitelkérelmemet, hogy "Felvehet akár 20.000.000.-Ft-ot is". :) Több lehetőséget is felkínált már az állam és az a bizonyos Eszköz kezelő Társaság, de sajnos mindegyik pikszisből kiestünk. A feltételek úgy lettek meghatározva, hogy még véletlenül se tudjuk igénybe venni a segítséget. Pl.: Az ingatlan hitelfelvételkori értéke nem haladhatja meg a 20.000.000.-Ft-ot Budapesten, és a 15.000.000.-Ft-ot vidéken. Jelenleg az ingatlanom jelzálog tulajdonosa az OTP Factoring Zrt. Nemrég küldtek egy számlakivonatot, amin szerepel egy értékbecslési díj 12.000.-Ft. Hogy mit, mikor, és hol becsültek fel, azt sajnos nem jelzik. Itt, nálunk nem járt senki!!! Érdemes lenne könyvet írnom a hitelem történetéről, ami persze még nem zárult le, és nem tudom mi lesz a vége. Rengeteg tortúrán mentünk keresztül, kezdve onnan, amikor 2009 januárjában kiküldték az első "válság" miatti törlesztőrészlet változásról szóló értesítőt!
  Tisztelettel! Pékné Pénzes Melinda
  (2012-10-19 10:46:56)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Demeter222: Önfejű önkormányzatok? Micsoda hülyeség! Ha nem is mindenkinek egyértelmű, de az önkormányzat és a polgármesteri hivatal két különböző szervezeti egység. Nem az önkormányzatok feladatkörét, hanem a polgármesteri hivatalokét veszik el, vagy szűkítik a járások kialakításával. Ráadásul az önfejűség és bürokratizmus nem a polgármesteri hivatalok bűne, hanem azoké, akik a munkájukat irányító jogszabályokat alkotják. De még hogy! Havonta módosítják, visszavonják, újat adnak ki, de úgy hogy közben azt hangoztatják, hogy egyre egyszerűbbek az eljárások. Ennek ellenére minden bonyolultabbá és kaotikusabbá válik. És még ők azok, akik önfejűnek nevezik a hivatalokat?!
  (2012-10-16 16:37:27)
  Járási hivatalok 2012-2013
 • Sárdi Piroska:

  Azt szeretném tudni hogy az "Arra fókuszálj hogy elengedj" az mindenre és mindenkire vonatkozik ami és aki már nem fontos vagy amihez és akihez érlelődik az ELENGEDÉS kifejezés?

  Köszönet a lényegre törő, érthető írásokért
  (2012-10-15 23:46:28)
  Kozsdi Tamás 2012 - Újholdi üzenet
 • Ilona Székelyné: Nagyon kedvelem a gyógynövényeket,ha lehet,csak gyógynövény teákból készítek reggeli italt,amit szívesen fogyaszt a családom.Köszönettel:Ilona

  (2012-09-28 17:37:51)
  Gyuri bácsi, a füvesember
 • istvankari: nagyon szep es meg szeretnek...imadsagokat kapni...
  (2012-09-09 09:16:52)
  Magyar imák
 • Pénzes Elek Gáborné: Tisztelt Ügyvéd Úr !
  Nagy örömmel olvastam tályékoztatóját.Sajnos nekem mind három gyermekem tragikus körülmények közé került a devizahitel felvétele kapcsán, szinte mára már kilátástalanná vált helyzetük.Szeretném, ha részükre bővebb inforációt küldene. Ezen célbol adnám meg email cimüket.
  Pénzes Elek,/ 3 gyermeket nevel/ email:ocsike007@totalcar.hu
  Pénzes Mónika:/ 3 gyermeket nevel/, email:monik05@freemail.hu
  Pékné Pénzes Melinda:
  meli70@vipmail.hu
  Aggódom gyermekeimért:

  Tisztelettel: özvegy Pénzes Elek Gáborné

  (2012-06-19 07:50:01)
  Elkészült a devizahitelesek perirata. SEGÍTSÉG A HITELKÁROSULTAKNAK!
 • Gime: Kedves író!
  Szeretnék kérdezni valamit, ámde személyes üzenetben. Mi erre a lehetőségem? Sajnos nem találok ilyet itt az oldalon...
  (2012-05-27 20:51:11)
  OLDÁS - április 6-a, reggel 6 óra - Kiss Balázs Kunó
 • Kelemen László: Annyit akartam még írni az előbb leírtakhoz,hogy a korongokról Grandpierre Atilla azt mondja hogy nem tudják értelmezni hát hogy hogy nem amikor magyarul van rá írva minden,több helyszín és több név,de amit akarok mindent kiolvasok belőle.Az édenkert től a mai emberig, mindent és nekem ez nem okoz semmi gondot,és szeretem nagyon tudom kié volt és kinek a sírja volt és ha lehet lerovom a kegyeletem előtte.Szóval imádom olyan mint egy mese könyv csak olvasni kell belőle,igaz még nekem sem megy tökéletesen de már jól haladok.Ezért már nem félek attól amit a biblia leírt hogy jön a vég,mert tudom hogy mi történik,és Atilla Mongóliában élt és onnan érkezett ide, amit a hun tó meletti hunnornak hívnak sajnos ma sivatag,ez a tó a neve Van-tó.Isten legyen velünk.
  (2012-05-02 11:24:16)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Kelemen László: Kedves Kozsdi úr,már írtam önnek egy másik oldalon de nem kaptam rá választ azt hiszem hogy ön nem hisz el semmit abból, amit leírtam,de akkor miért hiszi hogy az arvisúrákat valaki csak úgy el olvassa és lefordítja majd ajándékba önöknek.Nagyon fontosnak tartom azokat amiket önnek leírtam,mert ha az egyiptomiak rátalálnak a népünk nyomaira a piramisokban,akkor azt nem fogják elmondani a világon senkinek csak az amerikaiak fogják megtudni.De ez annál nagyobb dolog mintsem hogy ö vagy más kételkedjen a szavahihetőségemnek,mert amit én állítok az egyenesen neki megy a valóságnak.Azt gondolja hogy én csak hírverést akarok de nem,én már nem tudom ki vagyok,mert amióta a Tatárlakai korongokkal foglalkozom megváltozott az életem,sok olyan dolgot látok amit az előtt nem tudtam és nem is olvastam róla,de máshol sem hallottam.Ha önt érdekli a dolog írjon nekem emailt,mert nem telefon téma.
  (2012-05-02 11:06:32)
  Cigány–magyar együttélés: hogyan tovább?
 • Bieganski Attila: Nagyon szeretem bösztörpusztát mert minden évben megyünk a magyarok országos gyülésére és nagyon szeretnék íjat mert élvezem hogy nyílazhatok. Én ott voltam ajánlom tegyétek meg ezt a turát és többé nem fog előfordulni hogy nem szereted a magyarokat. menjetek el bösztörre.

  (2012-04-23 21:03:22)
  III. Magyarok Országos Gyűlése 2011. Augusztus 12-15. Bösztörpuszta
 • Pöppl Magdolna: Ez mind igaz!!!De kellene egy ügyvédi cég, aki felvállalná utólagos fizetéssel,/ mert az igazán károsultak nem a nagy hitelesek, hanem a kicsik, akiket utcára tesznek/,hogy az érdekeiket képviseli. Szerintem szívesen fizetnének a visszakapott pénzükből utólag. Az ügyvédek tisztességes része nem vállalja el ezt az ügyet, mert nem ért hozzá. Ha csak írunk és beszélünk abból nem lesz semmi. A bírók nem véletlenül lettek lecserélve!!!!!!!!!!! Külföldön kellene, nemzetközi bíróságokon valamit kezdeni.
  (2012-04-17 08:20:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
 • Nyári Gyula: Felháboritónak tartom a bankok hozzáállását az adósokkal szemben. Kérdésemre, hogy az ügyintézést is sváci frankban számolják, mikor a dolgozókat forintban fizetik, nem tudtak válaszolni, csak hebektek hápogtak! Mindenki látja, hogy az egész ország az elkeseredés határán van, mert ilyen tisztességtelenül bántak el az adósokkal Ugyanakkor meg vidéken az uzsorásokat bilincsben viszik el. A legnagyobb uzsorások a bankosok, és öket kellene már bilincsben vinni, mert az egész országot a padlóra küldték, és sokan öngyilkosok lettek, és családok hulltak szét, de ez a legkevésbé sem érdekli őket.
  (2012-04-16 23:02:06)
  A devizahitel szerződések semmisek
Feedek
Megosztás
Címkefelhő
Címkefelhő